Samspelet mellan geodatastrategin och digitaliseringsstrategin

Samspelet mellan geodatastrategin och digitaliseringsstrategin
Delmål i regeringens digitaliseringsstrategi Geodatastrategins koppling till regeringens
digitaliseringsstrategi
Digital kompetens I Sverige ska alla kunna
utveckla och använda sin
digitala kompetens.
I ett kunskapsbaserat digitalt samhälle där geodata används i allt större utsträckning, krävs ett mer utvecklat samarbete och en utökad dialog mellan myndigheter, näringsliv och skolor, högskolor och universitet.
Digital trygghet I Sverige ska det finnas de
bästa förutsättningarna för
alla att på ett säkert sätt ta
del av, ta ansvar för samt ha
tillit till det digitala samhället.
Det gäller också geodata - alla ska kunna lita på digitala tjänster som innehåller geodata. För det krävs säkra digitala system och en tillit till tekniken samt data som är korrekta och aktuella. Det måste också finnas en balans mellan öppenhet och en säker och systematisk hantering av sådana data som är säkerhetsskyddsklassificerade eller sekretessreglerade.
Digital innovation I Sverige ska det finnas de
bästa förutsättningarna för
att digitalt drivna innovationer
ska utvecklas, spridas
och användas.
Tillgång till (öppna) geodata ger förutsättningar för att skapa och sprida nya eller bättre produkter och tjänster, bland annat genom att både tänka nytt och kombinera olika data på nya sätt. Detta kan ge datadrivna innovationer som skapar värde för människor, företag, miljö och samhälle och som också kan bidra till att lösa några av de utmaningar samhället står inför.
Digital ledning I Sverige ska relevant,
målmedveten och rättssäker
effektivisering och kvalitetsutveckling
ske genom digitalisering.
Ledarskap och samordning behövs för den offentliga sektorns utvecklingsarbete inom geodataområdet
– till exempel för att skapa en gemensam digital infrastruktur där myndigheterna på ett effektivt sätt kan leverera relevanta data. För att maximera nyttan av geodata i samhället samverkar den offentliga sektorn kring utformning av lagar och riktlinjer som på ett rättssäkert sätt underlättar åtkomst och användning.
Stark och tydlig samordning behövs också kring standarder för hur olika system ska utbyta information med varandra (interoperabilitet), vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna effektivisera den offentliga sektorn.
Digital infrastruktur Hela Sverige bör ha tillgång
till infrastruktur som medger
snabbt bredband, stabila mobila
tjänster och som stödjer
digitalisering.
Geodata ska hanteras som en naturlig del i den offentliga sektorns gemensamma infrastruktur. Gemensamma standarder och begreppsmodeller säkerställer att geodata har hög tillgänglighet, har en känd kvalitet, är maskinläsbara och kan kombineras med andra data.
På så sätt kan åtkomsten och användningen av geodata bidra till att digitaliseringen av det offentliga Sverige både påskyndas och underlättas.