Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Ändrad praxis för beräkning av stämpelskatt för fastigheter som saknar taxeringsvärde

24 三月 2021

Högsta Domstolen meddelade den 19 mars 2021 ett beslut i ärende Ö 6547-19. Beslutet ändrar tidigare praxis om stämpelskattens beräkning vid överlåtelser av fastigheter som inte har något taxeringsvärde för föregående år som kan jämföras med köpeskillingen.

Den fråga Högsta Domstolen prövade var om det värdeintyg Lantmäteriet begär in när taxeringsvärde saknas, ska utvisa marknadsvärde eller ett uppskattat taxeringsvärde. Lagens ordalydelse har inte gett något säkert besked om det är marknadsvärdet eller ett tänkt taxeringsvärde som köpeskillingen ska jämföras med.

Lantmäteriet har utifrån tidigare praxis gjort bedömningen att jämförelsen skulle göras med marknadsvärdet och har därför rutinmässigt begärt in och utgått från värdeintyg som utvisat detta. Stämpelskatten har sedan beräknats på det högsta av dessa värden.

Högsta domstolen har nu konstaterat att värdeintyg i stället ska visa ett uppskattat taxeringsvärde. Då taxeringsvärdet i allmänhet är lägre än marknadsvärdet innebär detta att Lantmäteriet i vissa fall har beslutat om för hög stämpelskatt. Det kan ha varit fallet när köpeskillingen är lägre än det värde som angivits i värdeintyget.

I de allra flesta fall beräknar Lantmäteriet stämpelskatten på köpeskillingen eftersom den oftast är högre än taxeringsvärdet. Förändringen gäller alltså endast de fall där det inte finns något taxeringsvärde att jämföra med köpeskillingen och att det värde som angivits i värdeintyget är högre än köpeskillingen.

Ta del av ärende Ö 6547-19 på Högsta domstolens webbplats (nytt fönster).

Vill du att tidigare beslut ändras?

Vill du begära ändring av ett beslut som du anser är felaktigt så är du välkommen att inkomma med en skriftlig begäran. Bifoga även ett värdeintyg som utvisar ett tänkt taxeringsvärde för egendomen vid tidpunkten för förvärvet eller inkom med ett förtydligande om att Lantmäteriet räknar ned det belopp som uppgetts på tidigare värdeintyg med 25 procent.

Du skickar din begäran till:
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

eller via e-post: fastighetsinskrivning@lm.se

När det gäller pågående ärenden där Lantmäteriet redan har begärt in värdeintyg på marknadsvärdet kommer vi att kontakta berörda parter, i första hand via telefon för att höra om man vill få chansen att komma in med ett nytt värdeintyg avseende taxeringsvärdet eller om man föredrar att Lantmäteriet räknar ned det belopp som uppgetts på värdeintyget med 25 procent.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website