Redovisning av informationsmodeller

Utvecklingsstatus Betydelse
Utkast En modell med statusen utkast SKA INTE tolkas som varken fullständig eller korrekt. Den som väljer att implementera en sådan modell gör det på "egen risk" och kan förvänta sig att det kan ske stora förändringar.
Test När en modell får statusen test är den teoretiskt klar för att börja testas för att säkerställa att den kan användas i praktiken. En modell med statusen test SKA INTE tolkas som korrekt, men däremot att den är fullständig, det vill säga att den omfattar alla identifierade behov. Den som implementerar en modell som är i test-fasen kan förvänta sig att det kommer att ske förändringar.
Gällande När en specifikation får statusen gällande anses den vara fullständig och korrekt.
Upphävd När en specifikation får statusen upphävd SKA den anses vara icke gällande och att den antingen har blivit ersatt av något annat, eller att specifikationen inte längre behövs. En specifikation med statusen upphävd BÖR INTE implementeras.

På grund av tekniska problem uppdateras inte modellbiblioteket längre. Alla modeller återfinns i specifikationen för vartdera datamängd, NGP - Datamängder.

Senaste ändringar (2024-01-08)
Ändringar 2023-12-07
Ändringar 2023-11-14
Ändringar 2023-10-26
Ändringar 2023-10-20
Ändringar 2023-09-04
Ändringar 2023-06-21
Ändringar 2023-04-27
Ändringar 2023-03-03
Ändringar 2023-02-10
Innehåll
I detta modellrepositoryt finns de informationsmodeller och begreppsmodeller som tas fram inom Smartare samhällsbyggnadsprocess. Modellerna är under framtagande och ska inte tolkas som en slutlig och färdig produkt.

Informationslagringsmodeller
Informationslagringsmodellerna är en typ av informationsmodell som beskriver vilken information som (ska) hanteras inom Smartare samhällsbyggnadsprocess. Informationslagringsmodellen visar hur informationen logiskt hänger ihop, och ligger även som grund till informationssäkerhetsklassningar.

Informationsutbytesmodeller
Informationsutbytesmodellerna är en typ av informationsmodell som är anpassad för utbyte av den information som är aktuell och intressant för flera aktörer/parter. Denna typ av modell ligger som grund till den tekniska implementationen i form av XML/JSON-scheman.

Informationsresursmodeller
En informationsresursmodell är en informationsmodell som fungerar som en gemensam resurs för andra informationsmodeller. Det är alltså en informationsmodell som beskriver generell och gemensam information som används i de olika tillämpningsspecifika informationsmodellerna. Syftet är återanvändning och att hantera information på ett enhetligt sätt, oberoende av informationsområde. I många fall finns det standarder och standardmodeller att utgå från, direkt tillämpa eller skapa en anpassad profil av.

Begreppsmodeller
Begreppsmodellerna beskriver centrala begrepp i syfte att öka förståelse och underlätta kommunikation.