Samhällets förändring syns i de historiska kartorna

19 December 2023

Genom att studera skifteskartorna går det att se hur samhället har utvecklats under århundrandena. Men kartorna är inte bara historiskt intressanta, på många platser är det fortfarande dessa gamla kartor som visar var fastighetsgränserna går.

Storskifteskarta över byn Telestad.

En plats av många där förändringarna syns tydligt är Telestad utanför Växjö i Småland, som genomgått både storskifte och laga skifte. Vid storskiftet 1766 lades åkrarna ihop med målet att varje gård skulle bestå av högst fyra skiften åker och fyra skiften äng. Knappt femton år senare, 1780, gjordes motsvarande skifte för byns skogsmark, de så kallade utägorna.

År 1850 genomförde man ett nytt skifte i byn, laga skifte, där gårdarnas mark samlades ihop i större sammanhängande delar. Här räckte det att en enda markägare ville genomföra skiftet för att det skulle bli av. Laga skifte genomfördes 1827–1928 i stora delar av landet.

Kartorna som lantmätarna använde sig av i fält förvarades på länskontoren. Byn fick en kopia och ytterligare en kopia skickades till Lantmäteriets huvudkontor.

– Storskifteskartorna kan gälla än idag förutsatt att inga nyare reformer eller förrättningar har genomförts på platsen. Då kan det till exempel vara placeringen av råstenar på dessa gamla kartor som fortfarande anger fastighetsgränserna, säger Lena Norberg, produktutvecklare på Lantmäteriet.

Men just när det gäller byn Telestad finns det nyare gränser i och med att byn senare genomförde laga skifte.

Tre kartbilder över Telestad. Den första visar storskifte 1767, den andra visar laga skifte 1850 och den tredje visar nutid
Bild som visar utvecklingen i byn Telestad från tiden för storskifte till nutid.

Vill du se hur din hembygd ha förändrats? I Lantmäteriets e-tjänst finns mer än en miljon digitaliserade historiska kartor som är gratis att ladda ner.

Läs mer om Historiska kartor

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website