Nytt regeringsuppdrag driver på digitaliseringen

16 November 2023

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet ska genomföras i samverkan med andra myndigheter och kommuner.

Färdplanen beskriver den fortsatta digitaliseringen av samhällsplaneringen och anger de villkor för delprocesser och datamängder som där ingår, till exempel för markanvändning, översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, markarbete och fastighetsförvaltning.

I uppdraget ingår att samordna pågående initiativ och redogöra för ställningstaganden i nationellt strategiska frågor. Det ska framgå vilken aktör som ansvarar för vad i utvecklingsarbetet, vilka tillstånd och mål som ska uppnås och när det ska ske. I uppdraget ingår även att lämna förslag på författningsändringar samt förslag på finansiering.

Lägre byggkostnader

Malin Klintborg, projektledare för Lantmäteriets arbete inom Smartare samhällsbyggnadsprocess, kommer att samordna arbetet.

– Jag är mycket tacksam för förtroendet. Att vi kan nyttja digitaliseringen är väldigt viktig för att vi ska nå en hållbar och effektiv samhällsplanering, säger Malin Klintborg,

Ett grundläggande syfte med digitaliseringsarbetet är att korta ner ledtider i samhällsbyggnadsprocessen, vilket bland annat skapar förutsättningar för lägre byggkostnader och därmed fler byggda bostäder.

Samverkan mellan myndigheter

Uppdraget genomförs i nära samarbete med andra myndigheter, främst Boverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Trafikverket. Lantmäteriet ska även inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), relevanta kommuner och andra myndigheter

Arbetet ska med ett samlat grepp undersöka vilka delar som behöver utvecklas på nationell nivå för att skapa förutsättningar för innovation och utveckling.
Lantmäteriet ska redovisa uppdraget senast den 30 april 2024.

Vill du veta mer?

Lantmäteriets seminarium om den senaste utvecklingen för standardiserade datamängder och den nationella geodataplattformen (nytt fönster).

Beskrivning av uppdraget på regeringens webbplats (nytt fönster).

Lantmäteriets arbete med smartare samhällsbyggnadsprocess (nytt fönster).

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website