Hoppa till sidans innehåll

Nationella specifikationer

I arbetet med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är nationella specifikationer en central del.

Den 26 april 2019 lämnade Lantmäteriet in slutrapporten i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. I slutrapporten föreslås en plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som har producerat den. En av förutsättningarna för en nationell plattform av geodata är att det tas fram nationella specifikationer.

Nationella specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsättningar för att flera aktörer, t ex kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt. Det underlättar utbyte av information mellan parter i samhällsbyggnadsprocessen och effektiviserar processen.

I arbetet med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är nationella specifikationer en central del. Specifikationerna är under uppbyggnad och kommer att delas upp i fyra olika typer:

  • informationsspecifikation (beskriver informationsbehovet för samhällsbyggnadsprocessen)
  • dataproduktspecifikation för tillgängliggörande (beskriver för konsumenten vilken information de får tillgång till)
  • specifikation för leverans till Nationell geodataplattform (beskriver för producenten hur de tekniskt tillgängliggör sin information)
  • specifikation för att söka och hämta referensdata (beskriver för konsumenten hur de tekniskt hittar informationen)

Arbetet med att ta fram nationella specifikationer är kopplat till följande regeringsuppdrag:

Grundkarta

21 maj 2021 publicerades en ny version av handboken för arbetet med grundkarta till detaljplan.

Nationellt informationsarkitekturramverk för geodata

För att uppnå ett enhetlig och effektivt informationsutbyte tas ett informationsarkitekturramverk fram. Alla aktörer bör läsa och ha kännedom om detta ramverk, men den primära målgruppen är producenter och systemleverantörer.

Läs mer kring informationsarkitekturramverk här.

Detaljplan

Arbetet med att ta fram nationella specifikationer för detaljplan har nu nått ett viktigt mål och specifikationerna har fått status gällande.

Att en specifikation har blivit gällande innebär att den anses vara fullständig och korrekt. Det här innebär dock inte att den aldrig kommer att förändras. Under 2021 finns två inplanerade releasedatum för justeringar av specifikationerna allteftersom de implementeras och testas ute hos kommuner, systemleverantörer och andra aktörer. Det är viktigt att specifikationerna utvecklas och uppfyller användarnas behov.

De Nationella specifikationerna för detaljplan har nu genomgått den första revideringen och de nya versionerna finns nu publicerade.

För att konsumenter ska kunna ta del av detaljplaneinformationen måste den bland annat indexeras och göras sökbar. Den här delen är oberoende av informationsområde och beskrivs därför i en separat specifikation.

När detaljplaneinformationen har blivit sökbar kan konsumenter söka och hämta informationen genom att göra olika anrop till tjänster. Själva tjänsterna är oberoende av informationsområde, men naturligtvis skiljer den sökbara informationen beroende på informationsområde. Tjänsterna, och vilken sökbarhet som finns, beskrivs i en särskild specifikation.

Vägledning

Under arbetet med att ta fram specifikationen har Lantmäteriet stött på flera frågeställningar där det finns behov av en vägledning, dessa rör i stor utsträckning frågor om grundkartan, kvalitet och krav. Det är frågeställningar och svar som inte hör hemma i specifikationen utan behöver samlas på något annat ställe. Det arbetas nu med att ta fram en vägledning till de Nationella specifikationerna för detaljplan som kommer att finnas tillgänglig till årsskiftet.

Planbeskrivning

Det kommer inte att tas fram en Nationella specifikation för digital planbeskrivning till 1/1 2022, utan planbeskrivningen kommer fortsatt att hanteras som en dokumentlänk i Nationella geodataplattformen. Lantmäteriet och Boverket arbetar med att ta fram en långsiktigt hållbar lösning för hur data i textformat ska hanteras samt utreda vilka nationella sökmönster som efterfrågas. När detta är gjort kommer en Nationell specifikation för planbeskrivningen att tas fram.

Lantmäteriet och Boverket har dock tagit fram en konceptuell modell för planbeskrivning (nytt fönster) som kan användas som komplement till att förstå kraven i Boverkets föreskrift.

Byggnad

Arbetet med att ta fram nationella specifikationer för byggnad har nu nått fram till första testversionen.

När en modell får statusen test är den teoretiskt klar för att börja testas för att säkerställa att den kan användas i praktiken. En modell med statusen test SKA INTE tolkas som korrekt och gällande, men däremot att den är fullständig, det vill säga att den omfattar alla identifierade behov. Den som implementerar en modell som är i testfasen kan förvänta sig att det kommer att ske förändringar.

Nedanstående dokument är framtagna i projektet Svensk geoprocess, 2016 och kan komma att förändras.

Frågor?

Välkommen att höra av dig med frågor kring nationella specifikationer till smartsam@lm.se.