Vattenskyddsområde

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Hur får vi tillgång till rent vatten? Vad är ett vattenskyddsområde? Här finns förslag till en lektion om vattenskyddsområde och vattnets kretslopp.

Ämnesområde: Geografi, Biologi
Årskurs: Åk 7–9 

Uppgift

Syftet med den här uppgiften är att du ska med källmaterial och kartapplikationens hjälp ta reda på hur tillgången till rent vatten påverkar samhället, naturen och människor genom att beskriva var det finns vattenskyddsområden i din kommun. Uppgiften är indelad i fyra delmoment.

Kartapplikationen har bakgrundskarta och kartlager med information från olika myndigheter. Här kan du välja kartlager, zooma, panorera, mäta och rita. Med hjälp av kartapplikationen är det möjligt att analysera, visualisera och utforska samhälle, miljö och natur.

I kartapplikationen kan du hitta höjdkurvor, jordartskarta, vattendrag och sjöar, vegetationskarta, markanvändning, bebyggelse, byggnader, vägnät, fornlämningar, ortofoto, brunnar och täkter.

I varje deluppgift finns länkade hänvisningar till källmaterial som tillsammans med kartapplikationen hjälper dig att lösa uppgiften.

Fakta!
Ortofoto är en skalriktig flygbild. Infrarött ortofoto är ett ortofoto där infraröd teknik använts vid flygfotograferingen.  Det som syns som rött i flygbilden är klorofyll i växtlighet som reflekteras. I områden som reflekteras i rött finns därför vegetation.

Uppgiftens olika delar

Ta reda på:

 • Vad är ett vattenskyddsområde?
 • Vattnets kretslopp - vad är det?

Till din hjälp har du källmaterialet.

Källmaterial:

Undersök och beskriv landskapet

Tips! Du kan redovisa dina resultat genom att använda rit- och textverktyget i kartapplikationen. Resultatet kan sparas som en pdf-fil. Läs mer om hur du använder Kartapplikationen genom att klicka på Hjälp-knappen i Kartapplikationen.

Leta rätt på ett vattenskyddsområde i närheten av där du bor:

 • Beskriv hur bebyggelse, vägar och odlingar ser ut i området
 • Beskriv hur vattnets kretslopp ser ut här.

Till din hjälp har du källmaterialet och kartapplikationen.

I det här momentet är det lämpligt att använda lagren Vattenskyddsområden och Jordartskartan ovanpå bakgrundsgrundkartan. Gå in i kartapplikationen, tänd lagret Vattenskyddsområden och Jordartskartan. Prova också att använda lagren Ortofoto-färg eller Höjdmodell-terrängskuggning för att se området i flygfotot eller med höjdskillnader i terrängen. Lagren kan göras transparanta för att lättare se de olika lagrens detaljer.

bild1 vattenskyddsområde.png

Källmaterial:

Vattenskyddsområde - Havs och vattenmyndigheten (nytt fönster)

Vattnets kretslopp - Svenskt vatten (nytt fönster)

Gästrike vatten (nytt fönster) - Ofta har kommunernas vattenbolag mycket detaljerad information, även kartor, om vattenskyddsområden i kommunen. Här visas exempelvis Gävle kommun. Sök på din egen kommun.

Analysera och förklara landskapet i området kring vattenskyddsområdet:

 • Hur stort är vattenskyddsområdet?
 • Hur stor del av vattenskyddsområdet är vatten och var i området ligger det? Vad tror du att det beror på?
 • Var i vattnets kretslopp tror du att vattenskyddsområdet finns? Varför tror du att det finns där?

I det här momentet är det lämpligt att använda samma kartlager som i delmoment 2.

Källmaterial:

Vattenskyddsområde - Havs och vattenmyndigheten (nytt fönster)

Vattnets kretslopp - Svenskt vatten (nytt fönster)

Analysera och diskutera kring:

 • Tänk följande scenarion: En tankbil med kemikalier välter på vägen i eller i närheten av vattenskyddsområdet och vätskan rinner ut, det kan påverka ett vattenskyddsområde på långt håll. Vilka olika typer av konsekvenser ser du att händelsen kan få? (till exempel miljö, ekonomi, människors hälsa etc.)

Här använder du dina kunskaper om vattenskyddsområden och dess omgivning för att diskutera och analysera samhällets påverkan av scenariot.

Lärarhandledning

Ämnesområde: Geografi, Biologi
Årskurs: Åk 7–9 

Uppgift

Syftet med den här uppgiften är att eleven ska med kartapplikationens hjälp ta reda på och förstå hur tillgången till rent vatten påverkar samhället, naturen och människor genom att beskriva var det finns vattenskyddsområden i din kommun. Utgå gärna från ert geografiskt närmaste vatten-skyddsområde.

Uppgiften är indelad i fyra delmoment. I uppgifterna finns länkar till källmaterial.

Tips! Komplettera gärna uppgiften med att besöka ett närbeläget vattenskyddsområde om det är möjligt. Eller ge exempel på hur eleverna kan se vattenskyddsområden i sin lokalmiljö, exempelvis i bussen till och från skolan, på tåget till staden eller på annat sätt.

Del 1. Kunskapsinhämtning

Här ska eleven lära sig vad ett vattenskyddsområde är och hur vattnets kretslopp fungerar med hjälp av källmaterialet.

Del 2. Undersök och beskriv

Här ska eleven beskriva landskapet på och omkring ett vattenskyddsområde.

I kartapplikationen kan eleven använda sig av kartlagren för att undersöka terrängen, jordarter, vattendrag/sjöar, vegetation, odling, bebyggelse, vägar, järnvägar och andra transportleder samt fornlämningar.

Tips! Eleven kan redovisa sina resultat genom att använda rit- och textverktyget i kartapplikationen. Resultatet kan sparas som en pdf-fil. Läs mer om hur du använder Kartapplikationen genom att klicka på Hjälp-knappen i Kartapplikationen.

Del 3. Analysera och förklara

Här ska eleven analysera och förklara varför terrängen ser ut som den gör är vanliga intill valt vattenskyddsområde med hjälp av frågorna i uppgiften.

Del 4. Analys och diskussion

Här ska eleven använda sina kunskaper för att analysera och resonera kring vattenskyddsområdets värde för samhället ur olika perspektiv som ekologiska, ekonomiska och sociala genom det scenario uppgiften beskriver.

Tips! Här kan du utöka uppgiften genom att be eleven undersöka en viss verksamhet i närheten av vattenskyddsområdet – och hur denna verksamhet påverkas av scenariot och eventuella konsekvenser för samhället.

Tidsåtgång

Uppgiften uppskattas omfatta cirka 60 minuter.

Centralt innehåll i Skolverkets kursplan åk 7-9:

 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi

Färdigheter:

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Länk till Skolverkets läroplan och kursplaner (nytt fönster).