Glossary

Here you will find explanations and definitions of words and concepts that are available at lantmateriet.se. Please note that the content on this page is in Swedish.

Ordlista A-Ö


A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / MN / O / P / R / S / T / U / VW / Y / Z / Å / Ä / Ö


A

Akt - Samling av alla handlingar i ett ärende.

Aktbeteckning - Handlingarna i ett ärende får en beteckning (en kombination av x bokstäver och y siffror) för att kunna sökas i arkivet. I förrättningsdiariet får akten sin beteckning när ärendet är slutfört.

Ankomstdatum - Datum då de första handlingarna i ett ärende kommer in till myndigheten.

Anläggningsförrättning - En lantmäteriförrättning där en gemensamhetsanläggning inrättas, ändras eller upphävs, se även Gemensamhetsanläggning.

Anläggningsåtgärd - En gemensamhetsanläggning inrättas, ändras eller upphävs i en lantmäteriförrättning. I fastighetsregistret redovisas förrättningen som anläggningsåtgärd, se även Gemensamhetsanläggning.

Ansvarig organisation - Anger vilken organisation/enhet/avdelning som ansvarar för Verksamhetsåtgärd.

Anteckning - Särskild uppgift om en fastighet eller tomträtt. Exempelvis att fastigheten är utmätt, inte får överlåtas eller att arrendator har rätt att köpa fastigheten.

Arkivförteckning - Systematisk uppställning av vilka handlingar som ingår i Lantmäteriets och samtliga lantmäterimyndigheters arkiv från och med år 1628 fram till idag.

Arrende - Upplåtelse av mark eller fiskerätt mot betalning för viss tid. Arrende kan ske som jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende, lägenhetsarrende eller fiskearrende.

Avregistrerad fastighet – När en fastighet blir avregistrerad upphör den att existera som registerfastighet, den är inte längre registrerad i fastighetsregistret. Vissa uppgifter om fastigheten tas då bort i registret, medan vissa andra uppgifter och anmärkningar finns kvar på den avregistrerade fastigheten för att man i framtiden ska kunna följa vad som har hänt.

Avstyckning - Avstyckning är när ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet.

Avsändare/mottagare - Den myndighet, företag, organisation eller privatperson som antingen skickat handlingar till myndigheten eller mottagit handlingar från myndigheten.

B

Bereda - Utreda och handlägga ett ärende till beslut.

BerörsAv - Registerenhet vilken byggnaden berörs av förutom den den ligger på. Anges när byggnaden berörs av 3D-utrymmen eller Ägarlägenhetsfastigheter

Bestyrkt kopia - En kopia där någon intygat att kopian stämmer överens med originalet.

Bevittnad namnteckning - Innebär att någon intygar att det exempelvis är Per Persson som har skrivit under handlingen.

D

Dagboksblad - Anteckningar över vad som hänt i ärendet.

Delgivning - Delgivning är ett sätt för en myndighet att säkerställa att den som berörs av ett mål eller ärende har fått del av viktig information. Delgivning sker oftast genom att en handling skickas till den som berörs av målet/ärendet eller till den som är behörig att företräda den berörda personen eller företaget.

DGPS/DGNSSDifferentiell GPS (GNSS). Kodmätning som korrigeras med det uppskattade felet från annan, samtidig kodmätning på en känd position.

Dokumentförteckning - En förteckning över de allmänna handlingarna som ingår i ett ärende.

E

Egendomens värde - Vid köp av fast egendom bestäms värdet genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Det högsta av dessa värden anses som egendomens värde. Om fastigheten saknar taxeringsvärde jämförs köpeskillingen istället mot ett värdeintyg. Värdeintyget ska visa det uppskattade taxeringsvärdet som egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av förvärvshandling.

Expediering - En handling skickas ut i ett ärende från en Lantmäteriet.

Expeditionsavgift - Lantmäteriets avgift för handläggning av ett inskrivningsärende (exempelvis en ansökan om lagfart eller inteckning).

Expeditionsdatum - Datum då en handling i ett ärende skickas ut från en myndighet.

F

Fastighet - En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. All mark i landet är indelad i fastigheter och alla har en särskild beteckning inom kommunen (namn och nummer) till exempel Berga 1:8 i Lyckeby kommun.

Fastighetsbestämning - En fastighetsbestämning kan innebära utredning och beslut om t.ex. hur gränserna går mellan olika fastigheter.

