Hoppa till sidans innehåll

Rättsinformation

Enligt lagen och förordningen om skydd för geografisk information krävs spridningstillstånd för att publicera eller på annat sätt sprida sammanställningar av geografisk information. Här kan du läsa om lagen samt hur den definierar offentlig plats och offentlig tillställning.

Lagen om skydd för geografisk information

Enligt 9 § lag (2016:319) om skydd för geografisk information är det är förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk information:

 1. Om förhållanden i ett visst vattenområde eller viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag för sjöar, vattendrag och kanaler, eller
 2. Över andra delar av svenskt territorium om informationen inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

Med geografisk information avses "Lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbotten". Sjöfartsverket ansvarar för tillståndsgivning enligt punkten 1, och Lantmäteriet ansvarar för tillståndsgivning enligt punkten 2.

För dig som flyger med drönare och samlar in information genom fotografering eller liknande registreringar finns även andra regler och tillstånd att ta hänsyn till, läs mer på Transportstyrelsens sida (nytt fönster).

Du kan läsa om alla undantag från spridningstillstånd samt få mer information om vad som gäller i det här informationsbladet - Information om föreskrifter och undantag (pdf, nytt fönster).

Offentlig plats

Med offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket ordningslagen (1993:1617) avses,

 • Allmänna vägar,
 • Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
 • Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
 • Andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket, skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.

Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en föreskrift enligt andra stycket.

Anläggning för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser järnvägsområden och begravningsplatser som enligt lokal föreskrift ska jämställas med offentlig plats. 

Kontrollera med kommunen för platsen, sök eller fråga efter allmänna lokala föreskrifter (vissa kommuner kan kalla det något annat). Alla kommuner är skyldiga att redovisa dessa på sin webbplats.

Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning enligt 2 kap. 3 § ordningslagen avses,

 • Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
 • Danstillställningar,
 • Tivolinöjen och festtåg,
 • Marknader och mässor, samt
 • Andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.