Stöd vid kommunernas omställning

Arbetet med omställning för kommunerna kan se olika ut. Allt från en ökad digitalisering till att förstå de juridiska förutsättningarna. På denna sida har vi samlat det ni som kommun kan behöva stöd i under er omställning.

Stöd för upphandling

SKR har tagit fram ett stöd till kommuner vid upphandling av system och konsult för framtagande och tillgängliggörande av detaljplaner och detaljplaneinformation (nytt fönster). Rekommendationerna i upphandlingsstödet bygger på de nya kraven i Boverkets föreskrift för detaljplan, Lantmäteriets nationella specifikation för detaljplan, samt på intervjuer kring omställning till digitala detaljplaner som genomförts med fyra kommuner.

Kompetenshöjande utbildningar

Lantmäteriet ska stötta kommunerna i deras arbete med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Vi har därför tagit fram flera olika utbildningar som riktar sig till både politiker och tjänstemän i kommunerna. Utbildningarna ska fungera som ett stöd för att:

  • komma igång med digitaliseringsarbetet,
  • få en förståelse för den digitala samhällsbyggnadsprocessen,
  • utbilda sig kring digital registerkarta,
  • förstå den juridik som aktualiseras vid digitalisering av ärendepro-cesser,
  • och hur anslutning och leverans fungerar till den Nationella geoda-taplattformen.

Vad är det för nya regler som gäller?

Från och med 1 januari 2022 måste kommuner för nya framtagna detaljplaner tillämpa de nya föreskrifterna om detaljplan och planbeskrivning. Kommunerna har även från den 1 januari 2021, i förordningen om geografisk miljöinformation, ett informationsansvar enligt INSPIRE-direktivet, för detaljplaner och planbeskrivningar.

Samordning av Inspire 

Det innebär i korthet att informationsansvarig ska:

  • beskriva geodata på ett standardiserat sätt (metadata) och publicera beskrivningarna till Geodataportalen som är den nationella söktjänsten,
  • utveckla och tillgängliggöra visnings- och nedladdningstjänster samt beskriva dessa i Geodataportalen,
  • harmonisera geodata enligt dataspecifikationerna i INSPIRE så att geodata från olika källor går att kombinera.

Lantmäteriet uppfyller detta åtagande åt kommunen, förutsatt att kommunen ansluter sig och sin information till den nationella geodataplattformen och följer Lantmäteriets nationella specifikationer (nytt fönster). Dessa specifikationer är anpassade för såväl INSPIRE-kraven som Boverkets föreskrift.

Som stöd för att tillgängliggöra digital planinformation finns en vägledning (nytt fönster) framtagen av SKR.

Goda exempel

Här kan du ta del av filmade intervjuer och goda exempel från kommuner och andra aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen.

Osby kommun berättar om arbetet med 3D och den nya byggnadsspecifikationen.

Isabella Lohse och Johanna Åstrand på samhällsbyggnad Bergslagen berättar om hur de systematiskt arbetat med sin informationsförsörjning och systemmiljö för att få ordning och reda i vardagens arbete.

Hör Eda kommun berätta om deras arbete med digitalisering och digitala detaljplaner.

Karin Schött, 3D-samordnare, berättar mer om Eskilstuna kommuns arbete med en stadsmodell i 3D.

Se filmen som beskriver hur man arbetar med grundkartan digitalt och vidare i processen fram till byggskedet.

I Örebro valde man att plocka "guldkornen" från våra workshops, Digibarometern och DigistegETT, och skräddarsy ett eget program. Hör Sascha Benes och Niklas Eriksson på Stadsbyggnad berätta om hur det gick och vad det gav för mervärde.

Se filmen där Qarin Bånkestad, teknisk lantmätare i Eskilstuna kommun och Fabian Ståhl, expert digitalt byggande på Boverket berättar om varför det är viktigt med en digital grundkarta.