Ny prioritering av lantmäteriförrättningar ger effektivare handläggning och kortare kö för många

1 July 2024

Från och med den 1 juli 2024 kommer färre typer av lantmäteriförrättningar att prioriteras. Förändringen kommer att frigöra tid för handläggning och skapa en effektivare ärendeprocess med kortare kötider för de flesta.

– Vi ändrar för att få en bättre genomströmning av ärenden. Några förrättningsärenden kommer att få vänta lite längre på handläggning. Men i det stora hela får vi en effektivare ärendehantering där de allra flesta sökanden kommer att uppleva kortare kötider, säger Arwid Dahlberg, chef för verksamhetsområde Fastighetsbildning.

De prioriterade ärendena i Lantmäteriets förrättningsarbete utgör ungefär 27 procent av alla ansökningar, vilket idag motsvarar 2 800 ärenden. För ärenden som prioriteras är kötiden kortare, men övriga ärenden får vänta längre på att handläggningen kan börja. Inte minst så tar det mycket tid och resurser att utreda vilka ansökningar som ska prioriteras av särskilda skäl.

Prioritering av lagstadgade ärendetyper

Från och med den 1 juli ändras prioriteringen så att den endast sker enligt lagstiftning, annan författning, regleringsbrev eller regeringsuppdrag. Vissa typer av ansökningar som redan idag prioriteras faller även in under de prioriteringar som gäller efter den 1 juli och kommer även fortsättningsvis att prioriteras, som bredbandsärenden. Prioritering gäller också fortsatt när sökanden återkallar sin ansökan eller när ett ärende ska avvisas, enligt lagstiftningens krav på skyndsamhet.

Prioritering i samband med nybyggnation tas bort

Förändringen innebär att ärenden som rör nybyggnation av bostäder och tillhörande infrastruktur inte längre prioriteras. Om det uppstår ett behov av att prioritera dessa ärenden på nytt finns sådana möjligheter genom lagreglering eller regeringsuppdrag. Även ”särskilda skäl” försvinner som prioriteringsgrund. Det kan gälla ansökningar där man till exempel begär förtur för att det finns en uppenbar risk att den sökanden drabbas av svåra olägenheter eller stora ekonomiska skador.

Ärenden som kommit in till Lantmäteriet innan den 1 juli kommer att handläggas efter de äldre prioriteringsgrunderna.

Läs mer om lantmäteriförrättningar

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website