Stigande vattennivåer

Stigande vattennivåer i våra hav, inlandsjöar och floder påverkar vårt samhälle.

Uppgift

Syftet med den här uppgiften är att du ska analysera vad som händer om vattennivån i ditt närområde stiger och ge förslag på åtgärder för att minska skadeverkningarna.

Uppgiftens olika delar

Ta reda på:

 • 1.1  Vad är ett avrinningsområde och hur fungerar det? 
 • 1.2  Vilket huvudavrinningsområde ligger din skola i? 
 • 1.3  Hur sker regleringar av vattendrag? 
 • 1.4  Vilken betydelse har topografin kring sjöar och vattendrag gällande översvämningsrisker? 
 • 1.5 Vilka aspekter bör beaktas för hållbart byggande?

Källmaterial:

I kartapplikationen kan du hitta höjdkurvor, jordartskarta, vattendrag och sjöar, vegetation, markanvändning, bebyggelse, byggnader, vägnät, fornlämningar, ortofoto, brunnar, täkter, befolkningsstatistik.Klicka i olika lager i kartapplikationen för att besvara frågorna.

Beskriv olika företeelser i det valda geografiska området:

 • 2.1 Huvud- och delavrinningsområde för tätorter/staden där din skola befinner sig
 • 2.2 Jordarter 
 • 2.2 Terräng (flackt/kuperat) 
 • 2.3 Höjdprofil 
 • 2.4 Vattendrag 
 • 2.5 Vegetation 
 • 2.6 Bebyggelse 
 • 2.7 Vägar och transportleder 
 • 2.8 Produktions- och industrianläggningar 
 • 2.9 Befolkning

Fakta

Ortofoto är en skalriktig flygbild eller satellitbild. Infrarött ortofoto är ett ortofoto där infraröd teknik använts vid flygfotograferingen. Det som syns som rött i flygbilden är klorofyll i växtlighet som reflekteras. I områden som reflekteras i rött finns därför vegetation.

Identifiera områden i din tätort/stad som skulle kunna översvämmas.

 • 3.1  Hur påverkas bebyggelse, vägar och befolkning i området?
 • 3.2  Finns det anläggningar i området som är sårbara?
 • 4.1  Hur kan man minska eller förhindra skadeverkningar av höjda vattennivåer? Föreslå åtgärder, motivera dina förslag.
 • 5.1  Sammanfatta dina resultat och beskriv dem utifrån en karta som visar riskområden för översvämning i ditt närområde.

Lärarhandledning

Ämnesområde: Geografi

Årskurs: Gymnasiet

Inledande beskrivning:

Syfte

Syftet med den här uppgiften är att eleven ska analysera vad som händer om vattennivån i ditt närområde stiger och ge förslag på åtgärder för att minska skadeverkningarna.

Uppgiften är indelad i olika delmoment:

 • Del 1. Kunskapsinhämtning
 • Del 2. Undersök och beskriv
 • Del 3. Analysera och förklara
 • Del 4. Analys och diskussion

Centralt ur Skolverkets kursplan för Geografi

 • Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet.
 • Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling.
 • En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. Vattenresurser och utvecklingsfrågor.