Hoppa till sidans innehåll

Mål 2021-2025

För att offentliga geodata ska ge full nytta i samhället behöver de vara lättanvända och lättillgängliga. Det kräver inte bara ändamålsenliga finansieringslösningar, utan även
en god samverkan mellan aktörerna på området.

En pojke springer på en gräsmatta

Bygglov, krishantering, friluftsliv – användningsområdena för geodata är oräkneliga. Vår vardag är fylld av digital information om företeelser som har anknytning till ett geografiskt läge. Och vi förutsätter att informationen finns tillgänglig när vi behöver den, oavsett plattform, verktyg och tid på dygnet.

För att offentliga geodata ska komma till bästa möjliga användning och nytta i samhället krävs att de tillhandahålls på ett sätt som gör det enkelt för den som vill använda dem, samtidigt som det tar hänsyn till medborgarnas integritet och Sveriges säkerhet. Det innebär bland annat att finansieringsmodellerna för myndigheter och kommuner som producerar geodata behöver anpassas till ett nytt och mer användarvänligt tillhandahållande.

En framgångsfaktor i den fortsatta utvecklingen på området är också att samverkan mellan stat, kommuner och företag fungerar väl.

Geodatarådet anser därför att de fyra viktigaste övergripande målen för aktörer inom geodataområdet är att Geodata är öppna, användbara, tillgängliga och att samverkan är välutvecklad.

1. Geodata är öppna

I ett datadrivet samhälle är tillgången till öppna data en grundläggande förutsättning. De ger företag möjligheter att skapa innovativa och samhällsnyttiga tjänster och de bidrar till effektivisering av offentlig verksamhet. Transparensen ökar och medborgarna ges större inflytande på samhällsutvecklingen.

Det ligger en stor utmaning i att upprätthålla de viktiga principerna om öppenhet och tillgänglighet och samtidigt värna om integritet och säkerhet.

De finansieringsmodeller som gäller för offentliga geodata utgör ett hinder, eftersom de till stor del bygger på avgifter från användarna i stället för skattemedel. Statliga och kommunala geodataproducenter behöver finansieringsmodeller som möjliggör att grundläggande geodata tillhandahålls som öppna data.

Ett övergripande mål är därför att geodata ska vara öppna och fria för användning.

2. Geodata är användbara

Det räcker inte med att geodata är öppna och fria att använda – för att medborgare, företag och myndigheter ska ha nytta av dem krävs att de är användbara. Det innebär bland annat att de behöver vara enkla att använda och av känd kvalitet.

Med totalt 290 kommuner och en mängd statliga myndigheter som producenter är standardisering, harmonisering och kombinerbarhet viktigt för att geodata ska kunna tillhandahållas i de former som användarna efterfrågar.

Ett övergripande mål är därför att geodata ska vara användbara.

3. Geodata är tillgängliga

Vi står inför en omvälvande övergång från mänskligt lästa data till maskinlästa data, som ska vara tillgängliga dygnets alla timmar. Det kommer att kräva helt nya arbetssätt och arbetsflöden inom produktion, distribution och användning av geodata. Professionella användare vill integrera standardiserade bastjänster med maskingränssnitt, så kallade API:er, i sina verksamhetssystem för att förenkla digitaliseringen av sina processer.

Medborgarna vill vara delaktiga och medskapande och kräver e-tjänster där geodata presenteras på ett användarvänligt sätt.

Ett övergripande mål är därför att geodata ska vara tillgängliga.

4. Samverkan är välutvecklad

En bred nationell samverkan mellan producenter, vidareförädlare och slutanvändare är en förutsättning för att offentliga geodata ska bli lättanvända och lättillgängliga på ett sätt som värnar om medborgarnas integritet och Sveriges säkerhet. Såväl sektorsvisa som regionala och lokala drivkrafter behöver omhändertas på ett sätt som stimulerar kunskapsuppbyggnad, dialog och praktisk samordning.

Den nationella geodatastrategin är ett viktigt verktyg i samordningsarbetet och ska bidra till riktning, förståelse, delaktighet och kunskap bland aktörerna på området.

Ett övergripande mål är därför att samverkan är välutvecklad.