Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Felkällor vid GNSS-mätning

Mätning med GNSS påverkas av olika felkällor. Här beskriver vi några av dem.

Om påverkan från felkällorna är stor innebär det också att osäkerheten i GNSS-mottagarens position ökar. I värsta fall kanske ingen position kan fås över huvud taget.

Satellit- och mottagarklockor

Klockfel innebär att signalen inte sänds ut respektive tas emot exakt vid den tid som anges. Satellitklockfelen är dock mycket mindre i absoluta tal eftersom man där använder atomklockor med mycket hög precision. Klockfelen går att reducera eller eliminera med hjälp av relativ mätning.

Satellitbanor

Banfel förekommer när GNSS-satelliten inte befinner sig exakt i den position som förutsagts i utsända bandata. Felkällan går att reducera med hjälp av relativ mätning, eller genom att beräkna positionen i efterhand när man har tillgång till observerade/beräknade bandata av god kvalitet.

Jonosfär

Jonosfären är ett område i övre delen av atmosfären som innehåller laddade partiklar på grund av solstrålningen. När GNSS-signalen färdas genom jonosfären så påverkas den på ett sätt som är direkt proportionellt mot frekvensen. Detta är generellt sett den största felkällan vid GNSS-mätning, men den kan reduceras med hjälp av relativ mätning eller mätning på flera frekvenser.

Troposfär

Troposfären är den nedersta delen av atmosfären, där väder förekommer, och sträcker sig upp till 7-17 kilometer över jordytan beroende på latitud. Här påverkas GNSS-signalen framför allt av vattenånga, som varierar mycket i tid och rum. Troposfärsfelet är något mindre än jonosfärsfelet under normala svenska förhållanden, men är svårare att reducera eftersom det inte är frekvensberoende.

Flervägsfel

Ibland går GNSS-signalerna inte den kortaste sträckan mellan satellit och mottagare, utan reflekteras via andra objekt på vägen. Fenomenet kallas för flervägsfel, och är i högsta grad beroende av lokala förhållanden. I en miljö med höga hus eller träd är det vanligare med flervägsfel. Man kan delvis reducera denna felkälla genom att mäta över längre tid och med GNSS-utrustning av god kvalitet.

Andra felkällor

Det finns även andra felkällor som man måste ta hänsyn till vid GNSS-mätning, till exempel signalinterferens, hårdvarufördröjning och relativistiska effekter. I de flesta fall hanteras dessa per automatik i mottagaren.

Dessutom påverkar användarens hantering av utrustning samt genomförande av mätningen vilken mätosäkerhet som kan förväntas vid GNSS-mätning. Råd kring mätmetodik och instrumenthantering finns i HMK-dokumenten om GNSS-baserad detaljmätning och stommätning.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website