Geodatarådet - Nyhetsbrev juli 2022

Detta nyhetsbrev från Geodatarådet handlar om arbetet med handlingsplanen 2021–2025. 

Lunchseminarium från Geodatarådet

Onsdagen den 14:e juni kl. 12.00-13.00 genomförde Geodatarådet och Lantmäteriet ett webbsänt lunchseminarium. Vi berättade om förra Geodatarådsmötet och om aktiviteten i Geodatarådets handlingsplan, plan för ökad kunskap om och användning av rekommendationer för krisberedskaps- och blåljusverksamheter.

Samhällsutmaningen ett säkert och robust samhälle

Geodatarådsmötet utgick från samhällsutmaningen, ett säkert och robust samhälle, som var temat för seminariet. Lantmäteriet hade gemensamt med MSB och Försvarsmakten bestämt agendan för mötet som utgick dels utifrån de initiativ som har pågått ett tag* och dels utifrån det förberedande arbete som alla myndigheter har att göra utifrån dokumentet Handlingskraft (pdf, nytt fönster) och som är ett stöd i det handlingsplansarbete som alla myndigheter har att göra, för att ytterligare stärka förmågan inom totalförsvaret.

Om du missade vårt lunchseminarium så kan du se den inspelade sändningen här (nytt fönster).

Aktiviteter i Geodatarådets handlingsplan 2022

För att nå den utveckling som den nationella geodatastrategin för 2021–2025 beskriver så genomför Geodatarådet aktiviteter i en årlig handlingsplan. Här följer en aktuell lägesbeskrivning.

Bilden beskriver Geodatarådets handlingsplan i nio punkter som du kan läsa i texten nedan.

En kustzonskartering

Vad vi gör: Hemställan inskickad 1 mars, men ingen respons ännu. Sjöfartsverket har skickat ut pressmeddelande och haft föredrag på Kartdagarna. Brister i grunda vatten (sjökort) har uppmärksammats inom fritidsbåtssegmentet, som stöder hemställan. Tas upp i kommande dialoger med båtlivet, t ex inom Sjösäkerhetsrådet. Fördjupad dialog kring sekretess- och tillståndsfrågor pågår mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten. En workshop ska genomföras med arbetsgruppen efter sommaren för att planera det vidare arbetet.

Hålla ett branschråd för geodatabranschen

Vad vi gör: Branschrådet fortsätter hålla arbetsmöten. Svar på enkäten som varit ute har sammanställts, mycket användbart som kommer tas med i arbetet framåt. Befintligt kommunikationsmaterial gås igenom och nytt material håller på att tas fram. Den projektansökan som är gjord för att etablera en branschgemensam plattform har fått ett positivt besked. Nu kommer förberedande arbete ske under hösten för att under år 2023 se till att bygga en plattform som ska ge oss alla i branschen en möjlighet att synliggöra vilka vi är, vad vi gör och hur det görs.

Samverkan om flygburen insamling och tillhandahållande av bilddata

Vad vi gör: Arbete fortgår enligt plan. På kartdagarna redovisades koncept för framtida planer och utfall samt dialogdag med informationsutbyte kring insamling. Tanken är att det ska blir årligt återkommande forum och plan för i år är vecka 41 med fokus på drönare och vad som gäller idag. Samverkanspartners efterfrågas. I den tredje aktiviteten myndighetssamverkan pågår organisering av arbetet. Dialog har påbörjats med Skogsstyrelsen och Jordbruksverket.

Implementera grunddatauppdraget

Vad vi gör: Arbetet pågår enligt den långsiktiga planen. Workshop genomfördes 18-19 maj och 15-16 juni. Efter det kommer material att sammanställas och skickas ut till deltagarna och Geodatarådet för synpunkter.

Kommunicera behovet av författningsändringar och ta tillvara och sprida juridiska ställningstagande

Vad vi gör: Kommunikationsmaterialet är färdigt och kommer att skickas ut innan semestern till Geodatarådets medlemmar. När det gäller insamlandet av juridiska ställningstaganden så har det visat sig att det finns inte så många utredningar och ställningstaganden gjorda. Magnus återkommer med förslag på upplägg, kan eventuellt bli i samarbete med SSB (Smartare Samhällsbyggnad).

Tillgängliggörande av miljöinformation genom EU direktivet INSPIRE

Vad vi gör: Det har varit en dålig start på året gällande genomförandet (andel tillgängliga datamängder). Fler länder har haft liknande problem. Bättre resultat från den 13 maj, oklart varför. Utredning pågår. För Sveriges del har vi 250 datamängder fördelat på 24 informationsansvariga myndigheter. Var14:e dag görs en bulkvalidering som skickas till informationsansvariga myndigheter för att åtgärda ev brister. De flesta har ordning på sina datamängder. Samtidigt skördas och publiceras ett uppdaterat resultat för Sverige till Inspire Geoportal. Många möten har hållits under våren. Slutrapporten från utvärderingen av Inspiresom gjordes under 2021 är försenat och har ännu inte publicerats. Men vad man sett i presentationer av utvärderingen så ligger Sverige bra till jämfört med många andra länder.

Geodata för Sveriges agenda 2030 arbete

Vad vi gör: Workshopen kring rymddata genomfördes 12 maj och blev mycket uppskattad. Det var 38 deltagare från bl.a. Länsstyrelser och vattenmyndigheter, Naturvårdsverket, Utrikesdepartementet och Polisen. Några reflektioner från mötet var bl.a. att samverkan mellan olika grupper är viktigt och att tillgång till geodata ska vara enkelt. Plan framåt är att hålla ytterligare en workshop, då utifrån ett agenda 2030-mål.

Smart Landsbygd

Vad vi gör: Många workshops har genomförts och nu planeras för slutrapporten. Mycket material har kommit in och Patrik André, Skogsstyrelsen, är nöjd med resultatet. Förhoppningen är att ha en första version av rapporten klar till midsommar för genomgång på Geodatarådets möte i september och efter det titta på vidare arbete.

Geodata för klimatanpassning

Vad vi gör: Av de förslag som lades fram vid detta möte tre gått vidare och är uppslag till aktiviteter:

  1. Värmekartläggning i Nationellt rymddatalabb - Finansiering kan eventuellt ske med medel från MSB.
  2. Förstudie om fastighetsinformation och risk för naturolyckor - Idéskiss för bildande av arbetsgrupp avses skickas till Myndighetsnätverket för klimatanpassning (MNKA).
  3. Förstudie flödeslinjer i samverkan - Idéskiss för bildande av arbetsgrupp avses skickas till MNKA.

Benchmarking med andra EU-länder pågår. Man följer också Lantmäteriets interna process kring metadata. De tre projekten som arbetsgruppen diskuterat har kommit igång. Projekten gicks igenom. Förstudie flödeslinjer i samverkan och förstudie om fastighetsinformation och risk för naturolyckor finansieras av Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Värmekartläggning i nationellt rymddatalabb via regeringsuppdrag MSB.

Läs mer om aktiviteterna

Utförligare beskrivningar av aktiviteterna finns på Geodatarådets hemsida. Aktiviteterna är medvetet inte exakta i sina ramar, utan det lämnas till den grupp som skall jobba med frågan. De får konkretisera aktiviteten i när, var och hur det skall genomföras.

Kommande nyhetsbrev kommer i slutet av månaderna oktober och december.