Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Vilka är svaren?

Vill du jobba på l4n7mät3r137? Knäck koden – och få ett rejält försprång.

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Det ställer krav på riktigt bra IT-lösningar, och det är därför som vi söker dig.

Just nu söker vi kreativa personer till vår it-avdelning – och snart kommer vi att behöva ännu fler.

Kan du lösa uppgiften?

Ett av våra team vill ge dig några tips på saker du kan ta med i din ansökan, för att imponera lite extra på oss. För att inte vem som helst ska kunna ta del av tipsen behöver du först lösa en superkrypteringsalgoritm.

Så krypterade vi meddelandet

Vi gick från vänster till höger i vårt okrypterade meddelande. För varje tecken tog vi dess ASCII-värde och adderade med nästa teckens ASCII-värde. Dessa summor stoppade vi in i listan som du ser nedan. Det sista tecknet visste vi inte vad vi skulle göra med, så det tecknets oförändrade ASCII-värde ligger sist i listan.

Lycka till!

[173,207,138,137,208,204,211,143,65,118,191,137,134,348,360,229,231,227,211,132,129,213,232,148,132,201,217,
148,137,215,226,217,133,147,222,224,225,216,209,133,150,215,211,211,129,142,339,332,217,211,129,144,226,225,
209,206,209,210,141,134,348,360,146,132,205,208,136,65,118,191,137,140,219,229,215,197,201,133,138,223,149,
129,213,232,148,135,204,133,142,339,332,217,211,129,147,224,338,261,148,221,217,227,147,148,221,213,216,140,
132,205,215,142,129,207,225,361,353,204,207,156,78,100,169,217,148,134,348,360,229,231,213,129,150,223,137,
148,237,220,206,208,215,146,132,217,149,147,222,204,129,135,349,360,211,129,260,342,146,129,213,232,148,136,
332,336,223,212,129,148,221,213,216,140,148,217,198,206,141,81,102,105,101,81,137,137,132,205,215,142,129,
207,225,361,353,204,207,154,76,132,329,261,130,206,213,219,146,150,223,137,135,211,205,197,197,130,65,118,
183,197,132,147,343,331,218,147,143,220,141,133,217,232,148,148,221,217,227,147,148,221,213,216,171,95,100,
297,261,130,206,213,219,146,150,223,137,146,219,212,223,221,208,219,148,137,214,221,223,221,211,215,211,197,
201,147,78,115,194,220,141,134,348,360,228,211,129,135,332,339,213,204,211,142,136,201,211,146,150,223,137,
139,221,235,233,228,217,215,211,213,148,141,210,201,200,201,209,205,207,210,201,217,148,141,210,201,132,150,
347,343,146,147,232,229,213,215,221,221,235,233,228,217,215,219,215,213,218,212,205,211,214,225,219,221,225,
153,76,141,210,211,142,132,201,211,142,150,219,217,148,132,217,149,138,223,149,146,215,201,197,207,142,136,
221,231,146,132,201,211,142,134,219,227,213,204,215,211,211,146,147,344,261,132,201,217,148,136,332,342,146,
147,222,204,129,137,215,226,217,133,150,215,211,211,129,142,339,332,217,211,129,144,226,225,209,206,209,210,
155,78,101,179,142,140,213,221,217,211,142,132,201,217,213,205,214,138,130,195,211,211,143,92,92,78,110,307,
332,214,221,142,146,343,336,204,197,201,133,147,223,205,211,232,215,129,130,209,225,230,148,132,201,217,148,
147,220,220,231,213,129,148,213,205,209,217,160,76,141,210,211,142,132,201,217,148,134,207,225,217,211,146,
132,217,149,260,338,210,329,262,65,108,197,220,206,204,129,148,221,213,216,140,278,356,225,222,204,211,146,
148,217,198,206,141,81,102,105,101,82,65,123,140,106,106,93,93,100,106,99,93,101,107,99,94,99,99,94,93,99,
107,101,93,100,107,100,94,100,101,95,93,101,109,101,93,99,107,101,94,99,100,95,94,101,101,94,93,101,108,100,
93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,101,107,99,94,100,100,94,94,100,102,96,94,100,103,97,94,99,103,
98,94,98,105,101,93,100,102,95,93,100,103,96,94,98,103,99,94,100,103,97,94,99,104,99,93,99,107,101,93,100,