Fastighetsbevis (tidigare Gravationsbevis) - Fastighetsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet eller samfällighet (samfällighetsbevis) och ska innehålla de uppgifter som framgår av fastighetsbeviskungörelsen (SFS 1974:1063). I fastighetsbeviset redovisas bland annat:

 • registerbeteckning,
 • ursprung,
 • avregistrering,
 • belägenhetsadress,
 • omfång,
 • läge,
 • areal,
 • fristående fiske,
 • andel i samfällighet och/eller gemensamhetsanläggning,
 • fastighetsbildningsåtgärder,
 • avskild mark,
 • rättigheter,
 • planer och bestämmelser,
 • vissa taxeringsuppgifter m.m. och
 • övriga förhållanden som anmärkts i Fastighetsregistrets allmänna del.

I beviset redovisas dessutom

 • aktualitetsdatum i Fastighetsregistrets inskrivningsdel,
 • lagfart,
 • tomträttsupplåtelse,
 • tomträttsinnehav,
 • inteckningar m.m. samt
 • anteckningar

I samfällighetsbevis redovisas bl.a.

 • samfällighetens art,
 • delägande fastigheter,
 • skattetal och
 • rättigheter.

Fastighetsinskrivning - Fastighetsinskrivning är det verksamhetsområde inom Lantmäteriet som granskar, beslutar och registrerar lagfarter, tomträtter, inteckningar, avtalsservitut, nyttjanderätter, beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter samt handlägger förlorade pantbrev i fastighet. Redovisningen sker i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Fastighetsinskrivningen ansvarar även för uppgifter om samfällighetsföreningar.

Fastighetsregister - Register med information om Sveriges fastigheter. Fastighetsregistret består av fem delar; allmän del, adressdel, byggnadsdel, fastighetstaxeringsdel och inskrivningsdel. Lantmäteriet är ansvarig för Fastighetsregistret.

Fastighetsreglering - En fastighetsreglering kan t.ex. innebära att en hel fastighet eller delar av en fastighet, mark, överförs till en annan.

Fångeshandling - En handling som överlåtelse av fastighet grundas på, exempelvis gåvobrev, köpebrev eller bouppteckning.

Förrättning - se Lantmäteriförrättning.

Förrättningslantmätare - Förrättningslantmätaren ansvarar för arbetet med förrättningen och fattar de olika beslut som ingår.

Förrättningsärende - Ärende som som avser förrättning.
Förvaltningsärende - Ärende av mer generell natur.

G

Gemensamhetsanläggning - En anläggning som flera fastigheter har behov av och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna, till exempel vägar, garage, lekplatser eller vatten- och avloppsanläggningar. En gemensamhetsanläggning redovisas i fastighetsregistret och har en egen registerbeteckning, till exempel Oskarshamn Berga ga:1. En gemensamhetsanläggning inrättas, ändras eller upphävs i en lantmäteriförrättning. I fastighetsregistret redovisas förrättningen som anläggningsåtgärd.

Geodesi - Läran om jordens form och uppmätning. Läs mer om geodesi.

Geodetisk infrastruktur - Geodetiska referenssystem och de fysiska markeringar och/eller anläggningar (t.ex. fasta referensstationer) som används för att realisera dem; kan även inkludera definitioner och konventioner för tillämpning.

Geoid - Ekvipotentialyta (nivåyta) i jordens tyngdkraftsfält som bland annat innehåller oceanernas medelnivå. Läs mer om geoiden.

GNSSGlobal Navigation Satellite Systems. Ett samlingsnamn för satellitbaserade navigations- och positioneringssystem, t.ex. det amerikanska GPS, ryska Glonass och europeiska Galileo.

Gravationsbevis - Se Fastighetsbevis.

H

Handläggare - Den person vid myndigheten som behandlar ett ärende.

Handläggningstid - Den tid det tar från den dag ärendet har kommit in till ärendet kan börja handläggas.

I

Inkommen/upprättad - Anger att en viss handling har kommit in till eller skapats av Lantmäteriet.  

Inskrivning - Registrering av beslut i ett inskrivningsärende.

Inskrivningsdag - Den dag ett ärende kommer in till Lantmäteriet. En inskrivningsdag gäller från kl 12.00 till kl 12.00 nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag. Exempel: En ansökan kommer in till Lantmäteriet kl 14.00 den 17 april 2019 och blir då registrerad på inskrivningsdagen den 18 april 2019. Datumet när exempelvis en rättighet registreras har betydelse bland annat vid obeståndssituationer och då företrädesrätt måste bestämmas mellan olika rättigheter.

Inskrivningsärende - Ett ärende som gäller exempelvis ansökan om lagfart, inteckning, tomträttsinnehav eller tomträttsupplåtelse, inskrivning av avtalsservitut eller anteckning.

Inteckning - Inskrivning av ett visst belopp i en fastighet. Inteckningen registreras i fastighetsregistrets inskrivningsdel, efter beslut av Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning. Som bevis för inteckningen utfärdas ett elektroniskt pantbrev eller ett skriftligt pantbrev som kan pantsättas. Panthavaren får då en pant eller säkerhet i fastigheten motsvarande inteckningens belopp.  

