Hoppa till sidans innehåll

Detaljplan

Detaljplaneinformation innehåller information om detaljplaner i Sverige. Det huvudsakliga syftet med en detaljplan är att reglera användning av mark- och vattenområden samt bebyggelse. Med detaljplan avses sådan plan som beskrivs i 4 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).

Datamängden kan även innehålla de planer som har upprättats med stöd av tidigare lagstiftning, och som enligt PBLs övergångsbestämmelser gäller som detaljplan. Dessa är byggnadsplan, stadsplan och avstyckningsplan.

Kommunen kan välja att tillgängliggöra information när som helst i detaljplaneprocessen. Datamängden kan därför innehålla information som ännu inte fått laga kraft. Detaljplaner påbörjade innan 2022-01-01 behöver inte tillgängliggöras digitalt och kan därför saknas i datamängden.

Detaljplaneinformation har tagits fram på kommunal nivå sedan lång tid tillbaka. Under årens lopp har de lagar och rekommendationer som kommunerna haft att förhålla sig till förändrats. Olika kommuner arbetar också med detaljplaneprocessen på olika sätt. Detta gör att redovisningen av detaljplaneinformation ser olika ut.

Nationella specifikationer

För detaljplan finns olika typer av specifikationer. Nationell informationsspecifikation beskriver informationsbehovet/ informationsinnehållet och version 4.0 är den senast gällande. Att en specifikation har blivit gällande innebär att den anses vara fullständig och korrekt. Det finns även tidigare versioner av de nationella specifikationerna som är gällande. Nationell dataproduktspecifikation för tillgängliggörande beskriver för konsumenten vilken information de får tillgång till via den Nationella geodataplattformen (NGP). Specifikation för att söka och hämta referensdata beskriver för konsumenten hur de tekniskt hittar informationen på NGP.

Nationella Specifikationer detaljplan version 4.0 (publicerade 2022-01-24)

Nationella Specifikationer detaljplan version 3.0.1 (publicerade 2021-11-23)

Nationella Specifikationer detaljplan version 2.0 (publicerade 2021-05-17)

Nationella specifikationer detaljplan version 1.0 (publicerade 2020-01-01)

Modeller

Informationsmodeller och begreppsmodeller (nytt fönster)
Beskriver informationslagringsmodell, informationsutbytesmodeller, resursmodeller samt begreppsmodell.

Vägledning

Kan användas som stöd för tolkningen av informationsspecifikationen.

Vägledning för detaljplan (pdf, nytt fönster) (publicerad 2022-06-07)

HMK Digital grundkarta (pdf, nytt fönster).

Planbeskrivning

Det har inte tagits fram någon nationell specifikation för planbeskrivning, utan planbeskrivningen kommer fortsatt att hanteras som en dokumentlänk i NGP, vilket uppfyller kraven enligt Inspire.

Lantmäteriet kommer arbeta vidare med att utreda vilka nationella sökmönster av informationen i planbeskrivningen som efterfrågas. Utifrån dessa behov kommer Lantmäteriet utreda hur och om dessa kan realiseras via en Nationell specifikation samt via tjänster i NGP, inom ramen för en säker informationshantering.

Till stöd har Lantmäteriet och Boverket tagit fram en konceptuell modell för planbeskrivning som kan användas som komplement till att förstå kraven i Boverkets föreskrift.

Konceptuell modell för planbeskrivning (nytt fönster)

Tills vidare rekommenderar Lantmäteriet att Office Open XML (ISO/IEC 29500) används som överföringsformat mellan olika system. Hur denna standard ska tillämpas i sammanhanget planbeskrivning kan du läsa om via länken nedan.

Utbytesformat för planbeskrivning (pdf, nytt fönster)