Samverkan med kommunerna

Kommunerna har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och namnvård, även om det inte är lagreglerat.

Kommunen ansvarar för namngivning i verksamheten

Att kommunen sätter namn på sådant som rör den egna verksamheten, t.ex. skolor, barnstugor och idrottsanläggningar, är naturligt. Likaså att kommunen ger namn till olika administrativa enheter som upprättas, t.ex. socialdistrikt eller rektorsområden. Även namn på gator, vägar och allmänna platser faller enligt praxis inom kommunens ansvarsområde. Landets kommuner blir därmed de som står för huvuddelen av den officiella namngivningen och dessa namn får genomslagskraft i samhället.

Enligt kulturmiljölagen ska vid statlig och kommunal ortnamnsverksamhet god ortnamnssed iakttas. Det innebär bland annat att namn som godkänts av Lantmäteriet ska användas i sin godkända form i statlig och kommunal verksamhet.

Av hävd svarar kommunerna för adresseringen inom tätorterna, där adressen normalt består av ett gatu- eller vägnamn och ett nummer.

ABT-avtal

Samverkan med kommunerna och Lantmäteriet sker genom samverkansavtal, kallat ABT-avtal. Detta är tecknat med landets samtliga 290 kommuner och omfattar ajourhållning av fastighetsregistrets adress- och byggnadsdel och viss topografisk information samt delar av den digitala registerkartan. Ett av flera syften med denna samverkan är att säkerställa insamlingen av registerdata och geografisk data där kommunerna utgör källan. Genom detta arbete kommer en mängd ortnamn in till Lantmäteriets grundläggande geografiska information, vårt geodata.

Belägenhetsadress

I fastighetsregistret redovisas av kommunen fastställda belägenhetsadresser samt vilka fastigheter och byggnader som adresserna är knutna till. En belägenhetsadress anger var en plats finns. Belägenhetsadressen utgår från befintliga ortnamn i det hävdvunna och lokala namnskicket. Adressdelen innehåller också viss tilläggsinformation, t.ex. populärnamn, och är anpassad till svensk standard för belägenhetsadresser.

Genom vår e-tjänst Min karta kan du få information om kartor, flygbilder och fastighetsgränser. Behöver du filtrera dina ortnamnssökningar kan du använda e-tjänsten Sök ortnamn.