101,94,94,98,97,93,94,99,104,99,93,101,109,101,98,107,97,93,98,97,92,95,99,102,98,95,103,103,95,94,101,100,93,
94,99,100,95,93,99,107,101,93,101,108,100,94,100,99,93,94,99,104,99,94,100,105,99,93,101,107,99,93,101,108,
100,94,100,99,93,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,
94,93,99,107,101,94,98,103,99,94,100,103,97,95,105,103,93,95,104,104,95,94,98,100,96,94,98,103,99,93,101,102,
94,94,104,102,92,95,103,102,94,93,101,106,98,93,99,107,101,94,99,100,95,94,101,101,94,93,101,108,100,93,101,
107,99,94,100,100,94,94,100,99,93,94,99,106,101,94,100,101,95,94,99,102,97,93,99,107,101,93,101,101,93,94,99,
97,92,94,98,97,93,93,100,101,94,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,104,99,93,101,108,100,93,100,101,94,95,101,
106,100,95,103,102,94,93,101,106,98,93,101,107,99,94,100,98,92,94,100,98,92,94,101,100,93,94,99,100,95,93,99,
107,101,93,101,108,100,94,99,100,95,94,98,101,97,94,98,105,101,94,99,104,99,93,101,108,100,93,101,107,99,94,
100,104,98,94,100,98,92,93,101,101,93,93,101,102,94,95,102,108,101,95,102,101,94,94,99,101,96,94,100,99,93,
93,101,102,94,93,100,105,98,94,98,97,93,93,106,112,99,94,98,97,93,93,100,102,95,93,101,107,99,94,100,101,95,
94,98,101,97,94,99,98,93,94,101,101,94,94,99,102,97,94,99,100,95,93,101,108,100,93,100,99,92,94,98,105,101,94,
100,103,97,94,101,99,92,93,101,108,100,93,100,106,99,93,100,106,99,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,98,93,93,
101,102,94,93,100,103,96,95,103,108,100,95,105,102,92,94,100,106,100,94,99,98,93,93,99,107,101,93,101,109,
101,94,100,107,101,94,100,102,96,94,99,102,97,94,98,104,100,94,98,103,99,94,99,105,100,94,99,104,99,94,99,98,
93,93,102,107,98,99,111,100,93,98,97,92,93,106,110,97,93,101,109,101,94,104,102,92,95,103,102,94,93,101,106,
98,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,104,99,93,101,108,100,93,101,102,94,95,102,108,101,95,102,101,94,94,99,
104,99,94,99,98,93,93,99,107,101,93,100,103,96,94,99,103,98,95,103,103,95,95,102,108,101,93,101,102,94,93,
101,108,100,94,99,104,99,93,106,113,100,94,98,102,98,94,99,97,92,94,99,104,99,93,101,108,100,93,101,107,99,
94,100,104,98,94,100,98,92,93,101,101,93,93,102,101,92,94,100,101,95,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,
93,100,105,98,95,102,101,94,95,102,105,98,94,100,101,95,94,99,99,94,93,99,107,101,93,101,108,100,94,100,99,
93,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,93,100,101,94,94,98,101,97,94,98,104,100,93,101,109,101,99,111,
100,93,98,98,93,93,105,112,100,93,101,101,93,93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,100,106,99,93,100,
106,99,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,94,93,99,107,101,94,98,103,99,94,100,103,97,95,105,
103,93,95,104,104,95,94,98,100,96,94,98,103,99,93,101,102,94,93,101,107,99,94,100,100,94,94,99,99,94,94,98,
100,96,94,98,102,98,94,98,100,96,94,99,98,93,93,101,106,98,93,101,101,93,94,99,97,92,94,98,97,93,93,100,101,
94,93,100,102,95,94,99,98,93,93,101,102,94,93,100,105,98,95,102,101,94,95,102,105,98,94,100,101,95,94,100,
103,97,94,99,102,97,94,99,102,97,94,99,100,95,93,100,104,97,93,101,108,100,94,100,99,93,94,99,100,95,94,99,
103,98,93,101,100,92,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,97,92,93,101,101,93,93,101,107,99,95,103,104,96,94,104,
103,93,93,100,99,92,94,98,102,98,94,99,100,95,94,99,106,101,93,101,106,98,93,102,101,92,94,100,101,95,93,100,
106,99,93,100,107,100,95,102,103,96,95,103,104,96,94,101,101,94,94,99,104,99,94,98,100,96,94,99,98,93,94,98,
101,97,93,106,112,99,93,106,112,99,93,100,99,92,98,107,97,93,97,96,92,93,103,111,101,93,100,102,95,93,101,
