Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Frågor och svar om ledningsrätt

I ett ledningsbeslut anges vad ledningshavaren och markägarna har för rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

I huvudsak behandlas följande frågor:

 • Vilken typ av ledning
 • Vilket utrymme som upplåts inom fastigheterna
 • Tillträde till området vid byggande, tillsyn och drift
 • Hur marken ska återställas efter arbeten med ledningen
 • Andra begränsningar, till exempel förbud mot att uppföra byggnad, plantera träd, schakta eller spränga.

Dessutom beslutas hur stor ersättning den som har rätt att dra ledningen ska betala till markägarna.

Fördelar med ledningsrätt:

 • Kan knytas till en fastighet eller en juridisk person, till exempel ett elbolag
 • Är obegränsad i tiden
 • Redovisas i Fastighetsregistret
 • Inskrivningskostnaden försvinner och kostnaden för dokumentation blir lägre
 • Berörs inte av ändringar i fastighetsindelningen
 • Gäller oberoende av om belastade fastigheter byter ägare
 • Ger ledningshavaren en enhetlig rättighet utefter hela ledningssträckan
 • Kan efter prövning i vissa fall även upplåtas mot en fastighetsägares vilja
 • Underlättar belåning av ledningarna.


I samband med att fastighetsindelningen ändras kan nyttjanderätt eller avtalsservitut för ledningar upphöra att gälla. Bevakning i sådana fall kräver stora insatser både från ledningshavarens och fastighetsägarnas sida. Ledningsrätt innebär att sådan bevakning och kostnader för att inskriva nya avtal undviks.

Ledningsrätt kan upplåtas för:

 • Teleledning
 • Starkströmsledning
 • Vatten- och avloppsledning
 • Fjärrvärmeledning
 • Gasledning
 • Bredbandsledning

Dessutom kan ledningsrätt upplåtas för vissa tillbehör till ledningen, till exempel transformator, pumpstation, nedstigningsbrunn, stolpar och stag.

Det går också att upprätta ledningsrätt för anordningar som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät men som inte är ledningar. Det kan till exempel vara master, telestationer eller antenner.

Ledningsrätt skapas genom en lantmäteriförrättning och i detta fall ledningsrättsförrättning. Det är ledningshavaren som ansöker om ledningsrättsförrättning. Lantmäteriet prövar sedan om det är möjligt att fatta ett beslut som går i linje med önskemålen i ansökan.

Lantmäteriet sköter de kontakter som behövs för att genomföra förrättningen, till exempel med fastighetsägare. Vårt arbete med förrättningen kan ofta anpassas till ledningshavarens önskemål om hur stor den egna arbetsinsatsen ska vara.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website