Regeringen tillsätter utredning om digitala överlåtelser av fastigheter

30 May 2023

Regeringen ser över lagstiftningen med syftet att godkänna digitala underskrifter i samband med fastighetsköp, vilket skulle ge säkrare och snabbare överlåtelser och samtidigt motverka kriminalitet kopplad till fastigheter. Genombrottet kommer efter en längre tids förberedande arbete av Lantmäteriet. Positiva erfarenheter finns i flera grannländer där digitala underskrifter har använts i flera år.

Medför stora samhällsvinster

– Vi har arbetat för att införa digitala signaturer vid fastighetsköp i tio års tid och därför är vi mycket glada över regeringens beslut. Detta är nästa steg på väg mot helt digitala fastighetsöverlåtelser, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet.

Digitala underskrifter vid överlåtelser av fastigheter skulle medföra stora samhällsvinster: fastighetsaffärerna skulle bli såväl säkrare som snabbare och enklare att genomföra.

– Med digitala signaturer blir det till exempel betydligt svårare att genomföra lagfartskapningar och att förfalska avtal. Det skulle också ge en mycket bättre datumkontroll för överlåtelserna, vilket gör det mycket svårare att i efterhand omdatera köpehandlingar för att vinna egna fördelar, säger Maria Monthure, chefsjurist på Lantmäteriet.

I ljuset av att cirka en tredjedel av landets penningtvätt bedöms genomföras genom fastigheter så skulle det också vara ett viktigt steg i arbetet med att bekämpa ekonomisk brottslighet. Helt digitala överlåtelsehandlingar öppnar för effektivare kontrollsystem där brott skulle kunna såväl förebyggas som upptäckas tidigare och i högre grad än idag.

Införandet av digitala fastighetsöverlåtelser skulle minska risken för misstag samt innebära en snabbare hantering vid såväl överlåtelse som belåning. En säkrare och mer effektiv hantering hos Lantmäteriet och marknadsaktörer såsom exempelvis mäklare och låneinstitut medför i slutänden även lägre kostnader för allmänheten.

Lagstiftningen dåligt anpassad för ett digitaliserat samhälle

Bakgrunden till dagens analoga hantering är att den gällande lagstiftningen som styr hur fastighetsöverlåtelser ska gå till, bland annat jordabalken, har sitt ursprung från 1970-talet, och att den i sina stycken inte är anpassad efter digitaliseringen av samhället.

– Jordabalken är femtio år gammal och skriven ur ett ”papper-och-penna-perspektiv så det behövs verkligen en uppdaterad lagstiftning på området. Användandet av digitala handlingar vid överlåtelser skulle leda till mer effektiva, transparanta och säkra processer. Dessutom skulle administrativa åtgärder som att skanna in pappershandlingarna bli betydligt mindre omfattande, säger Dennis Lindén, enhetschef på Fastighetsinskrivningen/Lantmäteriet.

Tas upp i redan pågående utredning

Utredningen av digitala fastighetsöverlåtelser har tagits upp i en redan pågående utredning om en ny förköpslag, som handlar om kommuners rätt att under vissa omständigheter förvärva fast egendom; också det ett sätt att bekämpa brottslighet kopplad till fastigheter.

Läs mer på regeringskansliets webbplats (nytt fönster). 

Utredningen ska vara klar senast den första april 2024.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website