Hoppa till sidans innehåll

Kompetenshöjande insatser

För att stötta kommuner i digitaliseringsarbetet erbjuds kompetenshöjande utbildningar, seminarier och material, för både politiker och tjänstemän. Tillsammans skapar vi en smartare samhällsbyggnadsprocess.


Webbinarier kring anslutning och leverans av digitala detaljplaner till den Nationella geodataplattformen

Webbinarie-serien omfattar: en kort introduktionsfilm med övergripande information kring Nationella geodataplattformen samt tre delar av inspelade föredrag med fördjupning i tre olika teman: Producentavtal och användningsvillkor, Nationell specifikation för detaljplan samt Anslutning och leverans.

Målgruppen är kommuner som vill ansluta sig till den Nationella geodataplattformen för att leverera och tillgängliggöra digitala detaljplaner.

Klicka här för att läsa mer om webbinarierna.


E-lärande - Smartare samhällsbyggnadsprocess

Regeringens satsning för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen pågår för fullt. Ett viktigt steg är att detaljplaner, som påbörjas från 1 januari 2022, ska upprättas digitalt och kunna tillgängliggöras nationellt.

Inför den omställningen erbjuder Lantmäteriet nya webbutbildningar som i första hand riktar sig till kommuner som ett stöd i arbetet.

Juridiska vägledningar

Som en steg mot en smartare samhällsbyggnadsprocessen har Lantmäteriet i samverkan med Boverket, SKR och Länsstyrelserna tagit fram den här utbildningen.

Utbildningen ger dig en översiktlig bild av den juridik som aktualiseras vid digitalisering av ärendeprocesser och en introduktion till det juridiska arbetssättet. Du får kännedom om befintliga material som redan tagits fram av bland annat Esam, och som berör digitalisering av ärendeprocesser mer detaljerat utifrån ett juridiskt perspektiv.

I utbildningen finns även exempel på lösningar hos olika kommuner som har digitaliserat sin ärendehandläggning och kommunikation i samarbete med aktörer och kompetenser som på olika sätt är berörda i ärendehandläggningen.

Utbildningen ger dig en ökad förståelse för att den offentliga IT-rätten medför utmaningar som är gemensamma för de allra flesta offentliga aktörer och att myndigheter därför vinner på att skapa gemensamma tekniska lösningar och återanvända befintliga rättsliga lösningar.

För vem?

Utbildningen riktar sig till personer som i sitt arbete behöver få en övergripande förståelse av juridiken som påverkar omställningen för en digital samhällsbyggnadsprocess.

Klicka här för att komma till utbildningen (nytt fönster)

DRK-utbildning del 1

Webbutbildning om digital registerkarta (DRK) som tar upp bl.a. DRK-processen, digitala registerkartan, fastighetsutredning och arkivforskning samt annat allmänt om förrättningar.

Efter genomgången kurs ska du ha fått grundläggande kunskaper om de arbetsmoment som ingår i att kvalitetsförbättra Fastighetsregistrets kartdel (Registerkartan).

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsförbättringar i registerkartan i en kommun som har tecknat DRK-avtal med Lantmäteriet.

Kursen är öppen och kostnadsfri för kommuner med DRK-avtal.

Klicka här för att komma till utbildningen (nytt fönster)

DRK-utbildning del 2

Webbutbildningen för digital registerkarta (DRK) ger bland annat en historisk återblick av registerkartans tillkomst, kännedom om mätmetoder och transformation samt kunskap om vilka förberedelser som kan göras för att ge ett så gott resultat som möjligt i kommunens DRK-leverans.

Efter genomgången kurs ska du som deltagare ha fått grundläggande kunskaper i de arbetsmoment som ingår i fältmätningsdelen för att kvalitetsförbättra Fastighetsregistrets kartdel (Registerkartan).

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsförbättringar i registerkartan i en kommun som har tecknat DRK-avtal med Lantmäteriet. Du ska ha slutfört DRK-kurs del 1 samt ha grundläggande mätningstekniska färdigheter. Du ska vara bekant med fastighetsregistrets text- och kartdel och känna till innehållet i HMK.

Kursen tar ca 90 minuter och är öppen och kostnadsfri för kommuner med DRK-avtal.

Klicka här för att komma till utbildningen (nytt fönster)

DRK-utbildning del 3, Diplomering

Denna webbaserade kurs är den tredje delen i Lantmäteriets utbildningspaket om digital registerkarta (DRK) för de kommuner som kommer att göra DRK-leveranser till Lantmäteriet.

Kursen leder till diplomering av dig som ansvarig person på kommunen. Efter diplomering uppfyller du de kriterier som behövs för att kommunens leverans ska hålla den kvalitet som krävs för att lagras i nationella registerkartan.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som ska ansvara för din kommuns DRK-leveranser till Lantmäteriet. Du ska ha slutfört DRK-kurs del 1.