K

Klyvning - En fastighet som ägs av flera personer tillsammans, så kallad samäganderätt, kan delas upp genom klyvning.

Köpeskilling - Fastighetens försäljningspris.

L

Laga kraft - Ett beslut sägs få laga kraft när det inte längre går att överklaga.

Lagfaren ägare - Den person som är registrerad ägare till fastigheten (både marken och byggnaden).

Lagfart - Den som förvärvar en fastighet, exempelvis genom köp, gåva eller arv, ska göra en ansökan om lagfart för att registrera att man är ägare. Ansökan om lagfart ska göras inom tre månader efter det att överlåtelsen ägt rum. När Lantmäteriet beviljat lagfart registreras den nya ägaren i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Lagfartskapning - Innebär att någon med hjälp av en förfalskad handling beviljas lagfart på en fastighet som denne inte äger, läs mer om lagfartskapning.

Lagfartskostnad - Den avgift och den skatt som betalas i samband med en ansökan om lagfart.

Lantmäteriförrättning - En lantmäteriförrättning innefattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas, ändras eller ska samverka om gemensamma behov med mera. Förrättningen påbörjas genom en skriftlig ansökan hos Lantmäteriet.

Ledningsrätt - Användande av någon annans mark för att dra fram sina ledningar. För det ändamålet kan ledningsrätt upplåtas.

M

Mark- och miljödomstol (tidigare bl.a. Fastighetsdomstol) - Till Mark- och miljödomstol kan man som sakägare överklaga beslut som Lantmäteriet fattat vid en förrättning. Det finns fem mark- och miljödomstolar i landet. Dessa domstolars domkretsar (verksamhetsområden) följer i stort de tidigare miljödomstolarnas domkretsar, men har anpassats till den administrativa indelningen av landet i län och kommuner. Orterna där domstolarna finns är: Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund. Läs mer på  Sveriges Domstolars webbplats (nytt fönster).

Marksamfällighet - En samfällighet är mark eller vattenområde som hör till flera fastigheter gemensamt.

Myndighet - Myndighet är den organisation som handlägger ärenden.

N

Nyttjanderätt - En tidsbegränsad rätt för en person att använda en annans fastighet, exempelvis arrende.

Nätverks-RTK - Den vanligaste GNSS-baserade mätmetoden. Finns i Sverige tillgänglig via olika tjänsteleverantörer. Läs mer om nätverks-RTK.

O

Omarrondering - Omarrondering innebär att hela fastighetsindelningen ändras i större sammanhängande områden.

P

Pantbrev - Ett bevis för en inteckning i en fastighet. Ett pantbrev är en värdehandling som utfärdas av Lantmäteriet efter att en ansökan om inteckning beviljas. Det finns både elektroniska och skriftliga pantbrev.  Ett pantbrev kan pantsättas och panthavaren får då en pant eller säkerhet i fastigheten motsvarande inteckningens belopp.

Pantbrevsregistret - De flesta pantbrev hanteras i elektronisk form i pantbrevsregistret som Lantmäteriet ansvarar för och kreditinstituten använder. Pantbrev som inte är belånade och som fastighetsägaren råder över är ägarregistrerade. Om pantbreven är belånade är de registrerade till kreditgivaren.

Publikation - Dokument som redovisar ett resultat av ett forsknings-, utrednings- eller utvecklingsarbete inom Lantmäteriets utvecklingsområde. För att dokumentet ska tas in i rapportserien ska den även ha intresse utanför Lantmäteriet.

R

Referensstation - kontinuerligt observerande GNSS-utrustning som kan utgöra referens för relativ positionering, t.ex. RTK; kan etableras tillfälligt eller fast (permanent).

Referenssystem (inom geodesin) - Samlingsnamn på system för lägesbestämning och positionsangivelser i en, två eller tre dimensioner, t.ex. höjdsystem samt två- och tre-dimensionella koordinatsystem. Läs mer om referenssystem.

Registerbeteckning - Riksunik beteckning på fastigheter och samfälligheter registrerade i Fastighetsregistret. Registerbeteckningen består av kommun, traktnamn, blocknummer och enhetsnummer, till exempel Skoby Berga 1:2.

Relaxation - Att frigöra en fastighet från inteckningsansvar, när den intecknats gemensamt med andra fastigheter.

Remissvar - Lantmäteriets svar på fråga eller förslag från en offentlig utredning.

RTKReal Time Kinematic. Ett samlingsnamn för noggranna GNSS-baserade mätmetoder i realtid där en eller flera referensstationer används.

Rättighet - Förmån för en fastighet eller person att på ett visst bestämt sätt använda någon annans fastighet, till exempel att använda en väg över grannens mark.

