Geodatarådet - Nyhetsbrev oktober 2022

Geodatarådet och arbetet med handlingsplanen 2021-2025

Nu har oktober gått och vi summerar arbetet t.o.m. oktober månad.

Geodatarådets lunchseminarium 13:e oktober - Vita områden på kartan

Seminariet handlade om aktiviteten i Geodatarådets handlingsplan, Vita områden på kartan som är en aktivitet under samhällsutmaningen Smart landsbygd. Seminariet genomfördes av Geodatarådet och Lantmäteriet som ett webbsänt lunch-seminarium och du kan ta del av det här.

Geodatarådets möte den 28:e september - Tema om Klimatanpassning och Smart landsbygd

Temat för Geodatarådsmötet var de två samhällsutmaningarna Smart landsbygd och Klimatanpassning.

Under temat Smart landsbygd rapporterade ansvariga från Skogsstyrelsen från det arbete man utfört under våren och sommaren 2022. Totalt har man hållit 13 olika workshopar med flera olika organisationer. Över 60 personer har varit involverade och deltagit. Rapporten från arbetet kommer att finnas tillgänglig på Geodatarådets webbsida. Där finner du även äldre rapporter från Geodatarådets arbete.

Vid temat Klimatanpassning så informerade SMHI om alla de öppna data och de API:er som tillgängliggörs via SMHI:s hemsida. Det handlar om öppen data som för både statisk information och realtidsdata.

Pågående aktiviteter i Geodatarådets handlingsplan 2022

För att nå de mål som satts upp i den nationella Geodatastrategin för 2021–2025 genomför Geodatarådet en rad olika aktiviteter i en årlig handlingsplan. Här följer en aktuell lägesbeskrivning för respektive aktivitet.

En kustzonskartering

Vad vi gör:

Hemställan inskickad är inskickad till regeringskansliet 1 mars, men ingen respons ännu. Fördjupad dialog kring sekretess- och tillståndsfrågor pågår mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten.

Hålla ett branschråd för geodatabranschen

Vad vi gör:

Ansökan om finansiering blev beviljad och nu träder projektet in i en ny fas. En extern projektledare är tillsatt och Kristianstads kommun och Esri har adderats till projektgruppen.

Syftet med projektet är att öka kännedom om och intresset för geodatabranschen samt locka fler att välja utbildningar och yrken inom geodata. På lång sikt är syftet att säkra upp att geodataområdet inte utarmas på kompetens.

Just nu pågår nulägesanalys, omvärldsspaning och insiktsarbete innan nästa fas som är genomförande, vilket konkret kommer mynna ut i en gemensam webb-plats samt kampanj och aktiviteter för ökad kännedom och intresse för yrken och utbildning. Prioriterade målgrupper är elever som gått natur/teknik/samhälle på gymnasiet samt studenter som går tekniskt basår och naturvetenskapligt basår.

Samverkan om flygburen insamling och tillhandahållande av bilddata

Vad vi gör:

Arbetet går något saktare just nu. Applikationen ”planer och utfall” kommer bli klar innan årsskiftet men användardagen är inte helt säkert att det hinner genomföras i år. Eventuellt att den kommer hållas i samband med kartdagarna nästa år i stället.

Implementera grunddatauppdraget

Vad vi gör:

Ett arbete med innehåll och begreppsmodell för domänen har genomförts. Ett nytt utkast till begreppsmodell inkl. begreppslistor togs fram vid workshopen 15–16 juni. Dessutom har ett arbete med resursmodeller genomförts. En modell är satt för hur geometri och geometrimodeller ska se ut samt för referenssystem. Ett arbete pågår med resursmodeller för beslut, identifierare och kärnobjekt.

Just nu pågår en del arbete med frågeställningar kring marktäcke, markanvändning och markdetaljer och en workshop hålls nästa vecka. Långsiktig plan gicks igenom. Den befintliga färdplanen ska revideras utifrån utdelning 2023 (äskat 104 miljoner, får 3 miljoner) samt med färre men tydligare milstolpar med betoning på leveranser och användarfokus. Arbetet är underfinansierat 2023 och sannolikt också kommande år, så DIGG har ställt frågan vad varje myndighet kan göra själva. Leverans av plan till DIGG senast 11 november.

Kommunicera behovet av författningsändringar och ta tillvara och sprida juridiska ställningstaganden

Vad vi gör:

Första aktiviteten är klar; kommunikationsmaterial är utskickat. (Eventuellt kan det komma att kompletteras.) För den andra aktiviteten har beslut tagits i operativa styrgruppen att inte lansera en hemsida för juridiska ställningstaganden i nuläget då det endast finns 4 stycken. Aktiviteten vilar och kan eventuellt stängas.

Tillgängliggörande av miljöinformation genom EU-direktivet Inspire

Vad vi gör:

Fortsatta problem under sommaren men bättre i september, en del som fungerat tidigare fungerar dock inte längre. Lantmäteriet undersöker varför. Inspire arbetsgrupp hade möte i Gävle 8 september där bland annat mötesordningen diskuterades, man kom överens om att förutom statusrapportering lägga fokus på specifika områden. Man diskuterade också kring värdefulla datamängder och data spaces och hur Inspire ska passa in. Nordiskt möte hålls nästa vecka och ett MIG-möte i november där Inspire 2.0 och lagstiftningen ska diskuteras.

Geodata för Sveriges Agenda 2030-arbete

Vad vi gör:

Syftet med arbetsgruppens aktiviteter är att arbeta för bättre uppföljning och åtgärder inom det nationella och internationella Agenda 2030-arbetet, genom att identifiera behovet av geodatastöd och lämna goda exempel. Nu planeras för nästa workshop som hålls i december månad. Efter workshopen är genomförd sammanställs resultatet och sedan blir nästa fråga vad som ska göras med materialet och hur vi går vidare. Tas upp med Geodatarådets operativa styrgrupp.

Smart landsbygd

Vad vi gör:

13 workshops har genomförts, med totalt 60 deltagare och en enklare rapport är under framtagande som kommer presenteras på Geodatarådets möte 28 september. Vad som kommit fram är att hypotesen håller; 85–90% av geodata är inte OK för digitalisering och vi får många signaler om brister i infrastrukturen. Det kanske inte blir en slutrapport utan snarare en startrapport för att diskutera hur vi investerar i vår digitala framtid påtalade Patrik André.

Geodata för klimatanpassning

Vad vi gör:

Av de förslag som lades fram vid detta möte tre gått vidare och är uppslag till aktiviteter:

  1. Värmekartläggning i Nationellt rymddatalabb - Finansiering kan eventuellt ske med medel från MSB.
  2. Förstudie om fastighetsinformation och risk för naturolyckor - Idéskiss för bildande av arbetsgrupp avses skickas till Myndighetsnätverket för klimatanpassning (MNKA).
  3. Förstudie flödeslinjer i samverkan - Idéskiss för bildande av arbetsgrupp avses skickas till MNKA.

Status i de pågående projekten (se ovan) följs regelbundet på gruppens möten där även tid ges till informationsutbyte och internationell spaning. Diskussion kring lämpliga områden för arbete 2023 har påbörjats, där inte bara större, tidskrävande projekt utan även lite snabbare och enklare frågor lyfts in i bruttolistan.

Läs mer om aktiviteterna

Utförligare beskrivningar av aktiviteterna finns på Geodatarådets hemsida. Aktiviteterna är medvetet inte exakta i sina ramar, utan det lämnas till den grupp som skall jobba med frågan. De får konkretisera aktiviteten i när, var och hur det skall genomföras.

Kommande nyhetsbrev kommer i slutet av månaderna oktober och december.