Internationell studie: Fastighetsregistreringen i Sverige är snabb, rättssäker och effektiv

21 November 2022

Sverige har en av Europas snabbaste, enklaste och mest rättssäkra processer för fastighetsregistrering. Det framkommer i en jämförelsestudie mellan olika EU-länder som Världsbanken har tagit fram. Studien fokuserar på företagsklimatet i olika regioner, där en viktig del i bedömningen är myndigheternas administration av fastighetsregistreringar.

Världsbanken har på uppdrag av EU-kommissionen genomfört en studie där företagsklimatet i olika affärsregioner i EU jämförs. Undersökningens fokus har legat på kostnaden för att bedriva affärsverksamhet och effektiviteten hos myndigheternas administration. Ett av fem jämförelseområden gäller fastighetsregistrering, där förhållandena i Sverige på många sätt utmärker sig positivt, bland annat:

  • Sverige har en av de snabbaste och enklaste processerna för att överföra egendom (fastigheter) såväl inom EU som globalt. Bara fyra EU-länder; Holland, Danmark, Litauen och Cypern har kortare handläggningstid.
  • Skatter och avgifter för en lagfart är lägre än genomsnittet i Europa och handläggningstiden är kortare än de allra flesta länder inom EU.
  • Fastighetsregistrering i Sverige regleras och förvaltas enhetligt och på nationell nivå, till skillnad från en del andra länder där regleringen bestäms lokalt
  • Sverige har ett högkvalitativt fastighetsregister. I något som kallas ”quality of land administration index” når Sverige ett värde på 28 av maximalt 30, vilket placerar Sverige i den absoluta världseliten.

– Roligt att fastighetsregistreringen ligger så väl till i Sverige jämfört med andra länder. Det finns absolut förbättringspotential även i Sverige, men studiens resultat bekräftar att Sverige jobbar åt rätt håll, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Utrymme för utveckling

Av studien framgår även att det finns områden där Sverige kan prestera bättre. Det påpekas bland annat att Sveriges saknar en separat instans som ger information till allmänheten om hur ett klagomål kommer att tas emot, behandlas och lösas. Sådana instanser finns i åtta andra EU-länder, i Storbritannien, Finland, Belgien, Italien, Holland, Portugal, Rumänien och Slovakien. Dessutom konstateras att fastighetstvister som hamnar i domstol tar något längre tid att lösa, mellan ett och två år. I andra EU-länder, till exempel Danmark och Holland, tar dessa avgöranden mindre än ett år.

Om studien

Studien omfattar fem jämförelseområden, utöver fastighetsregistrering har nyetablering av företag, bygglov, elanslutning och kommersiella tvister jämförts. Jämförelsestudien har genomförts av Världsbanken på beställning av EU-kommissionen. Undersökningen har på nationell nivå utförts inom ett särskilt regeringsuppdrag där Lantmäteriet, SCB, Skatteverket, Bolagsverket och Energiinspektion har medverkat tillsammans med åtta kommuner (Gävle, Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Umeå och Uppsala),

Läs studien “Subnational Investment Climate Assessment in Sweden” (nytt fönster)

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website