Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Beräkningsresultatet

Efter slutförd beräkning levereras resultatet till användaren, både via Mina sidor och via e-post.

Beräknad tid från beställning till leverans beror dels på rinex-filens längd/mättid, dels på om ditt jobb hamnar i kö, men i normalfallet kommer resultatet inom en timme. Om du inte fått något resultat bör du kontakta Swepos-driften.

Beräkningsresultatet innehåller bl.a. följande information:

  • Beställarens namn och den e-postadress som resultatet levereras till
  • Uppgifter om den statiska GNSS-mätningen, t.ex. punktnamn, mättid, samt använd antenn- och mottagartyp
  • Vilka Swepos-stationer som använts som referensdata för beräkningen
  • Vilka GNSS-bandata som använts för beräkningen
  • Koordinater i SWEREF 99 och RH 2000, samt den kartprojektion som valts vid beställning av beräkningen
  • Kvalitetstal från baslinjebestämning och inpassning mot SWEREF 99. Med hjälp av dessa parametrar kan man bedöma vilken kvalitet resultatet håller (se nedan).

Se exempel på resultat i txt-fil (nytt fönster) och samma resultat i pdf-format (nytt fönster).

Några viktiga parametrar vid utvärdering av resultatet är bl.a. medelvärdet för andelen lösta periodobekanta (”Amb Res”), osäkerheten i slutlig fixlösning (RMS) och grundmedelfelet i Helmerttransformationen till SWEREF 99, d.v.s. inpassningen. Utifrån detta kan man bedöma ungefärlig mätosäkerhet för positionsbestämningen. En annan parameter att beakta är stora differenser mellan fix- och flytlösning, eftersom det ofta indikerar problem med bestämningen av periodobekanta (eller att mättiden är för kort).

Om mätningen utförts med chokering-antenn under minst 2-3 timmar gäller följande gränsvärden:

  • Medelvärdet för Amb Res ska vara större än 30 %.
  • RMS i slutlig fixlösning ska vara mindre än 3 mm.
  • Grundmedelfelet i inpassningen mot SWEREF 99 ska vara mindre än 10 mm.
  • Differens i höjd i elevationsgränstestet ska vara mindre än 30 mm.

Om dessa kriterier är uppfyllda kan du förvänta dig en mätosäkerhet i positionsbestämningen på ca 1 cm i plan och 2 cm i höjd. Mätosäkerheten blir något högre om andra geodetiska antenner används.

Observera att beräkningstjänsten inte är anpassad för kortare mättider än två timmar. För kortare observationstider än två timmar får man ha siktet inställt på resultat på decimeternivå snarare än centimeternivå. Kortare observationstider än 30 minuter hanteras inte alls i beräkningstjänsten.

Beräkningstjänsten är i första hand avsedd för mättider på två timmar eller mer.

Tjänsten har testats med dessa mättider, då mätosäkerhet på centimeternivå kan förväntas, men även med kortare observationstider där mätosäkerheten snarare är på decimeternivå. Att resultatet är starkt beroende av mättiden framgår tydligt av figuren nedan.

Alla mätningar som använts vid testberäkningarna är gjorda under goda förhållanden, med bra siktförhållanden och choke-ringantenn. Resultatet från två dygns mätningar har använts som facit i jämförelserna (d.v.s. ”felen” är beräknade koordinater minus facitkoordinaterna).

Planfel som funktion av antal observationer

Diagram som visar 2D-felet som funktion av antal observationer vid mätning. En observation är här en komplett mätning (tvåfrekvens kod- och bärvågsmätning) mot en satellit. I allmänhet ger längre mättid ett större antal observationer, men antalet observationer beror också på antalet tillgängliga satelliter vid mätttillfället. Diagrammet visar beräkningstjänstens resultat för 15 och 30 minuters mättid, samt för mättider på 1-3 timmar.

Höjdfel som funktion av antal observationer

Diagram som visar höjdfelet som funktion av antal observationer vid mätning. En observation är här en komplett mätning (tvåfrekvens kod- och bärvågsmätning) mot en satellit. I allmänhet ger längre mättid ett större antal observationer, men antalet observationer beror också på antalet tillgängliga satelliter vid mätttillfället. Diagrammet visar beräkningstjänstens resultat för 15 och 30 minuters mättid, samt för mättider på 1-3 timmar.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website