Nyheter inom geodesi - Nyhetsbrev februari 2022

Lantmäteriets geodesienhet informerar om kurser, seminarier och andra evenemang samt rapporterar om aktuella händelser inom geodesiområdet.

Nya HMK-dokument publicerade

Nya versioner av flera dokument i HMK-serien (Handbok i mät- och kartfrågor) har publicerats nu i början av 2022:

  • HMK – Geodetisk infrastruktur 2021
  • HMK – Stommätning 2021
  • HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2021
  • HMK – Terrester detaljmätning 2021
  • HMK – Terrester laserskanning 2021

Alla HMK-dokument finns tillgängliga för gratis nedladdning från Lantmäteriets webbplats.

Två ingenjörer bär mätutrustning längs gatan i riksgränsen mellan Sverige och Norge. Det ligger snö på marken och i bakgrunden syns fjäll.

Ny version av kurskompendiet Geodetisk och fotogrammetrisk mätningsteknik

Kurskompendiet Geodetisk och fotogrammetrisk mätningsteknik, som gavs ut första gången 2013, har nu reviderats. Kompendiet är avsett för grundläggande kurser inom geodetisk och fotogrammetrisk mätningsteknik (samhällsmätning) och kompletterar dessutom HMK med fördjupade teknikbeskrivningar.

Kompendiet är framtaget i samarbete mellan Lantmäteriet, Kungliga Tekniska högskolan, Lunds universitet och Högskolan i Gävle.

Dinpas – digital infrastruktur för noggrann positionering av autonoma system

Lantmäteriet deltar sedan oktober 2021 i det tvååriga Dinpas-projektet tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden AB, AstaZero, Combitech AB, Ericsson, IBG (Independent Business Group), Katla Aero AB, Telia AB och u-blox.

Projektet finns beskrivet i ett pressmeddelande från RISE (nytt fönster) och syftar till att utveckla, testa och demonstrera system och teknologier som möjliggör positionering på centimeternivå för autonoma system i stor skala. Man ska möta kraven på noggrann och tillförlitlig positionering för den autonoma flygplatsen med skalbarhet för ett stort antal mobila enheter för att gynna nästa generations industriella digitala lösningar.

Svensk markrörelsetjänst baserad på InSAR

I ett projekt delvis finansierat av Rymdstyrelsen och Trafikverket har en rad myndigheter och organisationer samarbetat för att ta fram och utvärdera nyttan av en rikstäckande svensk markrörelsetjänst (nytt fönster). Med tjänsten är det lätt att hitta områden med misstänkta sättningar eller andra markrörelser och även att få fram tidsserier som visar hur rörelserna sett ut de senaste sex åren.

Tjänsten bygger på InSAR-teknik, d.v.s. analys av radardata som är insamlade från satellit. I tjänsten skattas relativa rörelser och deformationer av markytan på millimeternivå för cirka 1,5 miljarder punkter fördelade över landet. Punkterna utgörs av markpunkter, byggnader och andra objekt som reflekterar radarsignalerna tillbaka till satelliten.

Koordinattransformation mellan ITRF och SWEREF 99

Vid användning av vissa positionstjänster och GNSS-beräkningar kan användaren behöva göra koordinattransformationer mellan ITRF/WGS 84 och SWEREF 99. Det gäller bl.a. vid användning av positionstjänster som bygger på Precise Point Positioning (PPP) och ger koordinater i aktuell epok i senaste ITRF, vilket kan sägas vara ungefär detsamma som WGS 84. Du kan även erhålla sådana koordinater vid t.ex. relativ GNSS-beräkning mot stationer i IGS-nätet.

För dig som har behov av att göra sådana koordinattransformationer finns nu ett noggrant transformationssamband mellan ITRF2014 och SWEREF 99. Sambandet finns även tillgängligt i transformationsbiblioteket PROJ (på engelska, nytt fönster) sedan version 7.2.1.

Kommande kurser och seminarier

Information om kommande kurser och seminarier finns i Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster) där du efter inloggning söker reda på dem i plattformens kurskatalog. Kurserna under våren 2022 hålls digitalt. De kommer enbart att innehålla presentationer (d.v.s. inga praktiska övningar) och är kostnadsfria.

  • 15–16 februari 2022: Koordinatsystem; kurs som ger en helhetsbild när det gäller koordinatsystem och transformationer.
  • 29–30 mars 2022: Positionsbestämning med RTK; kurs som ger grundläggande kunskap om GNSS och satellitbaserad lägesbestämning med höga noggrannhetskrav.

Vi återkommer i ett senare nyhetsbrev med information om datum och form för höstens kurser och seminarier.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website