107,99,94,100,104,98,94,100,98,92,93,101,101,93,93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,101,107,99,94,
100,100,94,94,98,100,96,93,99,107,101,93,100,105,98,95,102,101,94,95,102,105,98,94,100,101,95,94,99,99,94,93,
99,107,101,93,101,108,100,94,100,99,93,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,94,104,102,92,95,103,102,94,
93,104,105,94,101,105,92,93,99,101,95,93,105,106,94,93,101,105,97,93,97,103,99,93,97,98,94,101,112,99,101,
113,100,101,114,101,101,112,99,101,107,94,101,109,96,93,97,102,98,93,98,98,93,93,97,99,95,93,97,96,92,93,97,
101,97,93,101,106,98,93,100,106,99,99,109,98,93,99,101,95,93,101,105,97,93,98,97,92,93,98,100,95,93,98,100,95,
93,98,99,94,93,97,104,100,93,97,101,97,101,112,99,101,113,100,93,97,101,97,101,114,101,93,97,98,94,93,97,98,
94,93,97,99,95,93,101,108,100,93,100,106,99,99,109,98,93,99,101,95,93,101,106,98,93,97,101,97,93,97,103,99,93,
98,98,93,93,97,103,99,93,97,100,96,93,97,104,100,93,97,97,93,101,112,99,93,98,97,92,93,97,101,97,101,113,100,
101,114,101,101,113,100,93,101,102,94,93,100,106,99,99,109,98,93,99,101,95,93,101,105,97,93,97,101,97,93,97,
103,99,93,98,99,94,93,98,99,94,93,98,97,92,93,97,103,99,101,112,99,101,111,98,93,97,101,97,93,97,102,98,93,98,
97,92,93,98,98,93,93,97,105,101,93,101,108,100,93,105,110,98,93,100,108,101,99,111,100,93,97,96,92,93,105,
109,97,93,101,109,101,93,101,107,99,94,100,100,94,94,98,100,96,93,99,107,101,93,100,103,96,95,102,100,93,94,
104,103,93,93,101,102,94,95,102,108,101,95,102,101,94,94,99,104,99,94,99,98,93,93,99,107,101,93,101,100,92,
94,98,105,101,94,98,97,93,94,99,103,98,94,101,99,92,95,103,103,95,95,101,107,101,93,106,112,99,94,99,98,93,93,
104,105,94,101,105,92,98,108,98,93,97,105,101,93,102,109,100,93,103,104,94,93,98,100,95,98,108,98,94,104,102,
92,95,103,102,94,93,101,106,98,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,94,93,102,101,92,95,103,
106,98,95,102,107,100,93,101,103,95,98,107,97,93,98,103,98,93,105,113,101,94,100,99,93,94,101,101,94,94,99,
100,95,93,99,107,101,93,101,102,94,95,102,107,100,95,103,102,94,94,99,98,93,93,100,99,92,98,107,97,93,98,97,
92,95,99,102,98,95,103,102,94,93,101,106,98,93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,100,105,98,94,98,
105,101,94,100,99,93,94,101,101,94,94,99,100,95,94,99,100,95,93,101,108,100,93,101,106,98,95,103,102,94,95,
103,104,96,94,101,101,94,93,101,108,100,93,101,107,99,95,103,104,96,94,104,103,93,93,100,103,96,95,103,108,
100,95,105,102,92,94,100,107,101,94,101,100,93,95,103,105,97,95,103,103,95,93,101,106,98,93,100,101,94,94,99,
104,99,93,101,109,101,93,101,102,94,94,100,99,93,94,99,101,96,93,100,104,97,93,99,107,101,94,99,100,95,94,
101,101,94,93,101,108,100,93,101,108,100,93,103,104,94,93,101,107,99,94,100,99,93,93,103,108,98,99,111,100,
98,108,98,93,100,101,94,94,98,105,101,94,100,103,97,94,99,104,99,93,100,106,99,98,108,98,93,101,103,95,94,99,
97,92,94,98,99,95,93,100,105,98,98,108,98,93,97,96,92,93,103,109,99,94,99,102,97,94,100,102,96,94,100,103,97,
93,101,109,101,98,108,98,93,100,106,99,94,99,102,97,94,100,104,98,94,99,104,99,93,100,102,95,93,100,105,98,
95,104,101,92,95,105,102,92,93,101,106,98,93,100,101,94,94,98,101,97,94,100,99,93,93,101,109,101,98,107,97,
93,98,105,100,93,106,106,93,93,100,106,99,93,101,107,99,94,99,103,98,94,99,102,97,93,101,106,98,93,100,103,
96,94,99,103,98,94,99,98,93,94,98,102,98,93,101,101,93,93,101,101,93,94,100,98,92,94,100,105,99,93,101,108,
100,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,94,93,99,107,101,94,98,103,99,94,100,103,97,95,105,
103,93,95,104,104,95,94,98,100,96,94,98,103,99,93,101,103,95,101,106,93,101,114,101,107,156,93]

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website