Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Tillsammans bygger vi upp Sveriges digitala infrastruktur för informationsutbyte och grunddata

01 februari 2021

Lantmäteriet har i samverkan med ett flertal andra myndigheter lagt grunden för en gemensam digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga.  Den 29 januari lämnades delredovisningar för två strategiska uppdrag in till Regeringen, och nu intensifieras det gemensamma arbetet mot en mer ändamålsenlig förvaltning.

Stort behov av digital transformation

Om Sverige ska kunna möta kommande samhällsutmaningar, bibehålla välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att svensk offentlig förvaltning utvecklar nya gemensamma lösningar. Digital infrastruktur är en central del av Regeringens digitaliseringspolitik. I slutet av 2019 fick därför Lantmäteriet, tillsammans med ett stort antal andra myndigheter, uppdragen att etablera ett nationellt ramverk för grunddata samt en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.  De två uppdragen genomförs parallellt och i samverkan med varandra.

”Nu har vi en färdplan”

­Anders Sandin, verksamhetsområdeschef för Geodata på Lantmäteriet, riktar ett stort tack till alla involverade för ett mycket bra och engagerat arbete som lett fram till delrapporterna:

– Om vi blickar tillbaka på när regeringen tilldelade oss detta uppdrag med Myndigheten för digital förvaltning i en samordnande roll, har vi byggt en fantastisk bra plattform och gemensam bild om vad som behöver genomföras. Nu är den väl förankrad och vi har en färdplan för att börja realisera detta, vilket även kommer vara ett stöd i Lantmäteriets egna regeringsuppdrag ”att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen”.

En delrapport över det uppdraget (pdf, nytt fönster) har nyligen lämnats in till regeringen. Där beskrivs att genomförandet av regeringsuppdraget löper på enligt plan.

Skapar nyttor brett i samhället

Ökad tillgång till data och ett ökat informationsflöde mellan aktörer bäddar för stora effekthemtagningar i form av bland annat tidsvinster och lägre kostnader inom det offentliga. Infrastrukturen möjliggör även att nya datadrivna tekniker, så som AI, kan användas för att öka innovationsförmågan och ge bättre service. En fullt utvecklad digital infrastruktur ska underlätta för medborgare och företagare i deras myndighetskontakter, en uppgift ska till exempel bara behöva lämnas en gång.

Nya gemensamma förmågor har byggts upp

Myndigheterna har inom ramen för uppdragen påbörjat etablering av de beståndsdelar som ska ingå i den digitala infrastrukturen. Exempelvis ett ramverk för grunddata, API-hantering och den digitala tjänsten Mina ombud. Tillsammans har man även tagit fram föreslag på två nya förordningar, förutsättningar för finansiering samt en långsiktig plan för hur arbetet ska fortsätta och intensifieras från 2021 och framåt. Nya förmågor har därmed byggts upp för att uppnå ambitionen om nya förbättrade tjänster och infrastruktur, men också smartare arbetssätt och styrning.

Förutsättningar för varaktighet

I delredovisningarna beskriver myndigheterna hur infrastrukturen bör utvecklas, styras och organiseras framåt. Här är ett utdrag:

  • Ramverket för grunddata föreslås inkluderas inom den digitala infrastrukturen.
  • Tre grunddatadomäner etableras; person, som Skatteverket ansvarar för, företag, som Bolagsverket ansvarar för samt fastighetsinformation och geografisk information som Lantmäteriet ansvarar för.
  • Roller och ansvar beskrivs för både helheten av infrastrukturen och dess delar. DIGG föreslås rollen som övergripande ansvarig för den digitala infrastrukturen.
  • En nyttoanalys visar vilka nyttor som förväntas uppstå genom den digitala infrastrukturens etablering.
  • En långsiktig plan beskriver när olika delar av infrastrukturen kan finnas på plats.
  • Förslag att regeringen beslutar om två nya förordningar för att hantera det fortsatta arbetet kring infrastrukturen och grunddata i syfte att ge rättsligt stöd för myndigheternas fortsatta arbete.
  • Förslag om statlig utredning för att kunna styra offentlig förvaltnings informationsförsörjning genom lagstiftning som ska komplettera förordningsförslagen.

Myndigheterna som samverkar i uppdragen

Nationellt ramverk för grunddata
Bolagsverket, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skatteverket.

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte
Bolagsverket, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket.

Dessutom deltar ett flertal andra organisationer i uppdragen som samverkansaktörer, bland andra Sveriges Kommuner och Regioner.

Slutrapportering av de båda uppdragen sker 1 december 2021.

Dokument och länkar