Hoppa till sidans innehåll

Nationella specifikationer

I arbetet med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är nationella specifikationer en central del.

Den 26 april 2019 lämnade Lantmäteriet in slutrapporten i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. I slutrapporten föreslås en plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som har producerat den. En av förutsättningarna för en nationell plattform av geodata är att det tas fram nationella specifikationer.

Nationella specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsättningar för att flera aktörer, t ex kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt. Det underlättar utbyte av information mellan parter i samhällsbyggnadsprocessen och effektiviserar processen.

I arbetet med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är nationella specifikationer en central del. Specifikationerna är under uppbyggnad och kommer att delas upp i tre olika typer:

  • informationsspecifikation (beskriver samlat informationsbehov för samhällsbyggnadsprocessen)
  • dataproduktspecifikation för underhåll (krav gentemot den som samlar in data)
  • dataproduktspecifikation för tillgängliggörande (gentemot slutanvändare av data)

Arbetet med att ta fram nationella specifikationer är kopplat till pågående regeringsuppdrag:

Grundkarta

Första oktober 2020 publicerades en handledning för arbetet med grundkarta till detaljplan.

Detaljplan

Under 2019 påbörjade Boverket och Lantmäteriet arbetet med att ta fram en nationell specifikation för Detaljplan. Det finns nu en version som vi börjar känna oss trygga med och arbetet har nu kommit så långt att specifikationerna för Detaljplan kliver in i testperiod. Materialet kan ni ta del av nedan.

Men, viktigt att påpeka: Materialet är fortfarande arbetsmaterial. Vissa saker ligger fortfarande under utredning, exempelvis så ser vi behovet av ett ytterligare kvalitetsattribut. Något vi kommer kika mer på under hösten. Även kan det komma ändringar i och med testning, arbetet med planbeskrivningen samt Boverkets föreskrifter.

Digital planbeskrivning

Lantmäteriet med Boverket har påbörjat ett arbete för att ta fram regler och riktlinjer för digitala planbeskrivningar. Boverket har tagit fram föreskrifter gällande planbeskrivning till detaljplan och Lantmäteriet ska skapa förutsättningar för att informationen ska kunna tillgängliggöras nationellt. Arbetet kommer att pågå under hösten 2020 och ska vara klart till 2021.

  •  Informationslagringsmodell för Planbeskrivning (kommande länk)

Byggnad

Arbete pågår med att ta fram en nationell specifikation Byggnad där en informationslagringsmodell tas fram i ett första skede.

Hösten 2020 kommer dataproduktspecifikationer för att underhålla och tillgängliggöra att ta tas fram.

  • Dataproduktspecifikation för underhåll (kommande länk)
  • Dataproduktspecifikation för tillgängliggörande (kommande länk)

Nedanstående dokument är framtagna i projektet Svensk geoprocess, 2016 och kan komma att förändras.

Frågor?

Välkommen att höra av dig med frågor kring nationella specifikationer till smartsam@lm.se.