Samverkan med RAÄ

Riksantikvarieämbetet (RAÄ), har överinseende över kulturmiljölagen, där paragrafen om god ortnamnssed ingår.

Vad gör RAÄ?

Detta gör myndigheten till en viktig instans när det gäller hantering av ortnamnsfrågor. RAÄ:s uppgift är framförallt att bidra med det kulturhistoriska perspektivet på ortnamnen, här har hävden en central roll.

Tillsammans med Institutet för språk och folkminnen (ISOF), är RAÄ remissinstans och stöd när det gäller Lantmäteriets arbete med ortnamn i fastighetsregistret och på de allmänna kartorna.

RAÄ bidrar också genom att leverera namn till oss på kulturhistoriska lämningar, som dokumenterats av olika organisationer och företag. Detta i samband med arkeologiska insatser.

Lantmäteriet och RAÄ samarbetar med namnsättning av landets kulturhistoriska lämningar (nytt fönster).

Riksantikvarieämbetet (nytt fönster)

Riksantikvarieämbetet, ortnamn (nytt fönster)