Other languagesLanguages LättlästLättläst TeckenspråkTeckenspråk

Svensk geoprocess

Ett samverkansarbete mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet som pågick under åren 2011-2018, med syftet att förenkla och bidra till enklare och effektivare myndighetsservice för till bl.a. planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande.

Lantmäteriet tog i oktober 2018 beslut (pdf) om att göra ett omtag i arbetet med de nio specifikationer som tagits fram inom Svensk geoprocess. Från och med första januari 2019 drivs samverkan kring standardisering av specifikationer s.k. Svensk geoprocess, inom ramen för Geodatarådets handlingsplan, aktivitet 3b - Specifikationsarbete och implementering av specifikationer (öppnas i nytt fönster).

Aktivitet 3b kopplas till pågående regeringsuppdrag:

Lantmäteriet har också beslutat att man ska utöka arbetet med specifikationer för datamängderna som definierats som basdata i Geodatarådets arbete. Flera av dessa teman måste fastslås för att man sedan ska kunna skriva föreskriftsrätter kopplat till föreskriftsrätt för grundkarta till halvårsskiftet 2019.

Teman som aktivitet 3b i Geodatarådets handlingsplan jobbar med är: adress, byggnad, bild, höjd, stompunkter, markdetaljer, vatten, markanvändning och marktäcke, väg/järnväg, ortnamn, planer, bestämmelser, lägenhet samt fastighetsindelning.