Riksintressen

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintressen ska behandlas och redovisas i den kommunala översiktsplaneringen så att det blir tydligt hur dessa förhåller sig till andra intressen men också för att avvägningar mellan oförenliga riksintressen ska kunna göras. Detta är en påbörjad datamängd som ännu inte har en gällande specifikation.

Beskrivning

En pilot har inletts för att ta fram en gemensam specifikation för de tre riksintressen som Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet ansvarar för: Naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Arbetet ska på sikt kunna bidra till en standardiserad utformning av geodata för samtliga riksintressen. I arbetet är även Boverket delaktig.

Visionen är att riksintresseinformationen ska kunna utbytas strukturerat genom samma informationsstruktur, att delar av informationen kan användas digitalt i olika sammanhang och situationer och att informationen görs tillgänglig från en plats.

Begreppet riksintresse används om två olika typer av områden. Dels större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. miljöbalken dels områden som är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken och där den ansvariga nationella myndigheten har ett ansvar för att ange anspråk. Innevarande arbetet berör endast 3 kap.

Riksintresseområdena för kulturmiljövården innefattar värdefulla kulturmiljöer och landskap som tillsammans ger en bild av Sveriges historia och skeenden. Exempel är bruksmiljöer, odlingslandskap, stadskärnor, fäbodar.

Riksintresseområden för naturvård ska representera huvuddragen i den svenska naturen och vara de mest värdefulla områdena utifrån ett nationellt perspektiv.

Riksintresseområden för friluftslivet har stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten.

De digitaliserade riksintressegränserna har många gånger sin grund i äldre, analoga, översiktliga kartor och har inte alltid den digital noggrannhet som man idag förväntar sig av geografiska underlag. I arbete med riksintressen är den tillhörande beskrivningstexten lika viktig som kartmaterialet och de bör i möjligaste mån användas tillsammans.

Datamängden innehåller identitet, namn, geografiska uppgifter, värdebeskrivningar, beskrivningskriterier och beslutsinformation. Målbilden är även att äldre versioner skall kunna tillgängliggöras.

Status: Förberedelser

Tidplan:

Ansvarig: Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket

Nationella specifikationer

Inga specifikationer finns ännu.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website