Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sidaMin sida

DRK-avtal

Den här sidan riktar sig till dig som har DRK-avtal och arbetar med kvalitetsutveckling av nationella registerkartan beträffande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar samt planernas yttre avgränsningslinje (planområdesgräns).

Kommunen gör uppdateringar i nationella registerkartan genom löpande leveranser av kvalitetsförbättringar. Återföring från Lantmäteriet till kommunen kan ske dygnsvis enligt formatet Registerkarte-GML från DRK-platsen.

Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat om normalavtal DRK för samverkan rörande kvalitetsutveckling av nationell registerkarta (DRK). Avtalet omfattar kvalitetsförbättringar i digital form beträffande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar samt planernas yttre avgränsningslinje (planområdesgräns).

Med normalavtalet som mall kan DRK-avtal tecknas mellan Lantmäteriet och alla kommuner där det är statlig lantmäterimyndighet (SLM), inkl. de kommuner som utför förrättningsförberedelser (KFF).

Lantmäteriet har bestämt att förlänga tiden för kommunerna att leverera i annat format än Registerkarte-GML till 30 juni 2019.

Meningen nedan under pkt 4. Leveransvillkor i DRK-avtalet är ändrad.
Fram till 30 juni 2019 kan Lantmäteriet ta emot leveranser i annat format än Registerkarte-GML.
(redan tecknade avtal behöver ej skrivas om)

Anledningen till beslutet är fler: 

  • Har varit problem för vissa kommuner att implementera Registerkarte-GML i sina system.
  • Alla kommuner har inte fått sitt system uppdaterat med Registerkarte-GML.
  • Lantmäteriet har under hösten behövt göra vissa ändringar av Registerkarte-GML.

Kommunerna ska vid tecknande av DRK-avtal redovisa en handlingsplan och tidplan för att leverera i Registerkarte-GML.
Exempel:

  • Vi håller på att utveckla en egen lösning.
  • Vi väntar på installation av ny modul/system från vår systemleverantör.
  • Vi har satt av medel i budgeten för 2019 för implementation av Registerkarte-GML.

För att få behörighet och instruktioner till DRK-platsen fyller kommunen i avsett beställningsformulär (docx) och skickar in till Drk-platsen@lm.se

Eventuella frågor skickas till samma adress.

Avtalet ger kommunerna rätt att använda ett antal tjänster från Lantmäteriet utan kostnad och dessa är:

Tjänst Användningsområde
ArkivSök Lantmäteriets tjänst som ger användarna tillgång till Lantmäteriets digitala arkiv Arken som ger åtkomst till förrättningsakter, historiska kartor, med mera.
Akt Direkt Är en direktåtkomsttjänst som ger åtkomst till Arken via Internet och kan integreras i externa användares egna verksamhetssystem.
Tjänsten är tillgänglig från 4 dec 2018 och ersätter ArkenProxy.
Fastighetsindelning Visning Tjänsten presenterar fastighetsinformation från Lantmäteriets grunddatalager.
Höjdmodell Visning Tjänst som visar rasterbilder som visualiserar terrängens form i två varianter, en lutningsbild och en skuggningsbild. Bilderna bygger på en terrängmodell utifrån höjddata från laserskanning av markytan.

För mer information beträffande tjänsterna se Lantmäteriets hemsida.

Kommuner som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan har redan rätt till dessa tjänster enligt gällande användningsvillkor, för hela kommunens verksamhet. För att beställa dessa tjänster kontakta geodatasupport@lm.se om kommunen saknar någon av tjänsterna.

Kommuner som inte är med i Geodatasamverkan får tillgång till tjänsterna genom att fylla i det avsedda beställningsformuläret (docx). För tjänsterna ArkivSök och geodatatjänsten Akt Direkt skall dessutom en ändamålsprövning (docx) bifogas. Allt skickas in till geodatasupport@lm.se.

Beställningsformuläret hanterar beställning enligt erbjudande av tjänster enligt DRK-avtalet och KFF-avtalet.

För kommuner som ej är med i Geodatasamverkan får tjänsterna endast användas för den verksamhet som är kopplad till DRK-avtalet. 

