Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Avslutade uppdrag

Här presenteras avslutade uppdrag från regeringen som tilldelats Lantmäteriet och de rapporter som Lantmäteriet har lämnat till regeringen.

Uppdragen och rapporterna är sorterade efter diarienummer, senast överst.

De avslutade uppdragen som är publicerade pågick åren 2016-2018. Söker du äldre uppdrag? Se uppdrag för åren 2011-2015.

Regeringsuppdrag

Uppdrag Diarienummer Rapport

Digitala investeringar

Uppdrag till statliga myndigheter att inhämta rekommendationer från expertgruppen för digitala investeringar

Ändring av uppdrag till statliga myndigheter att inhämta rekommendationer från expertgruppen för digitala investeringar

101-2017/2790  Rapport till Finansdepartementet

Arbetet med informationssäkerhet

Uppdrag att redovisa arbetet med informationssäkerhet

LM2019/000647
Lantmäteriets slutrapport till Näringsdepartementet den 30 september 2019

Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte

Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn. 

Ändring av uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn.

101-2018/4636
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG:s) slutrapport den 15 augusti 2019. 

Skapa en säker och effektiv tillgång till grunddata

Uppdrag om säker och effektiv tillgång
till grunddata.

Ändring av uppdrag om säker och
effektiv tillgång till grunddata

519-2018/4635
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG:s) slutrapport den 31 april 2019

Smartare samhällsbyggnadsprocess

Uppdrag att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, redovisa lösningar, kostnader och en genomförandeplan för hur geodata
bör utvecklas för att möjliggöra ett nationellt tillgängliggörande.

 519-2018/2889

Lantmäteriets slutrapport inklusive bilaga 2 och bilaga 3 den 26 april 2019

Delrapport till Finansdepartementet den 31 januari 2019  

Moderna beredskapsjobb

Uppdrag att redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända

LM2019/000648 Statskontorets slutrapport den 5 april 2019

Praktik för personer med funktionshinder

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionshinder för praktik 2016-2018 (pdf)

Tillägg till uppdraget (pdf)

 309-2016/679 Statskontorets rapport

Nyanlända arbetssökande

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för
praktik 2016-2018 (pdf)

 309-2016/593 Statskontorets rapport

Arbetet med informationssäkerhet

Uppdrag att redovisa arbetet med informationssäkerhet

101-2018/568 Lantmäteriets slutrapport den 31 december 2018

Tidplan för kompetenssatsning

Uppdrag att ta fram en tidplan för kompetenssatsning om
digitaliseringen möjligheter i plan-
och byggprocessen samt påbörja
arbetet med föreskrifter om standarder
för utformning av grundkartor

119-2018/5989  Lantmäteriets slutrapport den 31 augusti 2018.

Uppdrag att förbereda förstärkning av delar av verksamheten i Kiruna

Uppdrag att förbereda förstärkning av delar av verksamheten i Kiruna inom myndighetes nuvarande verksamhetsområde.

119-2018/4970 Lantmäteriets slutrapport den 30 november 2018.

Uppgifter gällande fastighetsbildnings-verksamheten

Redovisning av uppgifter gällande den samlade fastighetsbildningsverksamheten

 
409-2018/566 Lantmäteriets slutrapport den 29 juni 2018 + bilaga

Elektroniska överlåtelsehandlingar

Uppdrag att utreda behovet av, och förutsättningarna för, en övergång till elektroniska fångeshandlingar för överlåtelse av fast egendom. Utredningen ska kunna tjäna som underlag för en statlig utredning. 

 519-2018/565 Lantmäteriets slutrapport den 31 maj 2018 

Moderna beredskapsjobb

Lantmäterietska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt

309-2018/563 Redovisning till Statskontoret 3 april 2018 

Gemensam målsättning för nyckeltal

Uppdrag att lämna förslag på hur den statliga och de kommunala lantmäterimyndigheternas ärendestockar kan delas upp i olika grupper, inom vilka handläggningstiden bör mätas och redovisas gemensamt 

 201-2018/567

Lantmäteriets slutrapport den 31 maj 2018

Bilaga PM styrfilosofi för kundvärde

Svensk-norska gränsen

Uppdrag kring svensk-norska gränsen - Lantmäterietska bland annat förbereda och bistå i det tekniska och administrativa arbetet med översynen av riksgränsen mot Norge.

