Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra – Totalförsvarsövning 2020

14 maj 2019

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Foto: Alexander Gustafsson Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustafsson Försvarsmakten

Öva för att stärka motståndskraften

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.
I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Vi har alla en uppgift i totalförsvaret

Civila och militära försvaret tillsammans

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas. I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Lantmäteriets roll i totalförsvaret

Totalförsvaret består av det civila och det militära försvaret. Det civila försvaret handlar om samhällets förmåga att hantera allvarliga kriser eller ett väpnat angrepp. En viktig grund för samhällsekonomin är att kunna säkra ägandet av fastigheter – att veta vem som äger vad. Lantmäteriet ser till att ägandet av fastigheter är tryggat i hela Sverige och vid en samhällskris och en eventuell återuppbyggnad av ett raserat samhälle är Lantmäteriets fastighetsregister det som säkrar vårt ägande.

Under alla former av kris, oavsett om det handlar om skogsbränder eller fullskaligt krig, så är en gemensam lägesbild viktig för hela samhället. Lantmäteriet bidrar med geografiskt underlag där uppdaterade kartor kan vara avgörande för ett fungerande samarbete i en kris. Geocell är Lantmäteriets resurs som aktiveras i krissituationer. Geocellens personal är tränade på att ge kartstöd och GIS-kompetens till stab på plats. Under skogsbränderna i Hälsingland var, enligt räddningstjänst, försvarsmakt och länsstyrelse, Geocellen en nödvändighet för att alla inblandade snabbt skulle få en uppdaterad lägesbild för analys och insatsplanering.

Din insats gör skillnad

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: värnplikt i Försvarsmakten, civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om och allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

Du som vill, kan engagera dig i frivilliga försvarsorganisationer eller andra ideella organisationer och trossamfund för att bidra till ett mer uthålligt samhälle. Du behövs och din insats gör skillnad.