Hoppa till sidans innehåll

Ta er digitala resa vidare

För att komma vidare i er digitala förändringsresa kan ni behöva stöd och verktyg. Därför har vi här på sidan samlat några av de stöd som olika myndigheter tagit fram för kommuner och regioner.

Stöd och verktyg

Webbsändningar för Digital kompetensutveckling (SKR, nytt fönster) 

Digibarometern – en workshop om digital mognad (Lantmäteriet, nytt fönster) 

Planeringskatalogen (Länsstyrelserna, nytt fönster)

Hur är detaljplanplattformen tänkt att fungera (Lantmäteriet, nytt fönster)

Digital handbok för digitalisering av detaljplaner

Arbetet med att digitalisera detaljplaner är en viktig pusselbit i att skapa en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Därför har projektet DigSam, Digital Samhällsbyggnadsprocess tagit fram en handbok för att stötta landets kommuner i deras arbete.

Handboken är digital och fylld av konkreta tips och råd från kommuner som ligger i framkant i arbetet med digitalisering av detaljplaner. Handboken beskriver hur man kommer igång med processen, vilka kompetenser och vilken organisation som behövs och ger exempel på arbetssätt och flöden.

Här kan du läsa handboken i sin helhet, (nytt fönster).

Tips för kommuner

Ta kontroll över ert data

Ett väldigt viktigt steg är att ta kontroll över information och data och att tillsätta medel för att uppdatera programvaror.

Öka den digitala mognaden

Allmänt behöver alla aktörer i offentlig förvaltning öka den digitala mognaden och arbeta fram en digital strategi. Strategin ser till att både tjänstepersoner och politiker får en gemensam ambitionsnivå och målbild gällande digitaliseringsresan. ​

Support i politiken och ledningen

För att en digital strategi ska få politikernas stöd rekommenderar vi att strategin utgår från kommunens övergripande strategiska områden. Den digitala strategin ska inte vara en ”IT-produkt” utan den ska ha verksamhetsfokus. ​

Lågt hängande frukter

Det är också viktigt att tidigt komma igång och att visa framgång. Det kan man exempelvis göra genom att identifiera lågt hängande frukter och börja med dem.

Förväntningar, engagemang

Ökade insikter, en digital strategi och identifierade lågt hängande frukter, leder - om man gör det rätt - ofta till ökade förväntningar och engagemang, både internt och externt. ​Detta behöver man vara förberedd på och hantera. Detta ska ses som en positiv effekt.

Kommunicera

Att göra mer och utreda och analysera mindre samt att löpande kommunicera är framgångsrika erfarenheter från de som kommit en bit på vägen. Det tar tid att bygga egen kompetens​, modellera och skapa kunskap på nytt sätt​. Det tar också tid och resurser att bygga och integrera ny och befintlig teknologi ​och att bli van att använda nya kraftfulla stöd på nya sätt​.

Kostnader och nyttor

En annan viktig utmaning blir också att visa på kostnader och nyttor. För varje satsning blir det ofta en utmaning för tjänstepersoner i kommunen att beskriva vad som ska ske och nyttan med det för ledning och politiker. ​

Förändringsledning

Genom hela resan är förändringsledning men även hot och risker samt utvecklad juridik viktigt och något som kommunen kontinuerligt behöver ha fokus på. Tiden det tar för att mobilisera förändringen inklusive förändringsledning ska heller inte underskattas.

Förbättra processerna

Digitalisering ger möjligheter att förbättra de interna processerna och att utföra olika aktiviteter på nya sätt. Exempelvis kan en robot utföra monotona och återkommande uppgifter. Att digitalisera betyder inte alltid att man behöver göra om hela processen, utan man kan digitalisera i mindre steg med fokus på lågt hängande frukter.

Samverka

Ordspråket Ensam är stark gäller inte alltid, framförallt inte när man ska digitalisera. Det framgår av det fokus som finns idag inom privat näringsliv att samverka mer. Samma sak gäller för offentlig sektor, alla aktörer behöver inte uppfinna hjulet igen utan man blir starkare genom att arbeta mer tillsammans, både med kommuner, privat näringsliv, övriga offentlig sektor och medborgarna.

Säkerhet, integritet och juridik

Detta är väldigt viktiga frågor vilka bör fokuseras på tidigt i arbetet. 

Vilka lågt hängande frukter har ni i er organisation – vad kan ni direkt börja arbeta med?

Nationell plattform för datadelning

Malin Klintborg har under de senaste åren lett Lantmäteriets olika regeringsuppdrag för en Smartare samhällsbyggnad. Syftet med uppdragen är att i samverkan med alla aktörer ta vara på digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen. I tre filmer delar Malin med sig av sin kunskap och berättar om vad digitaliseringen inom samhällsbyggnadsprocessen innebär för Sveriges kommuner.

Digitalt först

Sverige ska bli bäst i världen på att ta till vara digitaliseringens möjligheter. Men hur ligger vi egentligen till? Är vi på väg att nå målet eller halkar vi efter i utvecklingen? Se filmen i engelsk version, (nytt fönster).

Så blir vi bäst i världen

För att nå regeringens mål med att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver vi följa regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning. Se engelsk version av filmen (nytt fönster).

Första steget – Detaljplanen

Från 1 januari 2022 ska Boverkets föreskrift om digitala detaljplaner tillämpas av alla kommuner och alla nya detaljplaner ska då vara digitala. Här berättar Malin Klintborg om vad det innebär i praktiken. Se filmen i engelsk version (nytt fönster).

Checklista för kommuner

  • Säkerställ den egna organisationens förståelse för de regelförändringar och tänkta nationella lösningar som utvecklas i samverkan mellan Lantmäteriet, Boverket, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner.
  • Diskutera hur denna utveckling kommer att påverka den egna organisationen/kommunen – involvera alla berörda förvaltningar.
  • Börja implementera föreskrifterna när de beslutas – vänta inte till 2022.
  • Formulera motiv, nyttor och förändringsbehov. Förankra dessa med alla nivåer i organisationen.
  • För en aktiv diskussion med de konsulter och systemleverantörer som kommunen anlitar. Ta reda på hur de kommer att anpassa sig till de nya kraven.
  • Skapa gärna kontakt med grannkommunerna så att ni kan ha ett bra erfarenhetsutbyte och vid behov också arbeta tillsammans.
  • Delta som referensresurs i Lantmäteriets utvecklingsarbete till exempel tester för tillgängliggörande av detaljplaner.
  • Få ordning på kommunens informationsmängder. Börja med informationsmängderna för detaljplaner, grundkarta och byggnader.
  • Förändringsledning – Det här är ett viktigt område som inte får underskattas.