100-2018/564

Lantmäteriets slutrapport den 9 februari 2018

Kompetensförsörjning

Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2017

201-2017/1263

Lantmäteriets rapport kompetensförsörjning

Koordinatbestämda gränser

Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2016

508-2017/939

Rapport Koordinatbestämda gränser (pdf)

Bilaga 1 till rapport Koordinatbestämda gränser (pdf)

Handläggningstider inom fastighetsbildningen

Redovisa hur handläggningstiderna inom fastighetsbildningen kan minskas (pdf)

402-2017/356

Redovisning av uppdraget hur handläggningstiderna i fastighetsbildnings-verksamheten ska kunna minskas (pdf)

Nya användningsområden för lägenhetsregistret

Nya användningsområden för lägenhetsregistret (pdf)

Medel för uppdraget (pdf)

502-2016/5255 Slutredovisning: Nya användningsområden för lägenhetsregistret

Effekter och konsekvenser av öppna data

Se Lantmäterietsregleringsbrev för 2016

109-2016/4287

Delredovisning: Effekter och konsekvenser av öppna data (pdf)

Öppna geodata från LantmäterietReviderat finansieringsbehov (doc)

Lantmäteriets slutredovisning av uppdraget - Effekter och konsekvenser av öppna data

Underlag för lantmäterimyndigheternas medverkan i plangenomförandet

Se Lantmäterietsregleringsbrev för 2015

401-2016/2481

Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen (pdf)

Habitat III

Bistå Regeringskansliet i förberedelsearbetet inför Habitat III (pdf)

100-2016/1943

Swedish national report Habitat III (pdf)

Habitat III slutrapport (pdf)

Agenda 2030

100-2016/1568

Agenda 2030

Digitalt först

Digitalt först, för en smartare samhällsbyggnadsprocess (pdf)

101-2016/831

Delrapport: Strategi för regeringsuppdraget Digitalt först (pdf)

Slutrapport avseende regeringsuppdraget Digitalt först

Digitalt först - Ändring av uppdraget för att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess (pdf)

101-2016/831

Rapport: Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor

Expeditionsavgifter

Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2016

201-2016/390

Uppdrag angående expeditionsavgifterna

Återrapporteringskrav

Uppdrag som ska återrapporteras i Lantmäteriets Årsredovisning 2018.

Uppdrag Diarienummer Redovisas

Nationell höjdmodell

Redovisa hur arbetet med en nationell höjdmodell framskrider och vilka delar av landet som skannats respektive editerats.
201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018

Omarrondering i Dalarnas län

Redovisa hur myndigheten verkat för stärkt samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen i syfte att bland annat harmonisera den information myndigheten lämnar.
201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018

Underlätta bredbandsutbyggnad

Redovisa hur myndigheten bidrar till kunskaps- och informationsförsörjningen vad avser markåtkomst vid bredbandsutbyggnad.

201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron

201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018

Upphandling

Redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor

201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018

Uppdrag till andra myndigheter som Lantmäteriet medverkar i

Uppdrag där Lantmäteriet medverkar som en samverkanspart tillsammans med andra myndigheter.

Uppdrag Diarienummer Rapport

Utbildnings- och kommunikationssatsningar

Uppdrag till Statens geotekniska institut (SGI) att genomföra utbildnings- och kommunikationssatsningar inom systemet Geokalkyl.

 5019-2018/6178 SGI:s Årsredovisning 2018

Tillgängliggöra data för vidareutnyttjande

Uppdrag till Riksarkivet att främja myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande (pdf)

505-2016/3124
Riksarkivets slutrapport den 31 januari 2019

Myndigheters planer för lokalisering

Uppdrag till Statskontoret att kartlägga vissa myndigheters planer för lokalisering av verksamheten

LM2019/005514
Statskontorets slutrapport

Utbyggnad av fast och mobilt bredband

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att kartlägga hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och identifiera hur processer kan effektiviseras (pdf)

101-2017/2875 Rapport till Näringsdepartementet den 15 juni 2018

Tidplan för enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Uppdrag till Boverket att ta fram en tidplan för regeringens satsning på enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen 

101-2018/5985 Slutredovisning till Näringsdepartementet den 31 augusti 2018

Komplettera och implementera systemet Geokalkyl

Uppdrag åt Statens geotekniska institut (SGI) att komplettera och implementera systemet Geokalkyl

519-2017/4366 Rapport till Näringsdepartementet den 29 december 2017

Utvärdera hinder för vidareutnyttjande av öppna data

Uppdrag till Statskontoret att utvärdera hinder för vidareutnyttjande av öppna data från statliga myndigheter (pdf)

505-2017/2628  Slutredovisning till Finansdepartementet den 12 mars 2018 

Utbyte av grunddata

Uppdrag till Ekonomistyrningsverket om utbyte av grunddata mellan statliga myndigheter samt kommuner och landsting (pdf)

201-2017/2317 Ny finansieringsmodell för grunddatautbyte mellan statliga myndigheter samt kommuner och landsting (pdf)

Utvärdera organisationen av fastighetsbildningen

Uppdrag till Statskontoret att utvärdera organiseringen av fastighetsbildningen (pdf)

409-2017/387 Rapport Delat ansvar för
fastighetsbildning (pdf)

Arbetskraftskapacitet inom byggbranschen

Uppdrag till statliga samordnare att se över behovet av åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggbranschen (pdf)

101-2016/3543 Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggsektorn (pdf)

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more