Ortnamnen och kulturmiljön

Ortnamnen är en del av kulturmiljön och vårt gemensamma kulturarv. Ortnamn kan oftast följas långt tillbaka i tiden, och berättar för oss hur människor levt och tänkt.

Ortnamnen skyddas i kulturmiljölagen

I Lantmäteriets uppdrag som beslutande myndighet i ortnamnsfrågor ingår att värna ortnamnen som en del av kulturmiljön. Uppgiften har beröringspunkter med både kulturmiljövården och språkvården.

Ortnamnen skyddas i kulturmiljölagen, vilket innebär att offentlig ortnamnshantering skiljer sig från annan namnregistrering. Möjligheten att själv välja ortnamn är begränsad. Ingen kan göra anspråk på att äga ett ortnamn, utan de tillhör oss alla.

Skyddet av kulturmiljön ses som en nationell angelägenhet. Därför regleras Lantmäteriets ortnamnshantering av kulturmiljölagen och dess formuleringar om god ortnamnssed. Lantmäteriet säkerställer att ortnamnen vårdas och bevaras för nuvarande och kommande generationer.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website