Handbok i mät- och kartfrågor, HMK - HMK nyhetsbrev nr 1, 2022

Aktuell information om HMK – handböcker för en fackmannamässig hantering av geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi. Se även HMK-webben

Referensgruppsmöte 22 mars

Den 22 mars kl 9-12 bjuder HMK in till digitalt Referensgruppsmöte. Alla intresserade är välkomna att delta. Har du inte fått kallelsen så hör av dig till hmk@lm.se så återkommer vi.

Följande fokusområden planeras för mötet

 • Aktuellt inom HMK och respektive fokusgrupp, tex vilka större insatser som planeras för 2022
 • Utvärdering av fokusgrupperna
 • HMK-Kartografi – behov av en handbok och hur tar vi nästa steg?

Agendan är ännu inte helt fastställd, men vi ser gärna att det är fler än Lantmäteriet som presenterar och håller i efterföljande dialog. Vad skulle DU vilja bidra med?
Återkoppla till hmk@lm.se så tar vi upp det. Även övriga förslag på innehåll tas emot på: hmk@lm.se

Varmt välkomna!

Seminarium Kartdagarna

Kartdagarna är planerat att genomföras i Karlstad 5-7 april. Detaljer kring arrangemanget kommer från arrangörerna under våren.

HMK kommer att delta som en av föreläsarna och har anmält ett föredrag på temat ”HMK - samverkan för ökad enhetlighet, kompetens och kvalitet”. Varmt välkomna att delta!

Uppdaterade handböcker

Nya uppdaterade handböcker inom området Geodesi

Fem geodesihandböcker finns nu i uppdaterad version:

Ett stort tack till alla som lämnat synpunkter och önskemål i samband med revideringsarbetet!

Vi uppmanar er som vill delta i framtida revidering och/eller granskning av HMK-handböcker att anmäla ert intresse via sidan Tyck till om HMK.  

Ange gärna vilka handböcker ni är intresserade av, så återkommer vi när revidering är aktuell. Information om eventuellt revideringsarbete under 2022 kommer även att förmedlas via HMK Referensgrupp.

Övriga aktuella justeringar i handböcker

Under december 2021 gjorde en del mindre justeringar i några handböcker för att öka aktualiteten. Följande handböcker uppdaterades:

 • Flygburen laserskanning
 • Flygfoto
 • Fordonsburen laserskanning
 • Fotogrammetrisk detaljmätning
 • Höjddata
 • Ortofoto

Mindre ändringar som har gjorts i befintliga versioner redovisas i HMK-loggen (pdf, nytt fönster)

HMK utbildningar

Du hittar HMKs utbildningar via Lantmäteriets lärplattform. 

Här hittar du bland annat webbkursen ”HMK Kravställning vid upphandling av geodata” och HMK en introduktion.

Även webbutbildningen för HMK Digital Grundkarta har flyttats till denna plattform. Utbildningen visar på nyttan av en bra grundkarta och vad som händer om man använder en grundkarta med bristande aktualitet, kvalitet och innehåll vid framtagandet av detaljplan. Utbildningen tydliggör också vilken kompetens som behövs och vikten av ett bra samarbete under hela processen samt vad som gäller för sparande och arkivering.

Fler utbildningar kommer att lanseras under året.

Förstudie HMK-Kartografi

HMK har startat upp en enklare översyn (förstudie) av den äldre handboken HMK-Kartografi från 1996. Förstudien ska ge svar på om det är rimligt att återanvända delar av den äldre handboken eller om tekniken har utvecklats så mycket att en helt ny handbok behöver tas fram.
Länk till gamla handboken: Handbok Kartografi (HMK-Ka) (pdf, nytt fönster)

Frågeställningar för förstudien att svara på:

 • Kan den äldre handboken för HMK-Kartografi uppdateras? Finns något som fortfarande gäller och kan återanvändas?
 • Ska det tas fram en ny handbok? Vad ska en ny HMK-Kartografi i så fall innehålla? Vad är viktigt för er användare?
 • Hur omfattande ska en ny handbok vara? Den gamla är mer som en lärobok än en handbok!?

I förstudiearbetet kommer vi att ta hjälp av HMK Fokusgrupp ”Kommunalteknik inom MBK”. Kontakta Ulf Eriksson ulf.eriksson@lm.se för synpunkter om behov och innehåll i en ny handbok om kartografi.

Två personer står vid en strandkant. En av dem håller i en lodstång med en GNSS-mottagare på toppen.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website