Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Orsak till upplevda höjdavvikelser vid mätning med Swepos Nätverks-RTK-tjänst under sommaren

Under sommaren 2019 har det inkommit rapporter om tidvisa höjdavvikelser på upp mot en decimeter vid mätning med såväl Swepos Nätverks-RTK-tjänst som nätverks-RTK generellt.

Trots omfattande felsökning har inget samband mellan platser och tidpunkter eller använda roverutrustningar kunnat konstateras. Inte heller har använda satellitsystem (t.ex. Galileo), satellitsignaler eller mottagarfabrikat på Swepos-stationerna visat något avvikande. Vi har i stället kommit fram till att höjdavvikelserna uppkommit i samband med passager av vissa väderfronter som vandrar företrädelsevis från väster till öster över Sverige. Vi har även konstaterat att samma problematik fanns vid vissa tillfällen under sommaren 2018.

Fördröjningen av satellitsignalerna genom troposfären är en av de viktigaste felkällorna och faktorerna att beakta vid RTK-mätning. Nätverks-RTK-programvaran modellerar på ett bra sätt den variation i signalfördröjning som en förändring i troposfärens vattenångainnehåll ger upphov till. Vid exceptionella förhållanden som vid vissa åskfrontspassager främst sommartid (juni–augusti) kan modelleringen vid uppskattningsvis upp mot fem tillfällen per sommarmånad vara otillräcklig, särskilt i den inledande delen av passagen. Vi anmodar därför användare att alltid beakta de faktorer som kan påverka RTK-mätning som tillsammans med kvalitetssäkring beskrivs i Handbok i mät- och kartfrågor (HMK) och specifikt i HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2020 (pdf, nytt fönster), där avsnitt 3.4 och 3.4.2 beskriver troposfärens påverkan.

Vi vill också tacka såväl tillverkare som leverantörer av GNSS-programvara och GNSS-utrustningar för det goda samarbetet i felsökningen av orsakerna till problematiken. Vi studerar även problematiken vidare och förser programvarutillverkarna med data som underlag för en förbättrad troposfärsmodellering.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website