S

Sakägare - Sakägare kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en lantmäteriförrättning. Även nyttjanderättshavare kan vara sakägare. Lantmäteriet avgör vilka personer som är sakägare vid en förrättning.

Samfällighet - Mark eller vattenområde som hör till flera fastigheter gemensamt.

Samfällighetsförening -  Ett sätt att organisera skötseln av mark eller anläggningar som ägs tillsammans.

Sammanföring - Flera små inteckningar växlas mot flera pantbrev intill samma totalbelopp.

Sammanläggning - Sammanläggning av fastigheter innebär att två eller flera fastigheter som har samma ägare läggs samman och bildar en ny fastighet.

Senaste ändring Inskrivningsdelen - Det datum då inskrivningsdelen till någon del ändrades för fastigheten.

Servitut - Är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet på ett visst sätt, exempelvis väg eller brunn. Det finns både avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut är ett civilrättsligt avtal mellan fastighetsägare, utan inblandning från en myndighet. Officialservitut kommer till genom en förrättning utförd av en lantmätare.

Sista svarsdatum - Anger sista datum för att besvara en skrivelse.

Stämpelskatt - En skatt som tas ut vid köp av fastighet och vid uttag av inteckning. Man kan likna skatten med en omsättningsskatt (moms), se Skatter och avgifter.

Swepos - Det svenska nationella nätet av fasta referensstationer för GNSS-mätning. 21 av stationerna används för att definiera referenssystemet SWEREF 99. Läs mer om Swepos.

Sökande - Sökande kallas den eller de personer som hos Lantmäteriet skriftligen ansökt om en lantmäteriförrättning. Sökande måste vara ägare till den fastighet som berörs, det vill säga den som har lagfart eller är köpare med köpeavtal för hel eller del av fastighet. En rättighetshavare kan också vara sökande.

T

Taxerad ägare - Den person som betalar fastighetsavgiften (oftast lagfaren ägare). Ett exempel där taxerad ägare och lagfaren ägare är olika är vid tomträtt. Kommunen är då lagfaren ägare till fastigheten (marken) men tomträttshavaren är taxerad ägare och betalar fastighetsavgiften.

Titel/Sökord - Namnet på en publikation.

Tomträtt - En nyttjanderätt att använda en fastighet på liknande villkor som ägande. Oftast är det kommunen som då äger fastigheten (marken) och ger tomträttsinnehavaren nyttjanderätt på lång tid liknande ett arrende. Tomträttsinnehavare - Den som har rätt att använda fastigheten (endast marken) på liknande villkor som ägaren.

Tomträttshavare - Den som har rätt att använda fastigheten (endast marken) på liknande villkor som ägaren. Oftast är det kommunen som då äger fastigheten (marken) och ger tomträttshavaren nyttjanderätt på lång tid liknande ett arrende.

Transportköp - Transportköp innebär att köparen inom tre månader från sitt förvärv på oförändrade villkor överlåter den del av fastigheten/tomträtten som förvärvats till en ny köpare. Under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda betalas stämpelskatt endast för det senaste köpet. Läs mer om transportköp i vårt informationsblad (pdf, nytt fönster)

Tredimensionell fastighetsindelning - Det är möjligt att bilda så kallade 3D-fastigheter. Detta innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd och djupled så att till exempel olika våningsplan med skilda ändamål inom samma byggnad kan ligga på egna fastigheter och därmed ha olika ägare, se Tredimensionell fastighetsindelning.

U

Upplåtelsehandling - Ett avtal om nyttjande av hela eller viss del av fastighet. Servitutsavtal är ett exempel på en upplåtelsehandling.

Utbyte - En inteckningsåtgärd där ett pantbrev växlas mot flera pantbrev intill samma totalbelopp.

Utförande organisation
- Anger vilken organisation/enhet/avdelning som har utfört Verksamhetsåtgärd.

VW

Vilande - Ett beslut om vilande innebär att det kvarstår vissa förutsättningar för att en fastighetsöverlåtelse ska bli helt klar. Man får betala en expeditionsavgift för vilandebeslutet och ytterligare en expeditionsavgift vid ett fullt beviljande.

Värdeintyg - Intyg från sakkunnig, vilket visar fastighetens marknadsvärde vid tidpunkten när en överlåtelse har skett.

Ä

Ägarlägenheter - innebär att det är möjligt att äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus, se Ägarlägenheter.

Ärendemening/Sökord - Beskrivning av ett ärende.

Ärendenummer - Det unika nummer som registreras för varje ärende.

Ärendestatus - Anger om ärendet pågår eller är slutfört.

Ö

Överlåtelsehandling - Ett avtal om köp, byte eller gåva för fastighet.


 

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website