Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK

Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodata. Vi ger stöd i mät- och kartfrågor i form av digitala handböcker. 

HMK-nytt (2018-10-26) beskriver eventuella förändringar som utförts i de olika dokumenten mellan versionsutgivningarna. Justeringarna är av karaktären uppdaterade länkar och mindre textändringar – men omfattar inte krav och rekommendationer.

Frågor och synpunkter på HMK-arbetet kan skickas till hmk@lm.se.

Aktuellt

Ny teknisk rapport!
En ny teknisk rapport har publicerats: Mätning och redovisning av bygg- och anläggningsobjekt – med tonvikt på långsträckta objekt i 3D (HMK-TR 2019:1).


Val_G-dokument.png  Val_Tidigare_vers.png  Val_TR.png 

Alla dokument presenteras i pdf-format.
  

Gällande dokument

Kortnamn

HMK – Introduktion 2017 HMK-Introduktion 2017
HMK – Geodatakvalitet 2017 HMK-Geodatakvalitet 2017
HMK – Ordlista och förkortningar december 2017 HMK-Ordlista dec 2017
   
HMK – Flygfotografering 2017  
Engelsk kortversion - Aerial photography 2017
HMK-Flygfoto 2017 
 
HMK – Flygburen laserskanning 2017  
Engelsk kortversion - Airborne laser scanning 2017
HMK-FlyLas 2017 
 
HMK – Fordonsburen laserskanning 2017  
Engelsk kortversion - Mobile laser scanning 2017
HMK-ForLas 2017 
 
HMK – Fotogrammetrisk detaljmätning 2017  HMK-FoDet 2017
HMK – Geodetisk infrastruktur 2017 HMK-GeInfra 2017
HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2017 HMK-GnssDet 2017
HMK – Höjddata 2017 HMK-Höjddata 2017
HMK – Kravställning vid geodetisk mätning 2017 HMK-GeKrav 2017
HMK – Ortofoto 2017 HMK-Ortofoto 2017
HMK – Stommätning 2017 HMK-Stom 2017
HMK – Terrester detaljmätning 2017 HMK-TerDet 2017
HMK – Terrester laserskanning 2015 (version 2017 är försenad) HMK-TerLas 2015

Tidigare versioner

Dokumentnamn

Version

HMK – Introduktion

Version 2015
Version 2014
Version 2013
HMK – Geodatakvalitet Version 2015
Version 2014
HMK – Ordlista och förkortningar Version juni 2015
HMK – Bilddata Version 2015
Version 2014
Version 2013
HMK – Fordonsburen laserdatainsamling Version 2015
Version 2014
HMK – Fotogrammetrisk detaljmätning Version juni 2015 
Första versionen 2015
HMK – Geodesi: Geodetisk infrastruktur Version 2015
HMK – Geodesi: GNSS-baserad detaljmätning Version 2015

HMK – Geodesi: Stommätning

Version 2015
HMK – Geodesi: Terrester detaljmätning Version 2015
HMK – Höjddata Version 2015
HMK – Laserdata Version 2015 
Version 2014
HMK – Ortofoto Version 2015
Version 2014
HMK – Referenssystem och geodetisk mätning Version 2014
Version 2013

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more