Geodatarådet - Nyhetsbrev november 2021

Lunchseminarium från Geodatarådet nu tillgängligt på webben

Tisdagen den 7:e oktober kl. 12.00-13.00 höll Geodatarådet och Lantmäteriet ett webbsänt lunchseminarium. Vi berättade om vad som pågick på förra Geodatarådsmötet och om aktiviteten geodata för klimatanpassning som ingår i Geodatarådets handlingsplan för 2021. Vi filmade seminariet och den finns nu tillgänglig här.

Vad gör Geodatarådet?

Nedan finns en uppräkning av de uppgifter som framgår från Lantmäteriets instruktion.

 • Medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet
 • Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet
 • Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder
 • Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av information

Medverka till samordningen av infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation. Förordning (2010:1771).

Aktiviteter i Geodatarådets handlingsplan 2021

För att nå den utveckling som den nationella geodatastrategin för 2021–2025 beskriver så genomför Geodatarådet aktiviteter i en årlig handlingsplan. Nedan följer en aktuell lägesbeskrivning.

En kust- och strandszonskartering

Vad vi gör: Vid rådsmötet 23 sep ställde sig Geodatarådet positiva till förslaget att de 3 kartläggande myndigheterna gemensamt lämnar in hemställan och framställer behovet av att erhålla ett nationellt kustzonsuppdrag i sina respektive budgetunderlag. Stöd från Geodatarådets övriga medlemmar för hemställan om uppdrag föreslås ges via stödtext i sina respektive budgetunderlag. Arbetsgruppen kommer skicka ut förslag på formuleringar till rådets medlemmar, och kommer arbeta vidare med att ta fram förslag på kommunikationsaktiviteter för 2022.

Fördjupning kring flygburen insamling och tillhandahållande av geodata

Vad vi gör: Två möten har hållits hittills under hösten; ett sammanfattande möte med en recap av vårens arbete och diskussion av höstens upplägg samt ett arbetsmöte där behovsteman "kännedom" och "samordning" gåtts igenom. Resultat så här långt är två utkast till aktiviteter inför nästa år: Den första är en aktivitet med syfte att utveckla den applikation (alt ta fram en ny) för planer och utfall som redan finns idag med en del användarkrav specificerade. Samt en aktivitet i syfte att ta fram innehåll och organisation för en användardag som grund för dialog mellan olika aktörer.

Smart Landsbygd

Vad vi gör: Patrik presenterade plan som förankrades vid geodatarådets möte 23 sep; att göra en kartläggning av de vita områdena i kartan; vad är det för data vi har och vilka data saknar vi. Tanken är att göra detta via mini workshops eller intervjuer med olika myndigheter för att ställa samman en enklare behovskarta. En film om smart landsbygd är under planering. Patrik ville också slå ett slag för innovation och tipsade om två evenemang, dels Hack for Sweden och ett webbinarium hos Geoforum.

Geodata för klimatanpassning

Vad vi gör: Projektet som är finansierat av myndighetsnätverket för klimatanpassning under rubriken klimatanpassnings paket ska genomföras under det här året och arbetet har kommit ungefär halvvägs. Många myndigheter deltar, även några länsstyrelser och kommuner är representerade. Det handlar om att samla underlag för att göra klimatanpassningsplanering i översikts och detaljplansarbetet kring 3 teman; översvämning, skyfall samt ras och skred. Både data men även beskrivningar hur man kan använda data för att göra sina bedömningar. Aktiviteten som härrör från tidigare års arbete kring metadata för klimatanpassning togs upp på geodatarådsmötet den 23 september och rådets medlemmar var positiva till förslaget kring lansering av en ny metadataprofil och en nationell redaktion, men lyfte att en konsekvensanalys behöver tas fram för att förstå mer vad förslaget skulle innebära för respektive myndighet. Förankringsarbete pågår.

Kompetensfrågor inom Geodataområdet

Vad vi gör: Aktivitet ett är att vi bildat ett marknadsråd med syfte att få fler att söka till de olika utbildningarna vi har inom geodataområdet. Ställningstagande togs vid geodatarådsmötet 23 september att byta namn till Branschråd och handlingsplan för 2021/2022 godkändes.

