Geodatarådet - Nyhetsbrev januari 2021

Geodatarådet och arbetet med handlingsplanen 2021-2025

Bakgrund

För att kontinuerligt nå ut till en bredare målgrupp kommer fortsättningsvis ett nyhetsbrev från Geodatarådet skickas ut varannan månad. Det första nyhetsbrevet kommer här och under året planerar vi att skicka ut ytterligare fem. De kommer att utkomma i slutet av månaderna mars, maj, augusti, oktober och december.

Med nyhetsbrevet vill förmedla det som händer och sker inom Geodatarådet men även det som är aktuellt inom ramen av det handlingsplansarbete som bedrivs årligen.

Geodatarådet 2021

Geodatarådet får fler medlemmar med start 2021

Regeringen har tagit beslut om att från och med 2021 tillkommer Boverket, Försvarsmakten, Rymdstyrelsen och Statens Geotekniska Institut (SGI) som nya permanenta medlemmar i Geodatarådet. Boverket och Rymdstyrelsen har tidigare varit adjungerade medlemmar i Geodatarådet och blir nu permanenta medlemmar. Utöver dessa ingår alltså just nu Lantmäteriet (ordförande), Havs- och Vattenmyndigheten, MSB, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, SCB, SGU, Sjöfartsverket, SMHI, Trafikverket, en ledamot som företräder Länsstyrelserna, två ledamöter som representerar kommuner och regioner samt en ledamot som representerar lärosäten och forskningen. De fyra sist uppräknade medlemmarna utses personligen av regeringen till att delta i Geodatarådet.

Vad gör Geodatarådet?

Nedan finns en uppräkning av de uppgifter som framgår från Lantmäteriets instruktion:

 • Medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet
 • Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet
 • Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder
 • Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av information
 • Medverka till samordningen av infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation. Förordning (2010:1771).

Aktivitet inom ramen av Geodatarådets arbete med handlingsplan

För att nå den utveckling som den nationella geodatastrategin för 2021–2025 beskriver så beslutar Geodatarådet om att utföra aktiviteter i en årlig handlingsplan.

För 2021 års handlingsplan finns följande aktiviteter:

 • En kust- och strandszonskartering
 • Fördjupning kring flygburen insamling och tillhandahållande av geodata
 • Smart Landsbygd
 • Geodata för klimatanpassning
 • Kompetensfrågor inom Geodataområdet
 • Geodata för Sveriges Agenda 2030-arbete
 • Erfarenhetsutbyte inom system och teknik
 • Införande av grunddatadomänen Geodata
 • Sveriges arbete med Inspire
 • Informationssäkerhet och robust teknikanvändning
 • Kartor för krisberedskap och blåljusverksamhet

Aktiviteterna finns beskrivna, var för sig, på den nationella geodatastrategins webbplats (nytt fönster). Aktiviteterna är medvetet inte exakta i sina ramar, utan det lämnas till den grupp som skall jobba med frågan. De får konkretisera aktiviteten i när, var och hur det skall genomföras.

Om webbplatserna

Nationella geodatastrategin (nytt fönster)

Vi kommer att kontinuerligt uppdatera webbplatsen för den nationella geodatastrategin. Idag utgörs innehållet till stor del av de texter som beskriver strategin i sin helhet.

Målet är att webbplatsen under 2021 kommer att få en mer beskrivande karaktär om vad geodata är, men också mer utförliga beskrivningar av vad vi vill med den nationella geodatastrategin för 2021–2025. Vi vill att webbplatsen ska ge stöd i förståelse för vad geodata är och vad det kan användas till, så att alla som jobbar med frågan får ett verktyg att ge förståelse för samhällets behov av geodata och vilken nytta vi vill skapa med den nationella geodatastrategin.

Geodatarådet (nytt fönster)

Utöver information om Geodatarådet finner ni undersidor som beskriver de aktiviteter vi gör inom ramen för rådets handlingsplan, rapporter som är framtagna genom Geodatarådets försorg, information om kommande informationstillfällen via webben och material från tidigare informationstillfällen.

Varför inte gå in och bli bekväm med webbplatsen på direkten?

Kalendarium

Geodataseminarium den 2 februari 2021 kl. 10.00-16.00.

Program och anmälan (nytt fönster)

Lunchseminarium från Geodatarådet den 25:e februari 2021 kl. 12.00-13.00.

Program och anmälan (nytt fönster)