Smart landsbygd

En smart landsbygd utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att utvecklas ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Men den smarta landsbygden kräver öppna, användbara och tillgängliga geodata.

Förutsättningarna är goda!

Sverige är rikt på landsbygd – en landsbygd som i sin tur är rik på platser för boende, upplevelser, biologisk mångfald och naturresurser. Sverige är också rikt på entreprenörskap och innovation. Det innebär att vi har goda förutsättningar att skapa en levande och smart landsbygd som tar tillvara digitaliseringens möjligheter för att utvecklas ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Här får du veta mer om vilka nyttor Geodata ger i samhället:


Varför är digitaliseringen viktig för den smarta landsbygden?

Digitaliseringen stärker landsbygden som arena för entreprenörskap och företagande inom upplevelser och turism och som plats att bo och arbeta på. Allt snabbare flyttar handel, affärer och kultur från städerna till den digitala världen. Logistik effektiviseras, fordon blir självkörande och arbetsplatsen virtuell.

De areella näringarna genomgår en intensiv digitalisering. Data från arbetsmaskiner och sensorer genereras i allt snabbare takt. Företag och branscher bygger upp egna digitala system som behöver samverka med offentligt producerade geodata. Detta ökar näringarnas konkurrenskraft samtidigt som möjligheterna att tillvarata och skydda vatten, mark, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, kulturminnen samt samers och markägares rättigheter stärks.

Öppna och tillgängliga data i samverkan är en förutsättning

Digitaliseringen skapar möjligheter för en levande landsbygd med nyföretagande och tillväxt, inte minst inom rekreation och turism. Men den ställer också stora krav. Landsbygden ska inte lämnas efter i informationsinfrastrukturen. De stora datamängder som behövs för en smart landsbygd måste vara möjliga att samla in och hantera på ett effektivt sätt. Och framför allt – de data som behövs måste vara öppna, användbara och tillgängliga.

Stora och små aktörer använder samma data i många sammanhang. Ett exempel är turistentreprenören och markägaren som behöver ha tillgång till samma data för att kunna sluta avtal med varandra på ett smidigt sätt. Skogsbruk, naturvård och rennäring är andra exempel på områden med likartade databehov.

Samverkan och viss statlig ledning är därför mer effektivt och jämlikt än att varje sektors entreprenör ska klara sin egen dataförsörjning. Ett tydligt statligt åtagande att säkra tillgången på grundläggande data är väsentligt.


Det här vill vi uppnå inom utmaningen Smart landsbygd

Vi vill att:

Landsbygden är en motor för ekonomisk tillväxt, upplevelser, turism och rekreation. Markägare, kunder, entreprenörer och naturens upplevelsevärden kan till exempel enkelt kopplas samman för att förmedla betalningar, information och avtal.

Innovation, utveckling och automation inom de areella näringarna underlättas och möjligheterna till ömsesidigt datautbyte mellan staten och näringarna är goda.

Olika näringar och intressen kan samverka och hantera målkonflikter.

Sveriges miljömål och Agenda 2030 ska kunna nås.

Digitaliseringen stärker utvecklingen av infrastruktur, attraktivt boende, butiksutveckling, service och innovation i handel.

Planering, uppföljning och rapportering ska underlättas i regioner och kommuner. Särskilt mindre kommuner och aktörer ska få tillgång till bra data, till exempel historiska flygbilder och historiska kartor.

Så här ska vi nå dit

För att nå dit vi vill så behöver vi:

Utnyttja ny teknik och nya arbetssätt för att kartlägga landsbygdens alla värden och och säkra datakvaliteten. Definiera grundläggande nivåer i samförstånd med samhällets aktörer.

Påbörja kvalitetssäkring av geografisk position i fastighetsgränser, fornlämningar och andra offentliga registerdata för att uppfylla nutida användarkrav.

Säkerställa dagens nivå av dataförsörjningen från flygbilder, laserdata och satelliter och utveckla upplösning, frekvens och kvalitet.

Definiera och säkra det offentliga åtagandet för dataförsörjningen till landsbygdens näringar och aktörer genom att:

  • implementera och utöka det nationella ramverket för grunddata med relevanta myndigheters information och
  • implementera/utöka grunddatadomänerna med relevanta myndigheters information.

Utreda hur stabil mobil datakommunikation kan ske från varje punkt i landet och relevanta havsområden.

Fortsätta att digitalisera analoga data, till exempel historiska flygbilder och historiska kartor.