Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Samverkansövning med geodata

Hur kan samhällets krishantering snabbare och enklare få geodata från andra myndigheter och organisationer vid en samhällsstörning? Hur kan vi enklare utbyta geodata med varandra, och hur kan vi öva detta för att bli bättre? Lantmäteriet leder en samverkansövning med namnet KOORDINAT 16 som förväntas ge svar på dessa frågor.

Aktörer som blir inblandade vid samhällsstörningar har ofta en god egen förmåga och egna rutiner för hantering av geodata inom respektive organisation, men det har saknats former och rutiner för att utbyta geodata med andra inblandade aktörer.

Exempel på samordnings- och utbytesproblem vid tidigare samhällsstörningar:

  • Bristande kunskap om tillgängliga dataleverantörer och produkter
  • Hantering av sekretess- och nyttjanderättsfrågor
  • Hantering av olika koordinat- och referenssystem
  • Tillgång till geodatatjänster
  • IT-system och uppkopplingsmöjligheter
  • Okända eller oklara rutiner för förfrågningar till andra aktörer.

Mål och syfte

Målet med övningen KOORDINAT 16 är att deltagande aktörer ska få en ökad förmåga att INHÄMTA, LEVERERA, SAMORDNA och ANVÄNDA geodata vid större samhällsstörningar. Syftet är att utveckla aktörernas förmåga att utbyta och använda geodata vid samhällsstörningar.

Foto
Foto: Johan Eklund, MSB

Genomförande och tidplan

Övningen genomförs i tre delar under perioden september-oktober 2016:

  1. En utforskande seminarieövning med fokus på kunskapsuppbyggnad och förslag på lämpliga arbetssätt för utbyte och användning av geodata.
  2. Förberedelser i den egna organisationen gällande praktiska, tekniska, juridiska eller organisatoriska förutsättningar för att kunna beställa och/eller leverera geodata.
  3. En tillämpad seminarieövning baserat på ett scenario med förslag på arbetssätt för samordning, användning av GIS, och bedömning av tidsåtgång, omfattning och komplexitet för att analysera och ta fram kartprodukter.

Både själva övningsresultatet och hur väl övningsmomenten fungerade kommer att analyseras för att kunna ligga till grund för framtida övningar inom temat. 

Slutresultat

Här redovisas slutrapporten för projektet.

Användning av geografisk information vid samhällsstörning och övningen Koordinat 16 (pdf, nytt fönster)

Från övningen KOORDINAT 16 redovisas 7 bilagor och 4 underbilagor/lathundar:

Övningsdokumentation:

Lantmäteriet leder 2:4-projekt 
Projektet ”Användning av geografisk information vid samhällsstörning” finansieras av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Anslag 2:4 Krisberedskap är ett strategiskt verktyg där MSB finansierar verksamhet som bidrar till samhällets krisberedskap eller hantering av kriser och dess konsekvenser. Lantmäteriet driver ett flertal projekt med koppling till kartor och geografisk information för krisberedskap, bland annat gemensam blåljuskarta, hydrografi i nätverk och manér och symbolsättning för webbkartor. 

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website