Klimatpåverkan

Ett globalt perspektiv på ett lokalt plan.

Uppgift

Syftet med den här uppgiften är att analysera och beskriva vilka effekter klimatförändringar som följd av till exempel den globala uppvärmningen skulle kunna får för området i och kring en vik. I det här lektionsförslaget har vi använt Asköviken som ligger i sjön Mälaren i Västerås kommun.

Uppgiftens olika delar

Ta reda på:

 • 1.1  Vad är klimatzoner och vilka klimatzoner finns det? 
 • 1.2  Vilka klimatzoner finns det i Sverige? 
 • 1.3  Vad är vegetationszoner och vilka finns det i Sverige? 
 • 1.4  Vad är global uppvärmning? 
 • 1.5  Vad skapar den globala uppvärmningen? 
 • 1.6  Vad är Golfströmmen? 
 • 1.7  Hur påverkar Golfströmmen klimatet? 
 • 1.8  Hur påverkas havsnivåerna av klimatförändringarna? 
 • 1.9  Vad är skillnaden mellan sötvatten, brackvatten och saltvatten med avseende på livsbetingelser för djur och växter?

Källmaterial

I kartapplikationen kan du hitta höjdkurvor, jordartskarta, vattendrag och sjöar, vegetation, markanvändning, bebyggelse, byggnader, vägnät, fornlämningar, ortofoto, brunnar, täkter. Visa olika lager i kartapplikationen för att besvara frågorna.

Beskriv området i och kring Asköviken:

 • 2.1  Hur ser terrängen ut (flack, kuperad)? 
 • 2.2  Vilka jordarter finns det? 
 • 2.3  Vad är det för typ av vegetation? 
 • 2.4  Vad finns det för djurliv? 
 • 2.5  Mikroklimat? 
 • 2.6  Finns det spår av människan, historiskt? 
 • 2.7  Vad finns det för typ av markanvändning? 
 • 2.8  Odling?

Fakta:

Ortofoto är en skalriktig flygbild eller satellitbild. Infrarött ortofoto är ett ortofoto där infraröd teknik använts vid flygfotograferingen. Det som syns som rött i flygbilden är klorofyll i växtlighet som reflekteras. I områden som reflekteras i rött finns därför vegetation.

Källmaterial:

 • 3.1  Vad händer med Asköviken och dess omgivningar om medeltemperaturen stiger globalt?
 • 3.2  Hur påverkas natur- och kulturliv i området?
 • 3.3  När finns det risk för att Mälaren skulle bli ett brackvattenhav och hur skulle det påverka området?
 • 4.1  Vad kan man göra för att förhindra att Asköviken drabbas av globala klimatförändringar? 
 • 4.2  Skulle alla klimatförändringar vara negativa?
 • Motivera!

Lärarhandledning

Ämnesområde: Geografi

Årskurs: Gymnasiet

Inledande beskrivning - Ett globalt perspektiv på ett lokalt plan.

Syfte

Syftet med den här uppgiften är att eleven ska analysera och beskriva vilka effekter klimatförändringar som följd av till exempel den globala uppvärmningen skulle kunna får för området i och kring en vik. I det här lektionsförslaget har vi använt Asköviken som ligger i sjön Mälaren i Västerås kommun. Utgå gärna från er geografiskt närmaste vik.

Uppgiften är indelad i olika delmoment:

 • Del 1. Kunskapsinhämtning
 • Del 2. Undersök och beskriv
 • Del 3. Analysera och förklara
 • Del 4. Analys och diskussion

Tidsåtgång

Uppgiften beräknas omfatta cirka ?? minuter

Centralt ur Skolverkets kursplan för Geografi

 • Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet.
 • Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling.
 • En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. Vattenresurser och utvecklingsfrågor.