Vattenskyddsområden

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Hur får vi tillgång till rent vatten? Vad är ett vattenskyddsområde? Här finns förslag till en lektion om vattenskyddsområden och vattnets kretslopp. Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 7-9.

Ta reda på hur tillgången till rent vatten påverkar samhället, naturen och människor genom att beskriva var det finns vattenskyddsområden i din kommun med hjälp av källmaterial och Geoskolans kartverktyg.

Komplettera gärna lektionen med att besöka ett närbeläget vattenskyddsområde om det är möjligt. Eller ge exempel på hur eleverna kan se vattenskyddsområden i sin lokalmiljö, exempelvis i bussen till och från skolan, på tåget till staden eller på annat sätt.

Del 1 - Kunskapsinhämtning

Här ska eleven lära sig vad ett vattenskyddsområde är och hur vattnets kretslopp fungerar med hjälp av källmaterialet.

Ta reda på:

 • Vad är ett vattenskyddsområde?
 • Vattnets kretslopp - vad är det?

Källmaterial:

Del 2 - Undersök och beskriv landskapet

Här ska eleven beskriva landskapet på och omkring ett vattenskyddsområde. Använd Geoskolans kartverktyg och leta rätt på ett vattenskyddsområde i din närhet.

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg och välj Berg, jord och hydrologi i menyn för Kartlager. Bocka i kartlagren Vattenskyddsområde och Jordartskarta.
 2. Zooma in till ett område i din närhet där det finns ett vattenskyddsområde och sätt transparens på Jordartskartan genom att flytta punkten Ändra transparens Ikon Ändra transparens.png i strecket under.
 3. Prova också att använda lagren Ortofoto-färg eller Höjdmodell-terrängskuggning som finns i menyn Flygbilder och höjddata, för att se området i flygfotot eller med höjdskillnader i terrängen. Lagren kan göras transparanta för att lättare se de olika lagrens detaljer.

Uppgift:

 • Beskriv hur bebyggelse, vägar och odlingar ser ut i området.
 • Beskriv hur vattnets kretslopp ser ut här.

Källmaterial:

Del 3 - Analysera och förklara landskapet

Här ska eleven analysera och förklara varför terrängen ser ut som den gör. Använd gärna samma kartlager som i del 2.

 • Hur stort är vattenskyddsområdet?
 • Hur stor del av vattenskyddsområdet är vatten och var i området ligger det? Vad tror du att det beror på?
 • Var i vattnets kretslopp tror du att vattenskyddsområdet finns?
 • Varför tror du att det finns där?

Källmaterial:

Del 4 - Analys och diskussion

Här ska eleven använda sina kunskaper för att analysera och resonera kring vattenskyddsområdets värde för samhället ur olika perspektiv som ekologiska, ekonomiska och sociala genom det scenario uppgiften beskriver.i

Använd dina kunskaper om vattenskyddsområden och dess omgivning för att diskutera och analysera samhällets påverkan av följande scenario.

Scenario:

En tankbil med kemikalier välter på vägen i eller i närheten av vattenskyddsområde och vätskan rinner ut, detta kan även påverka ett vattenskyddsområde som ligger längre bort.

Vilka olika typer av konsekvenser ser du att händelsen kan få? Till exempel miljö, ekonomi, människors hälsa etc.

Utöka uppgiften genom att be eleven undersöka en viss verksamhet i närheten av vattenskyddsområdet, och hur denna verksamhet påverkas av scenariot och eventuella konsekvenser för samhället.