Digital samverkan

Kommunerna i norra regionens inland står med stora utmaningar; minskande invånarantal, små resurser, svårt att få och behålla kompetens och stora geografiska avstånd och ytor. Digital samverkan är en av förutsättningarna för en samlad aktuell lägesbild för all planering och krishantering.

Vilka behov finns?

Kommunerna samt regionala myndigheter har ett behov av samverkan och samlad lägesbild vid olika krishändelser, till exempel vid epizootier, skogsbränder, översvämningar och oljeskadeskydd.

Gemensamma referenssystem

Gemensamma referenssystem och enhetliga geodata underlättar utbyte av uppgifter och samverkan mellan kommuner och andra myndigheter och organisationer.

Stora krav på de mindre inlandskommunerna

En digital samverkan ställer mycket stora och i vissa fall helt orimliga krav på de mindre inlandskommunerna, så som:

  • helt ny kompetens
  • grundläggande förutsättningar som systemstöd för att möjliggöra digitalt utbyte
  • nationella referenssystem för att underlätta geodatautbyte med andra
  • enhetliga geodata mellan kommunerna och Lantmäteriet
  • en intern struktur på informationen
  • möjligheter att nyttja geodatatjänster
  • moderna system som stödjer den teknik som idag finns tillgänglig

För att kunna nyttja och ta del av allt som digital samverkan erbjuder krävs kompetens och resurser. Alla kommuner har inte dessa grundförutsättningar och det är därför önskvärt att höja regionens möjligheter att samverka kring digital geodata.

I övrigt finns det också ett stort behov av digital samverkan inom olika områden för förberedande krishantering såsom plan- och bostad, miljöskyddsfrågor och klimatanpassning.

Läs mer om projektet

Bild på översvämmning