Hoppa till sidans innehåll

Nationella specifikationer

I arbetet med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är nationella specifikationer en central del.

Den 26 april 2019 lämnade Lantmäteriet in slutrapporten i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. I slutrapporten föreslås en plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som har producerat den. En av förutsättningarna för en nationell plattform av geodata är att det tas fram nationella specifikationer.

Nationella specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsättningar för att flera aktörer, t ex kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt. Det underlättar utbyte av information mellan parter i samhällsbyggnadsprocessen och effektiviserar processen.

I arbetet med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är nationella specifikationer en central del. Specifikationerna är under uppbyggnad och kommer att delas upp ifyra olika typer:

  • informationsspecifikation (beskriver informationsbehovet för samhällsbyggnadsprocessen)
  • dataproduktspecifikation för tillgängliggörande (beskriver för konsumenten vilken information de får tillgång till)
  • specifikation för leverans till Nationell geodataplattform (beskriver för producenten hur de tekniskt tillgängliggör sin information)
  • specifikation för att söka och hämta referensdata (beskriver för konsumenten hur de tekniskt hittar informationen)

Arbetet med att ta fram nationella specifikationer är kopplat till pågående regeringsuppdrag:

Grundkarta

Första oktober 2020 publicerades en handledning för arbetet med grundkarta till detaljplan.

Detaljplan

Arbetet med att ta fram nationella specifikationer för detaljplan har nu nått ett viktigt mål och specifikationerna har fått status gällande.

Att en specifikation har blivit gällande innebär att den anses vara fullständig och korrekt. Det här innebär dock inte att den aldrig kommer att förändras. Under 2021 räknar vi med att det kan bli justeringar av specifikationerna allteftersom de implementeras och testas ute hos kommuner, systemleverantörer och andra aktörer. Det är viktigt att specifikationerna utvecklas och uppfyller användarnas behov.

För att konsumenter ska kunna ta del av detaljplaneinformationen måste den bland annat indexeras och göras sökbar. Den här delen är oberoende av informationsområde och beskrivs därför i en separat specifikation.

När detaljplaneinformationen har blivit sökbar kan konsumenter söka och hämta informationen genom att göra olika anrop till tjänster. Själva tjänsterna är oberoende av informationsområde, men naturligtvis skiljer den sökbara informationen beroende på informationsområde. Tjänsterna, och vilken sökbarhet som finns, beskrivs i en särskild specifikation.

Planbeskrivningen

Arbetet med digitaliseringen av planbeskrivningen intensifieras nu. Lantmäteriet och Boverket arbetar med realisering av en teknisk lösning, som kommer uppfylla de funktionella krav som Boverkets föreskrift gällande planbeskrivning ställer, samt ska vara långsiktigt hållbar.

Byggnad

Arbetet med att ta fram nationella specifikationer för byggnad har nu nått fram till första testversionen.

När en modell får statusen test är den teoretiskt klar för att börja testas för att säkerställa att den kan användas i praktiken. En modell med statusen test SKA INTE tolkas som korrekt och gällande, men däremot att den är fullständig, det vill säga att den omfattar alla identifierade behov. Den som implementerar en modell som är i testfasen kan förvänta sig att det kommer att ske förändringar.

Nedanstående dokument är framtagna i projektet Svensk geoprocess, 2016 och kan komma att förändras.

Frågor?

Välkommen att höra av dig med frågor kring nationella specifikationer till smartsam@lm.se.