Kursen är öppen och kostnadsfri för kommuner med DRK-avtal.

Klicka här för att komma till utbildningen (nytt fönster)

Orienteringsutbildningar

Utbildningarna ger en introduktion till vilka insatser som Lantmäteriet rekommenderar kommunerna att vidta och vilket material som är intressant att fördjupa sig i. Där finns också intressanta och inspirerande exempel från hur några kommuner har gjort i sin digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Utbildningen innehåller två moduler:

Fler moduler kommer tillkomma.

Webbutbildningarna tar ungefär 60 respektive 30 minuter att genomföra och kan göras enskilt eller i grupp.

För vem?

Främst är utbildningarna riktade mot handläggare och mellanchefer inom samhällsbyggnadsprocessen på kommunerna.


Våga vara digital

Kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter – för att kunna möta utmaningarna i samhällsbyggnadsprocessen.

Under 2020 kommer länsstyrelserna tillsammans med Lantmäteriet att bjuda in till interaktiva webbsändningar för ledande personer inom kommunerna. Syftet med träffarna för att ge information, inspiration och insikter om digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen. De som bjuds in är förtroendevalda, ledande tjänstemän och chefer för förvaltningar som ingår i samhällsbyggnadsprocessen hos kommunen samt länsstyrelsens ledningar.

För vem: Politiker och ledande tjänstemän i kommunerna och ledande personer inom länsstyrelserna.

Kontaktinformation: Susanne Nielsen, projektledare Länsstyrelserna, vagavaradigital@lansstyrelsen.se

Klicka här för mer information (öppnas i nytt fönster).


Digital inspiration

En inspirationsutbildning för kommuner

Lantmäteriet erbjuder kommuner runt om i landet en halvdagsutbildning om digitaliseringen i samhällsbyggnadsprocessen som genomförs på plats i varje kommun. Deltagarna ska få förståelse för vad en digital samhällsbyggnadsprocess innebär och vilka nyttor som uppstår. Inspirerande exempel och information om vad andra kommuner, myndigheter och företag gör ska vägleda och stärka engagemanget för digitaliseringsarbetet.

För vem: En gemensam aktivitet för er som arbetar inom kommunens samhällsbyggnadsprocess.

Utbildningen erbjuds också digitalt, via Skype.

Klicka här för mer information och hur du genomför Digital inspiration i din kommun.


Workshopmaterial

Digibarometern - En workshop om digital mognad

Digibarometern är en workshop som fungerar som ett diskussionsunderlag för att skapa samsyn om kommunens digitala mognad. Workshopen passar bra för en bred grupp medarbetare på ett samhällsbyggnadskontor och bygger på ett antal frågeställningar som diskuteras och bearbetas via grupparbete.

Från mars 2022 är materialet uppdaterat och även anpassat för att kunna hållas helt digitalt.

För vem: Ledare och nyckelpersoner inom kommunens samhällsbyggnadsprocess.

Klicka här för mer information och material för nedladdning.

DigistegETT - en workshop om digitaliseringsarbete och informationsflöden

DigistegETT är en workshop som handlar om digitaliseringen kopplat till den egna verksamhetens mål. Den lyfter särskilt frågan kring digitalisering av informationen och informationsflödet, då det är grunden för och det första steget i digitaliseringen. Workshopen passar för en arbetsgrupp inom kommunens samhällsbyggnadsverksamhet. Syftet är att skapa en gemensam bild av gruppens situation och roll och att identifiera ett antal aktiviteter som tar digitaliseringen framåt. Materialet är framtaget för att gruppen ska kunna genomföra workshopen på egen hand. Det omfattar ca 8 timmar och materialet består av en handledning för workshopledaren, presentationer för introduktion och stöd för digital dokumentation

För vem: En arbetsgrupp eller enhet inom kommunens samhällsbyggnadsverksamhet.

Klicka här för mer information.


Workshop för framtiden

Workshop för framtiden var den första aktiviteten som Lantmäteriet genomförde inom det kompetenssatsningsuppdrag som Lantmäteriet fick av regeringen i december 2017. Workshop för framtiden innebar att Lantmäteriet, under hösten 2018 och våren 2019, genomförde 20 workshopar runt om i landet för att diskutera digitaliseringens möjligheter med kommuner och myndigheter. Sammantaget har närmare 600 personer från 170 kommuner och ett 20-tal myndigheter deltagit i workshoparna.

Det material som workshoparna utgick ifrån samt bildspel och resultat finns fortfarande att ta del av. Klicka här för att ta del av materialet.


Handbok i mät- och kartfrågor, HMK

HMK är en samling digitala handböcker med riktlinjer för fackmannamässig geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi. Informationen riktar sig särskilt till dig som behöver stöd i din yrkesvardag, t.ex. om du jobbar med kravställning, med kvalitetssäkring av arbetsprocesser eller med kompetensutveckling.

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK