Lantmäteriet arbetar intensivt för att tillmötesgå kundernas behov av tillgång till information

29 May 2024

Lantmäteriet arbetar intensivt med att hantera konsekvenserna av fredagens stängning av eller begränsningar i ett antal digitala tjänster. Som en av flera åtgärder möjliggör Lantmäteriet att landets kommunala lantmäterimyndigheter inom kort får en säker tillgång till sina akter.

Den 24 maj förändrade Lantmäteriet rutiner kring åtkomst av handlingar och information av säkerhetsskäl vilket medförde att tillgången till viss information i ett antal av Lantmäteriets digitala tjänster stängdes av eller begränsades. Utlämnande av information hanteras i dagsläget manuellt på Lantmäteriet, vilket i förlängningen riskerar att leda till fördröjningar i de processer som är beroende av information från Lantmäteriet.

En rad ytterligare åtgärder pågår för att möta behoven i samhället av tillgång till Lantmäteriets information på ett säkert sätt. Arbetet utgår från en särskild ordning där myndigheter och kommuner prioriteras. Ett exempel på det är att de kommunala lantmäterimyndigheterna (KLM) inom kort får säker tillgång till sina egna akter, vilka annars vanligtvis nås via de nu begränsade digitala tjänsterna.

Lantmäteriet har full förståelse för de problem som förändringen orsakar för kunder. Därför fortsätter myndigheten att se över fördelning av arbetsuppgifter och personalresurser, ökad support och ökad bemanning för att möta de behov som kan uppstå.

Läs tidigare publicerat pressmeddelande: Lantmäteriet begränsar tillgången till viss information i ett antal digitala tjänster på grund av säkerhetsskäl

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website