Stor samhällsnytta när Lantmäteriets information släpps fri

24 January 2023

Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat. Tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata, och flygbilder blir öppna och kostnadsfria.

– Beslutet är efterlängtat, vi har länge arbetat för att vår data ska vara fri och tillgänglig för så många som möjligt. När Lantmäteriets geografiska information blir fritt tillgänglig blir det billigare, enklare och effektivare att utveckla framtidens samhälle, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet.

EU-kommissionens beslut gäller ett tillägg till Öppna Data-direktivet som innebär att datamängder som är särskilt värdefulla för samhället ska tillhandahållas utan avgift och helst som öppna data.

Bland Lantmäteriet idag avgiftsbelagda information, och som i framtiden blir öppna data, finns adress- och byggnadsdata, information om fastighetsgränser, höjddata, flygfoton, hydrografi och kartor.

– Dagens avgifter hindrar många från att använda Lantmäteriets geografiska information. Med öppna data blir insteget för att skapa olika tjänster på geografiska data enklare, säger Susanne Ås Sivborg.

Några exempel på nytta

  • Räddningstjänst och blåljuspersonal får tillgång till uppdaterad adress-
    och kartinformation, vilket kan rädda liv. Som exempel har många frivilliga organisationer idag inte tillgång till aktuella kartor.
  • Processerna för bygg- och samhällsplanering kan förenklas och snabbas på rejält. Öppna data kan även ge medborgare mer insyn i mark- och fastighetsförhållanden, samt bidra till färre skador vid t ex grävarbeten.
  • De areella näringarna, som skogs- och jordbruksnäringen samt även renskötseln kan få bättre förutsättningar för mer effektiv och hållbar verksamhet.

EU:s medlemsländer har i huvudsak 16 månader på sig att implementera beslutet.

Samhällsnyttan av fria offentliga data har värderats till 10-21 miljarder kronor per år. Läs mer om detta i en rapport som Lantmäteriet tagit fram inom ramen för ett regeringsuppdrag (pdf, nytt fönster)

Frågor och svar om EU-kommissionens beslut om Öppna data-direktivet

Exempel på nyttan med öppna data

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website