Aktivitet två är att fullgöra ett regeringsuppdrag i att beskriva vilka bristyrken som finns inom geodataområdet nu och i morgon samt vad det betyder för framtiden. Arbete pågår att förankra förslag och inhämta synpunkter på rapport (okt/nov). I november kommer rapporten att färdigställas. Föredragning för Lantmäteriets ledningsgrupp samt inlämnande av rapport till regeringen sker i december.

Geodata för Sveriges agenda 2030 arbete

Vad vi gör: Under hösten har man valt att arbeta med mål 11 och en mindmap har gjorts över målet och dess olika delmål. På så vis har man fått en bättre överblick och ett bättre tänk hur man kan se på målen, indikatorerna och de geodata som skulle kunna behövas. Under arbetets gång har man också identifierat ett antal behov, t ex behov av flera mätstationer. Arbetet går vidare och till nästa år funderar man på att bjuda in myndigheter till workshops kring olika mål.

Införande av grunddatadomänen Geodata

Vad gör vi: Materialet från de två arbetsveckorna har sammanställts och fortsatt arbete pågår, enligt följande plan:

 • Utskick av resultatet till referensgrupper för kommentarer
 • Inhämtning av synpunkter från Geodatarådet okt/nov
 • Förankring och återkoppling till Digg på delar i ramverket vi ser behöver utvecklas
 • Arbete med uppgifter i den (uppdaterade) långsiktiga planen
 • Resurssättning VP-arbete (vi måste vara raska)
 • Beslut om teman för 2022
 • Uppstart av Organisation och kansliresurser
 • Säkerställa finansiering och mandat

Sveriges arbete med Inspire

Vad vi gör: Status gicks igenom för de 2 aktiviteterna som är uppdelat i ett antal mål och underaktiviteter. För aktivitet 1, drift och underhåll av Inspire arbetsprocesser, flaggas det långsiktiga målet att svenska myndigheter ska ha åtgärdat bristerna i implementeringen av Inspire gult; det är ganska stabilt men arbetet går trögt. Mikael lyfte att arbetet upplevs inte så prioriterat hos vissa myndigheter . Det upplevs också som svårt att få100% godkänt i valideringen. Aktivitet 2 däremot; effektivisering av det svenska Inspire arbetet flaggas grönt. Team SDI samordning deltar i ett flertal arbeten och Mikael lyfte som exempel fram samarbetet med Naturvårdsverket, där man testat möjligheten att nyttja GeoPackage för redovisning av bullerkartor.

Informationssäkerhet och robust teknikanvändning

Vad vi gör: Vid förra geodatarådsmötet sattes punkt för denna aktivitet. MSB har fått i uppgift att komma tillbaka med en ny aktivitetsbeskrivning.

Kartor för krisberedskap och blåljusverksamhet

Vad vi gör: Webbplatsen är klar sedan tidigare och ligger i förvaltning men ses över höst och vår. I höst har en del information uppdaterats samt information från Trafikverket har lagts till. Inför våren planeras intervjuer med målgruppen för att få input och förbättringsförslag.

Rättsutveckling för geodataområdet

Vad vi gör: Arbetet som gjorts vid geodatarådets möten har landat i en gemensam lista över identifierade behov på författningsändringar som skulle behövas för att underlätta digitaliseringen och ta tillvara de möjligheter den erbjuder. Behovet av förändringar beskrivs dels utifrån de nyttor som ändringarna skulle ge men även vad resultatet blir om ingen förändring sker. Förslag på aktivitet för 2022 är att gemensamt kommunicera behoven genom en gemensamt framtagen kommunikationsplan/strategi.


Utförligare beskrivningar av aktiviteterna finns på nationella geodatastrategins hemsida. Aktiviteterna är medvetet inte exakta i sina ramar, utan det lämnas till den grupp som skall jobba med frågan. De får konkretisera aktiviteten i när, var och hur det skall genomföras.

Nyhetsbrev

Kommande nyhetsbrev kommer i slutet av månaderna oktober och december. Här hittar du publicerade nyhetsbrev från Geodatarådet och information hur du gör om du vill prenumerera (nytt fönster) på nyhetsbrev.