Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Stort intresse för Geodatarådets arbete

05 februari 2019

Resan mot en väl fungerande nationell infrastruktur för geodataförsörjning går oförtrutet vidare - inte minst genom aktiviteterna kopplade till Geodatarådets handlingsplan.  De ligger också helt i linje med regeringens vilja att få en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Det blev mycket tydligt under det seminarium som Lantmäteriet och Geodatarådet bjöd in till i Stockholm förra veckan. Seminariet, som var fullbokat, lockade fler än 100 deltagare, däribland tre generaldirektörer i Susanne Ås Sivborg, Lantmäteriet, Anders Sjelvgren, Boverket, samt Anna Eriksson, DIGG.

Alf Karlsson, fd statssekreterare på Näringsdepartementet, deltog också och gav bakgrunden till hur allt hänger ihop. Det går en röd tråd från regeringens vilja att Sverige ska bli världsbäst på att ta till vara digitaliseringens möjligheter, till de regeringsuppdrag som Lantmäteriet och Boverket tilldelats för en effektivare samhällsbyggnadsprocess och som sedan tas i uttryck bland annat i Nationella geodatastrategin och Geodatarådets handlingsplan.

Etableringen av den nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är också ett led i att hålla ihop utvecklingen inom digitaliseringsområdet.

Gruppbild: Fr v Anders Sjelvgren, Boverket, Alf Karlsson, fd statssekreterare, Anna Eriksson, DIGG, samt Anders Sandin och Susanne Ås Sivborg från Lantmäteriet.
Fr v Anders Sjelvgren, Boverket, Alf Karlsson, fd statssekreterare, Anna Eriksson, DIGG, samt Anders Sandin och Susanne Ås Sivborg från Lantmäteriet.

Finansieringen av öppna data största utmaningen

Många initiativ pågår men finansieringen av öppna geodata ser Alf Karlsson som den största digitaliseringsutmaningen under mandatperioden, en utmaning som fortfarande återstår att lösa. Som medskick i det fortsatta arbetet så lyfter han upp ett par framgångsfaktorer:
- Använd Lantmäteriets modell och gör digitalisering till en ledningsfråga, det är där den hör hemma. Sedan tycker jag att vi måste berätta om allt det fantastiska arbete som ni gör inom digitaliseringsområdet. Lyft de positiva exemplen, menar Alf Karlsson.

Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG, gav sin syn på myndighetens uppdrag som bland annat handlar om att öka digitaliseringstakten. Hon håller med om att digitalisering är en ledningsfråga och framför allt en lagsport. Den nya myndigheten jobbar med en bas i samverkan.
- Det görs så mycket idag men vi får inte ut den fulla effekten om ingen håller ihop utvecklingen och där är där vi kommer in.

En man står på en scen och föreläser. Framför honom sitter publiken.
Geodataseminariet blev snabbt fullbokat – och många uppskattade möjligheten att få diskutera aktuella frågor kring en väl fungerande infrastruktur för geodata.

”Data är det nya guldet”

En av de prioriterade frågorna under 2019 är de regeringsuppdrag där DIGG är samordnande myndighet. Redan i år ska uppdragen om ett säkert och elektroniskt informationsutbyte inom offentlig sektor och uppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata rapporteras in till regeringen.

Anna Eriksson lyfter även fram myndighetens uppdrag ett främja datadriven innovation och att öppna data:
- Data är det nya guldet och när vi pratar om geodata så tror jag att det kan rädda världen.

Workshop kring aktuella frågeställningar

Under dagen fick deltagarna möjlighet att tillsammans diskutera handlingsplanen för utvecklingen av en väl fungerande infrastruktur för geodata. Eftermiddagens workshop leddes av Geodatarådets representanter från Boverket, Skogsstyrelsen, SGU och SKL.
Vilka är de användarbehov som är mest relevanta för att uppnå effekt och nytta? Var har vi de lågt hängande frukterna för ökad effektivisering och för att nå de digitala principerna om att skörda från källan? Vilka är kraven på en nationell plattform för geodataacess?

Det var några av frågeställningarna som skapade livliga diskussioner. Det gavs även en lägesrapport om de olika aktiviteter som finns kopplade till delmålen i Geodatarådets handlingsplan.
- Mer parten av aktiviteterna har vi hittat lösningar på, berättade Anders Sandin, divisionschef inom Lantmäteriet, och riktade ett stort tack till alla som varit med och bidragit i handlingsplanens aktiviteter.

Han beskrev även det fortsatta arbetet där Lantmäteriet är en bärare i processen för att skapa en väl fungerande infrastruktur för geodata. När det gäller öppna data så säger han så här:
- Vi måste beskriva vilka nyttor och samhällsekonomiska effekter det kan ge. Vi kommer att fortsätta att arbeta med den frågan, säger Anders Sandin.