Södertälje tillgängliggör 970 digitala detaljplaner

21 June 2023

Grattis Södertälje till en stor insats inom digitaliseringen! Kommunen har nu laddat upp 970 digitaliserade detaljplaner i Lantmäteriets nationella geodataplattform, där de är tillgängliga för alla.

För två år sedan började Södertälje kommun digitalisera sina gällande detaljplaner, för att göra dem klick- och sökbara i geografiska informationssystem (GIS). Digitaliseringen genomfördes i omvänd kronologisk ordning, från den senast antagna detaljplanen och bakåt i tiden.

Dokumenterade varje tolkning

Hur känns det att ni är klara?

Svartvit porträttbild på en man i 40-årsåldern med kort mörkt hår, glasögon och kavaj.
Jonas Ölund, chef för Södertälje kommuns enhet för geografisk information. Foto: Södertälje kommun

– Vi har digitaliserat väldigt mycket och gjort många tolkningar men helt klar blir man nog aldrig. Det finns tolkningar kvar att göra, men nu fokuserar vi på att förbättra fastighetsgränserna, säger Jonas Ölund, chef för kommunens enhet för geografisk information.

Hans tips till andra som står inför att sätta igång ett sådant här digitaliseringsprojekt är att dokumentera varje tolkning systematiskt.

– Vi har gjort det noggrant för varje tolkning. Då är det lättare att gå tillbaka och ändra på alla ställen när man har kommit 20–30 år tillbaka i tiden och inser att: ”Här måste vi tänkta annorlunda med tolkningen så att det blir likformigt för hela materialet”.

Andra tips är att välja digitaliseringsmetod och process utifrån nyttan du vill uppnå, att ha resurser som kan jobba dedikerat med projektet under längre perioder samt ha ett tätt samarbete mellan olika kompetenser i projektet.

Tidigare hade detaljplanerna funnits i den digitala världen enbart som inskannade bilder eller PDF:er. Nu skapar det digitaliserade materialet stor nytta i kommunens dagliga arbete. Det går till exempel snabbt att få en överblick över var i kommunen olika planbestämmelser gäller, och både kommunens tjänstepersoner, företag och medborgare kan med ett par knapptryckningar ta reda på var det finns potentiellt byggbar mark för ett specifikt ändamål.

Stora nyttor på kort sikt

Många kommuner ser en automatiserad bygglovsprocess som slutmålet med digitaliseringen, vilket ställer höga krav på fastighetsgränsernas kvalitet. Södertälje kommun valde att inte vänta in en förbättring av fastighetsgränser innan man digitaliserade.

– I Södertälje, som är en till ytan stor kommun, skulle det arbetet ta väldigt lång tid, kanske hundra år, och vi ser också stora nyttor på kort sikt med digitaliseringen, säger Jonas Ölund.

Nu när detaljplanerna är tillgängliggjorda kommer fokus att ligga på att kvalitetsförbättra fastighetsgränserna. I det arbetet har kommunen valt att låta samhällsbyggnadskontorets projektportfölj styra i vilken ordning kvalitetsförbättringen ska ske, i stället för att göra översynen i omvänd kronologisk ordning.

I det skedet kommer kommunen även att digitalisera och tillgängliggöra resterande egenskapsbestämmelser som till exempel högsta tillåtna byggnadshöjd och bestämmelser om markens anordnade.

Du kan se de digitaliserade detaljplanerna i Lantmäteriets e-tjänst Min karta (nytt fönster).

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website