Frågor och svar

Här finner du vanliga frågor och svar om våra produkter och användandet av dem.

Hittar du inte svaret på din fråga? Välkommen att kontakta geodatasupport@lm.se

Fler frågor och svar kring alla våra geodataprodukter (kartor, flygbilder, höjddata och fastighetsinformation) samt en del frågor kring leveranser finns på Frågor och svar om geodataprodukter.

Direkttjänster

I Direktåtkomststjänster om debiteringsprincipen är satt till ”Transaktion exkl. tomma svar” ska ett tomt svar inte ge någon post på debiteringsloggen.

Genom att anropa alla attributen (basinformation, ägare, senaste fång etc) som true, men utesluta historiskt ägande (inte sätta den till false, utan helt utesluta den från anropet) känner tjänsten automatiskt av detta, och anropet kommer att avspegla transaktionen 'Total exkl Historik' (Combo1 i SAL transaktionslogg).

Ja, i dagsläget stödjer våra direktåtkomsttjänster http-komprimering av typen GZIP. Stödet innebär att den som utvecklar system eller applikationer mot våra direktåtkomsttjänster kan begära att få svaret från oss komprimerat, och på så sätt dels spara tid vid stora förfrågningar men också få ett mer lätthanterligt svar (mindre "luft" i svaret för användarens system/applikation att hantera).

Begäran av komprimering är inget som aktiveras genom att skicka in ett värde i anropet till någon av direktåtkomsttjänsterna, utan begärs i anslutningen mot Lantmäteriet direktåtkomsttjänster. Komprimeringen är inget som är speciellt framtaget för, eller utvecklat av, Lantmäteriet. Denna typ av komprimering är en del av funktionaliteten i standarden för Internet, och är därför väl implementerad av olika server programvaror som följer Internet standarden. Komprimeringen begärs genom att ange text-strängen "Accept-Encoding: gzip" i anslutningens header (header = stödinformation från klient (system/applikation) till mottagande server innehållande önskad textkodning, inloggningsinformation, cookies osv.).

Komprimeringen endast att fungera när anslutningen är riktad mot någon av våra direktåtkomsttjänster, då vi som sagt bara tillåter att svar från dessa tjänster komprimeras över anslutningen i dagsläget.

Flerfastighetssökning är reglerat i svensk lagstiftning:

7 § , Lagen om fastighetsregister (SFS 2000:224) på Sveriges riksdags webbplats (nytt fönster)

Direktåtkomst får medges för sökningar endast på en fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget. Om det finns särskilda skäl, får dock den statliga lantmäterimyndigheten ienskilda fall medge att sökningar sker på fler än en fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget. Ni får då göra en särskild ansökan och beskriva erat behov. Blir den beviljad så får ni en särskild behörighet som tillåter sökning på flera fastigheter. Observera att om man är betalande kund (ej part i geodatasamverkan) får man betala för varje id man skickar in.

På www.lantmateriet.se kan du läsa mer om vilka avgifter och villkor som gäller vid användning av tjänsten.

Visningstjänster

Ja. Detta möjliggör konsumering av visningstjänsterna i t.ex. online baserade GIS-applikationer.

CORS kräver inga inställningar för dig som användare, konsumeringen sker som vanligt.  

Tjänsten har den 20 september 2017 bytt namn till Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.

Namnbytet innebär dock ingen förändring avseende åtkomst av tjänsten. Namnbytet beror på att licensvillkoren ändrades den 1 september 2017 från Creative Common licens CC BY till Creative Common licens CC0, dvs källan behöver inte längre anges.

WMTS-tjänsterna har bestämda zoom-intervaller där dom cachade bilderna(tiles) har en 100% upplösning.

När visningstjänsterna används i olika programvaror så kan programmet bestämma vilka zoom-intervaller som ska gälla vid in och ut-zoomning, om inte det stämmer överens med visningstjänstens zoom-nivåer så kan kartan upplevas pixlig, och texten ser konstig ut.

I QGIS så går det att högerklicka på kartlagret för WMTS-tjänsten och välja "Zooma till bästa upplösningen (100%)". Då kommer in och ut-zoomningarna i programmet stämma överens med WMTS-tjänstens zoom-nivåer för 100% upplösning.

Ja.

Övergripande

Ditt avtal ger dig tillgång till både produktions- och verifieringsmiljön för aktuell geodatatjänst. Produktionsmiljön är avsedd för kundens användning i sin färdiga applikation eller system. Verifieringsmiljön är endast avsedd att användas för utveckling och test av den applikation eller system som använder geodatatjänsten.

Produktionsmiljö Originaldatabas med uppdaterade geodata för kundens användning i sin färdiga applikation eller i sitt färdiga system. Geodatatjänster i denna miljö är normalt tillgängliga dygnet runt. Driftsinformation och statistik avseende tillgänglighet publiceras på lantmateriet.se Verifieringsmiljö Ny funktionalitet, förändringar av informationen med mera läggs först till i verifieringsmiljön så att användarna kan testa och anpassa sin applikation eller sitt system till förändringarna innan de kommer in i produktionsmiljön. Kundens test och utveckling får endast ske mot denna miljö. Oplanerade stopp kan förekomma.