Uppdaterad vägledning med kartunderlag om ras, skred och erosion

31 January 2023

En ny utgåva av vägledningen ”Kartunderlag om ras, skred och erosion” finns nu ute. Lantmäteriet har bidragit med nya data om terränglutning. Annat nytt är underlag om markens stabilitet, kusterosion och havsnivåer. Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan olika myndigheter för en säkrare användning och planering av mark.

Flera svenska myndigheter producerar kartunderlag om ras, skred och erosion som ger en bra grund för en säker och långsiktigt hållbar markanvändning och planering.  I vägledningen har myndigheterna samordnat informationen och beskrivit hur de kan användas. Underlagen består av rapporter, kartor och GIS-data och visas i en webbaserad kartvisningstjänst för ras, skred och erosion. Där finns även produktblad som beskriver underlagen. Vägledningen har i år kompletterats med fler exempel och råd för användaren.

Nya underlag för att bedöma markstabilitet är en skredriskkarta för Ångermanälven, samt kartor som visar var det finns förutsättning för kvicklera i Sverige. Lantmäteriet lanserar också en helt ny produkt som visar markens lutning (terränglutning). Den kan tillsammans med en geologisk karta användas för att identifiera branta områden där det kan inträffa bergras.

Andra nya kartunderlag kommer från Sveriges geologiska undersökning (SGU), som visar hur sediment rör sig längs kusten i södra Sverige. De ger ett bra stöd för att bedöma erosion och möjliga åtgärder. Underlag om framtida havsnivåer från SMHI har uppdaterats utifrån de senaste klimatscenarierna och visar möjliga framtida medelvattenstånd.

Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig till regionala och kommunala planerare, miljö- och klimatsamordnare, miljöinspektörer, VA-planerare med flera. Andra användare kan vara länsstyrelser, centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion. Vägledningen är också ett stöd vid planering av skogliga åtgärder och infrastruktur.

Samverkande myndigheter är Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet (LM), Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sjöfartsverket.

För mer information:

Daniel Regemar, 0155-20 67 32, daniel.regemar@lm.se

Ta del av vägledningen och kartvisningstjänst (nytt fönster)

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website