 

Lantmäteriet erbjuder ett utbildningspaket i tre steg för de personer som tillhör en kommun med nytt DRK-avtal och som ska mäta in och leverera kvalitetsförbättringar: 

  1. En webbutbildning, ” DRK Utbildning Del 1 – webb”
  2. En praktisk fältutbildning, ” DRK Utbildning 2 – fältkurs”.
  3. En webbutbildning som leder till diplomering av ansvarig person på kommunen. Efter diplomering uppfyller personen de kriterier som behövs för att kommunens leverans håller den kvalitet som krävs för att lagras i nationella registerkartan.

Steg 1 är en webbutbildning med själstudiematerial som alla berörda i kommunens DRK-organisation ska genomföra. Steg 2 utförs som praktisk fältutbildning i Stockholmstrakten och är begränsad till 24 platser per tillfälle. För att bli diplomerad och utföra leveranser krävs alla tre stegen i utbildningen.

Observera!
Om en kommun har tecknat både KFF-avtal och DRK-avtal samt det är samma personal som hanterar informationen kopplat till avtalen då behöver inte berörd personal genomföra alla moduler i bägge grundutbildningarna. 
Väljer man att genomföra grundutbildning för KFF-avtal skall också modul ”DRK-processen” genomföras från grundutbildning ”DRK Utbildning Del 1 -webb”
Väljer man att genomföra grundutbildningen för DRK-avtal skall också modulerna ”KFF-avtal”, ”KFF-processen” samt ”Framställning av förrättningskarta” genomföras från grundutbildning KFF.

Läs mer om kurstillfällen och anmäl dig nedan:

Här finns den senaste versionen av handboken som berör DRK-avtalet.

Länk till handboken (pdf)

Leveranser av fastighetsindelning och gränspunkter, som ej överskrider 5 Mb, ska skickas till e-postadress ajourhallning-DRK@lm.se

I leveransen skall en ifylld leveransblankett bifogas

Skriv vilket län berörd leverans kommer ifrån i leveransmailets ämnesrad, t.ex Dalarnas län, Mora.

Leveranser större än 5 Mb levereras till Lantmäteriets ftp-server Filskick (nytt fönster) 

Leveransen kommer att tas om hand av lantmäteriets specialgrupp för kvalitetsförbättringar (KUF). Bekräftelse på inlagd leverans kommer att skickas efter inläggningen i registerkartan.

Frågor som rör DRK-avtalen kan ställas till de Regionala geodatasamordnarna på Lantmäteriet.

Här redovisas de kommuner som har tecknat samarbetsavtal rörande kvalitetsutveckling av nationella registerkartan (DRK) 

Lista med kommuner som har tecknat DRK-avtal (pdf) 

Karta/översikt (pdf)

Inom Lantmäteriet bedriver vi ett mångårigt arbete som syftar till att förbättra Fastighetsregistret inklusive registerkartans kvalitet.

I DRK-avtalen ingår möjligheten för kommunen att synkronisera fastighets- och rättighetsskikt med Lantmäteriets registerkarta. Efter att en synkronisering är genomförd så finns möjlighet att starta ett samverkansprojekt.

Samverkan sker genom att båda parter bistår med underlagsmaterial, kunskap och tid. Detta sker till lika delar av ingående parter. En överenskommelse skrivs där de insatser som ska ingå i samverkan definieras.

Finns ett DRK-avtal tecknat och ni är intresserad att ingå i ett samverkansprojekt så ska ni kontakta den Regionala geodatasamordnaren för ert län.

Samverkansprojekt inleds med att kommunen prioriterar områden med bristfällig kvalitet. Det kan vara områden med låg kvalitet där befintlig bebyggelse ska anslutas till VA, men också andra områden där kommunen upplever svårigheter med fastighetsindelningens kvalitet utanför detaljplanelagt område.

Telefon och adresslista med områdesindelning (pdf)  
för samtliga regionala geodatasamordnare.

På "Road-trip" DRK-avtal beskrev vi innebörden av de nya avtalen kring digital registerkarta och systemleverantörerna visade Registerkarte-GML och dess funktionalitet. "Road-trip" började i Luleå 17 april 2018 och avslutades i Växjö 20 juni 2018.

Presentationer

Alla presentationer i pdf-format.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more